Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Кучинський Тарас Борисович. Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Державний НДІ інформаційної інфраструктури. - Л., 2002. - 177арк. - Бібліогр.: арк. 132-147.Анотація до роботи:

Кучинський Т.Б. Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Державний науково–дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2002.

Дисертація присвячена розробці нових ефективних алгоритмів стиску зображень, орієнтованих на реалізацію в програмно–апаратних засобах інформаційних систем медичної діагностики. Проведено порівняльний аналіз сучасних методів стиску зображень та можливостей їх застосування. На основі запропонованої оригінальної методики синтезовано ряд скорочених алгоритмів обчислення швидкого хвилькового перетворення, що потребують в 2–3 рази меншої кількості операцій множення без суттєвої зміни загальної кількості арифметичних операцій і добре узгоджуються з технологією НВІС–процесорів. Розроблено адаптивний алгоритм кодування, що враховує особливості медичних зображень. На його основі побудовано медичну інформаційну систему збереження та передачі зображень, яка практично підтверджує ефективність синтезованих алгоритмів.

Публікації автора:

 1. Кучинський Т.Б. Універсальний рекурсивний алгоритм обчислення швидких хвильових перетворень для фільтрів Добечі довільного порядку// Комп’ютерні технології друкарства. – № 6. – Львів: УАД, 2001.– С. 185–192.

 2. Кучинський Т.Б., Яцимірський М.М. Ефективна реалізація алгоритмів швидких хвильових перетворень для фільтрів Добечі другого та третього порядків// Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 176–181.

 3. Кучинський Т.Б., Яцимірський М.М. Скорочений алгоритм швидкого біортогонального (9/7) хвильового перетворення// Вісник Державного університету ”Львівська політехніка”: ”Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – Львів, 2000. – № 392. – С. 159–162.

 4. Кучинський Т., Лашко О., Цмоць І., Яцимірський М. НВІС–структури для обчислення симетричного біортогонального швидкого хвилькового перетворення// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”: ”Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – Львів, 2002. – № 450.– С. 50–55.

 5. Кучинський Т.Б., Яцимірський М.М. Стиск зображень на основі біортогонального CDF 9/7 хвильового перетворення// Комп’ютерні технології друкарства. – № 4. – Львів: УАД, 2000. – С. 333–342.

 6. Кучинський Т. Б., Лукенюк А. А., Яцимірський М. М. Стиск даних в бортових системах обробки наукової інформації// Відбір і обробка інформації.– Львів: ФМІ НАН України, 2000. – Вип. 14(90). – С. 142–145.

 7. Кучинський Т.Б., Яцимірський М.М. Застосування перетворення Хартлі для аналізу доплерівського сигналу в ультразвуковому імпульсному вимірювачі швидкості// Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 81–85.

 8. Кучинський Т.Б., Цмоць І. Г., Яцимірський М.М. Алгоритми та НВІС–структури для обчислення біортогонального швидкого хвилькового перетворення CDF 9/7 // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.– Київ, 2001.– Вип. 10.– С. 146–153.

 9. Кучинський Т.Б., Яцимірський М.М. Підвищення ефективності алгоритмів швидких ортогональних хвильових перетворень// Автоматика–2000.– Т. 6.– Львів: ДНДІ ІІ, 2000. – С. 290–295.

 10. Kuchynsky T., Yatsymirsky M. Digital wavelet transform fast algorithms synthesis and application in medical diagnostic// Proc. of the VI-th International Conf. CADSM 2001.– Lviv, 2001. – P. 273–274.

 11. Кучинський Т. Кодування зображень в системах збереження та передачі даних медичної діагностики// Матеріали Українсько–Польського симпозіуму ”Інформатично–математичне моделювання складних систем” –MIMUZ’2002.– Львів, 2002. – С. 125–131.