Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Кіномистецтво. Телебачення


Дремлюга Марія Миколаївна. Кінематографічний дискурс психоаналізу: Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого. - К., 2002. - 197арк. - Бібліогр.: арк. 175-188.Анотація до роботи:

Дремлюга М.М. Кінематографічний дискурс психоаналізу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.04 – Кіномистецтво. Телебачення. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, Київ, 2001.

Дисертація присвячена дослідженню кінематографічної рефлексії теорії З.Фрейда. Здобувачем реконструйовано досвід кіноінтерпретації трьох складових ортодоксального психоаналізу – теорії позасвідомого, теорії дитячої сексуальності та теорії сновидінь і підкреслено необхідність їх цілісного осмислення. Зроблено наголос на доцільності використання у понятійному апараті кінознавчої науки термінів “інтерпретація”, “тілесність”, “компенсація” та ін., які сприяють процесу міжнаукового збагачення, розширенню спектра її методологічних можливостей. Відповідна спрямованість зумовила причину звернення до окремих положень “глибинної психології” К.Г.Юнга та “індивідуальної психології” А.Адлера, що, на думку дисертанта, відкривають нові обрії для сучасного кінознавства.

У представленому дослідженні розглянуто доробок митців, які свідомо чи позасвідомо використовували концептуальні положення теорії З.Фрейда у своїх фільмах, та проаналізовано художні можливості кінотворів психоаналітичної орієнтації.

Дисертантом запропоновано введення у кінознавчу бібліографію робіт В.Гаузенштейна, В.Фріче та Д.Фернандеса.

Публікації автора:

  1. Дремлюга М.М. Агресивний інстинкт в американському кіно // Зарубіжна література в навчальних закладах. – К., 1997. – № 9. – С. 43–45.

  2. Дремлюга М.М. Психоаналіз: від теорії до кінематографічної практики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.праць: Випуск другий: У 2-х частинах. Частина І. – К., 1998. – С. 84–96.

  3. Дремлюга М.М. “Тілесність” як художній феномен: досвід кінознавчого осмислення // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб.наук.праць. – К.: Вид. Центр КДЛУ, 2000. – С. 284–290.

  4. Дремлюга М.М. Юнгіанська модель художньої творчості як теоретичне підгрунтя сучасних мистецтвознавчих пошуків // Наукові записки: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб.наук.праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – С. 47–56.

  5. Дремлюга М.М. Психологія, мистецтвознавство, естетика: логіка взаємозв’язку // Професійна мистецька освіта: діалог традицій та інновацій: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 67–69.

  1. Дремлюга М.М. Психоаналіз як методологічне підгрунтя сучасних кінознавчих пошуків // Кіноосвіта в Україні: Сучасний стан, проблеми розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Академія мистецтв України, 2000. – С. 65 – 68.

  2. “Теорія компенсації” як методологічне підгрунтя сучасного мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та художньої культури: Зб. наук.праць: Частина І. – К.: ДАКККіМ, 2001. – С. 154 –165.

  3. Сновидіння як об’єкт кінематографічної інтерпретації (на матеріалі концепції З.Фрейда) // Вісник ДАКККіМ. – К.: ДАКККіМ, 2002. – № 1. – С. 45 – 53.