Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Грищук Андрій Вікторович. Клініко-експериментальне обґрунтування функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят : Дис... канд. наук: 16.00.02 - 2006.Анотація до роботи:

Грищук А.В. Клініко-експериментальне обґрунтування функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний аграрний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена експериментальному та теоретичному обґрунтуванню методів діагностики функціональних та структурних змін печінки і нирок у новонароджених телят з ознаками аліментарної диспепсії.

Діагностика печінкової та ниркової (гепаторенальної) недостатності ґрунтується на визначенні вмісту в сироватці крові, сечі, гомогенатах печінки і нирок рівня загального білка, білкових фракцій, вмісту глюкози, рівня сечовини, активності аспартат- та аланінтрансаміназ, а також активності лужної фосфатази та вмісту креатиніну.

Крім того, для вивчення структурних змін у печінці та нирках телят хворих на диспепсію, проводились біопсія та гістологічні дослідження. Методи біопсії печінки і нирок можуть бути використані у наукових дослідженнях для ранньої діагностики ушкодження паренхіми цих органів.

1. У дисертаційній роботі на підставі проведеного зажиттєвого комплексного вивчення змін в організмі хворих на аліментарну диспепсію телят з використанням методів біохімічного аналізу крові, сечі та гомогенатів біоптату тканин печінки і нирок, а також вивчення гістопрепаратів, виготовлених із біопсійного матеріалу, виявлені прояви печінково-ниркової недостатності, які підтверджені характерними змінами показників в досліджуваних середовищах у вигляді метаболічних, функціональних та структурних порушень.

 1. В перші дні хвороби відмічені характерні зміни кількісного та якісного складу еритроцитів - еритроцитоз, гіпохромія з макроцитозом еритроцитів, зростання на 24 % величини гематокриту, які зумовлюють порушення дихальної функції крові та її реологічних властивостей.

 2. Збільшення в крові загальної кількості лейкоцитів (лейкоцитоз) на 12 % є проявом адаптаційно-компенсаторної реакції цілісного організму на розвиток патологічного процесу в шлунково-кишковому каналі.

 3. Зниження вмісту глюкози в крові (гіпоглікемія) на 40 % та гомогенатах біоптату печінки і нирок на 57 % і 40 %, а також поява глюкози в сечі (глюкозурія) свідчить про розвиток недостатності нирок і приводить до розвитку енергетичного дефіциту в організмі хворих тварин, який, у свою чергу, призводить до вторинного порушення вуглеводної функції печінки, а також до погіршення реабсорбційної здатності нирок.

 4. Зниження рівня загального білка в сироватці крові і гомогенатах печінки та зниження вмісту альбумінів у фракційному складі крові телят, хворих на диспепсію (гіпопротеїнемія), свідчить про зниження активності білок синтезуючої функції печінки.

 5. Підвищення рівня білка в сечі з одночасним збільшенням креатиніну в крові на 30 % та гомогенатах печінки на 45 % і нирок на 49 % вказує на порушення реабсорбційної та фільтраційної функції нирок, що, в свою чергу, сприяє розвитку гіпопротеїнемії через втрату білків із сечею.

 6. Підвищення в сироватці крові хворих телят вмісту сечовини на 47 %, і креатиніну на 30 % на фоні зниження рівня сечовини в сечі на 62 % підтверджують розвиток функціональних змін в нирках.

 1. Підвищення активності АсАТ, АлАТ та ЛФ в крові телят, хворих на диспепсію, з одночасним зниженням їх активності у гомогенатах печінки і нирок вказують на ураження органел і структури клітинної мембрани клітин печінки, які зумовлюють елімінацію вказаних ферментів із клітин у кров.

 2. Морфологічним проявом синдрому гепаторенальної недостатності в організмі телят при диспепсії є зерниста та жирова дистрофія гепатоцитів та зерниста дистрофія епітеліальних клітин прямих і звивистих канальців нирок.

 3. Використання комплексного методу досліджень, який поєднує біохімічний аналіз зразків крові, сечі з гістологічними дослідженнями біоптату паренхіматозних органів, дає можливість отримати більш чітке уявлення про характер змін в організмі новонароджених телят, хворих на аліментарну диспепсію.

Публікації автора:

 1. Грищук А.В. Характер функціонально-структурних змін в печінці і нирках та їх роль в патогенезі диспепсії телят // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – № 2-3. – С. 127 – 128.

 2. Мазуркевич А.Й., Грищук А.В. До порушення обміну глюкози та сечовини в організмі новонароджених телят, хворих на диспепсію (дані біопсії) // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – Т 2. – С. 82 – 84.

 3. Мазуркевич А.Й., Грищук А.В. Провідна роль порушень діяльності нирок у патогенезі диспепсії телят // Вет. медицина України – 2005. – № 10. – С. 13 – 16.