Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Панько Оксана Ігорівна. Християнство в історії духовної культури українського народу: на матеріалах наукової спадщини І.Огієнка: дисертація канд. іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Панько О. І. Християнство в історії духовної культури українського народу: на матеріалах наукової спадщини І.Огієнка. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України, Київ, 2003.

Дисертація висвітлює погляди І.Огієнка (митрополита Іларіона) стосовно історичної ролі християнства в духовній культурі українського народу. На основі аналізу праць відомого вченого, громадського та церковного діяча прослідковується еволюція християнського життя в Україні, здійснюється спроба осмислити його історико-теологічну спадщину без конфесійних та ідеологічних упереджень. Розглянуто погляди І.Огієнка на сутність, тенденції, основні етапи розвитку та джерела формування вітчизняної духовної культури. Проаналізовано концепцію Української Православної Церкви І.Огієнка, яку він викладає у численних працях. Підкреслюється роль християнської Церкви в духовному оновленні українського суспільства на сучасному етапі.

Увисновках авторка підводить підсумки й узагальнює головні отримані результати.

Закономірним етапом у розвитку релігії і сформованої на її основі духовної культури І.Огієнко вважає період язичництва. Для цього періоду характерне уявлення про сакральність простору і часу, космоцентризм, культ природних стихій. Аналізуючи язичницькі вірування давніх слов’ян, мислитель доводить, що вони визначали всі сторони духовного життя людини: її ставлення до світу в цілому, до природи, до себе самої, під їхнім впливом скоадались уявлення про добро і зло, справедливість, сенс людського життя.

Внутрішня логіка духовного розвитку людини і історичний поступ суспільства детермінували становлення християнства. І.Огієнком детально проаналізована християнізація Київської Русі, яка тривала кілька століть і відображала складну взаємодію язичництва і християнства, де він відзначає дві важливі особливості. Перша полягає в тому, що специфіка ментальності, емоційно-психічного складу слов’ян та історичні умови їх буття забезпечили сприйняття візантійського варіанту християнства, що збагатило палітру української духовної культури. Друга особливість пов’язана з складною взаємодією християнства з язичництвом, яка знайшла свій вияв у специфічному феномені української духовної культури, який І.Огієнко окреслює поняттям „двовір’я”. Завдяки цьому національна духовна культура „охристиянилась”, а християнство „українізувалось”, що сприяло укоріненню християнства в свідомості і почутті українського народу.

Однією з провідних тем творчості І.Огієнка стало дослідження історії християнської Церкви періоду XIV- XVII століть, котрий він розглядає як час вияву різноспрямованих тенденцій у вітчизняній духовній культурі. Одна з цих тендендій, на його думку, виявилась як зацікавлення західноєвропейським культурним набутком та його творче засвоєння. Важливу роль у прилученні України до західноєвропейської культури, на його думку, відіграв вплив реформаційної ідеології. Інша тенденція в тогочасному духовному житті, яку І.Огієнко оцінює негативно, пов’язана з політикою національно-релігійної асиміляції, яку проводила Річ Посполита по відношенню до загарбаних українських земель і виявом якої, на його думку, стало запровадження церковної унії 1596 року. Негативними наслідками Берестейської унії І.Огієнко вважає втрату українцями відчуття єдності, національної ідентичності, розбрат і братовбивче протистояння „України з Україною”, „насильницьку латинізацію” української духовної культури.

Специфіка історичного буття Української Православної Церкви зумовила утворення у ній сукупності властивих лише їй характерних рис, найважливішими серед яких були соборноправність, апостольськість, толерантність, незалежність від світської влади. Завдяки їм УПЦ змогла відігравати значну роль культурному, національному, політичному житті українського народу. Політика обмосковлення, уніфікації церковного життя, руйнування багатовікового зв’язку Українського Православ’я з давніми культурними традиціями, що проводилася в УПЦ, після її підпорядкування Московському патріархату у 1686 р. зумовила втрату нею вираженого національного характеру та авторитету серед народу.

Відстоюючи свою ідею Православ'я як вияву національного духу українців, І.Огієнко формулює й власну концепцію Української Православної Церкви як творця і виразника української духовної традиції, носія національної ідеї. У ній І.Огієнко подекуди відступає від засад наукової об’єктивності, припускається “вільно-творчої” інтерпретації української історії, демонструє певну конфесійну заангажованість. Він вважає, що цей ідеальний образ Української Православної Церкви повинен духовно об’єднати українців для того, щоб вони могли реалізувати себе, за гегелівською термінологією, як «історична», державна нація.

З усіх суспільно-творчих чинників І.Огієнко віддає перевагу релігійному і вважає, що лише віра і Церква здатні допомогти людині подолати загрозу моральної і духовної деградації, ознаки якої виявилися у новітню добу світової історії. І як справжній історик, зазирнувши в минуле, щоб спроектувати майбутнє він віднаходить конкретний шлях: для того, щоб Церква могла виконати цю відповідальну місію, вона повинна подолати внутрішні протиріччя, стати на шлях діалогу і примирення як в масштабі національно-державному, так і всесвітньому.

Публікації автора:

1.Панько О.І. Митрополит Іларіон про духовний стан сучасного світу // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць ДДПУ. Дрогобич: Вимір, 2000. Вип. 2. С.114-123.

2.Панько О.І. Проблема об’єднання Українських Православної та Греко-Католицької Церков у працях митрополита Іларіона (І.Огієнка) // Українське релігієзнавство. 2001. №19. С.62-70.

3.Панько О.І. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І.Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2001. Вип.3. С.279-288.

4.Панько О.І. Митрополит Іларіон про пережитки язичницьких просторово-часових уявлень // Народознавчі Зошити. 2001. №2 С.236-241.

5.Панько О.І. І.Огієнко (митрополит Іларіон) про Українську Православну Церкву // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. Дрогобич: Каменяр, 2002. Вип.10. С.195-204.

6.Панько О.І. І.Огієнко (митрополит Іларіон) про Українську Греко-Католицьку Церкву) // Українське релігієзнавство. 2003. №25. С.43-51.

7.Панько О.І. Митрополит Іларіон (І.Огієнко) про особливості поширення християнства у Київській Русі // Християнство і культура: Матеріали міжнародної наукової конференції. К. – Тернопіль, 1998. С.137-140.

8.Панько О.І. Проблеми поширення християнства в Київській Русі у спадщині І.Огієнка // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ-ї міжнародної конференції. Львів, 1999. Кн.2. С.35-38.

9.Панько О. Проблеми двовір’я у дослідженнях митрополита Іларіона // Історія релігії в Україні: Праці Х-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 2000. Кн.1. С.42-45.