Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Титаренко Віта Володимирівна. Християнський харизматизм як релігійне явище: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Титаренко В.В. Християнський харизматизм як релігійне явище. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). Київ, 2003.

Дисертація є комплексним філософським дослідженням феномену християнського харизматизму та його проявів на сучасному релігійному тлі України. Розроблена термінологічна база дисертаційного дослідження, окреслена конкретна семантика ключових термінів, застосованих у дисертації. В дисертації проаналізовано теологічні (богословські) концепції християнського харизматизму в католицизмі, православ’ї, традиційному протестантизмі та рефлексію цього явища в харизматичних церквах. Доведено, що конфесії актуалізують свою інтерпретацію феномену харизми, спираючись на власну теологічну традицію.

Запропонована філософсько-релігієзнавча концепція християнського харизматизму вміщує аналіз генетичної природи та історичних витоків феномену харизматизму як фундаментальної онтологічної складової, внутрішньо іманентної християнській релігійній традиції, виявляє специфічні характеристики християнського харизматизму в віровченні, індоктринації та культовій практиці сучасних харизматів, визначає особливості соціальної інституалізації християнських харизматичних громад, тенденції їх розвитку в українському суспільстві.

Публікації автора:

  1. Титаренко В.В. Теоретичні проблеми дослідження харизми й харизматизму//Українське релігієзнавство. – К., 2002. – № 24 - С.39-48.

  2. Титаренко В.В. Соціально-політичний погляд на сучасний харизматичний рух// Українське релігієзнавство. – К., 2001. – № 21. - С. 109-119.

  3. Титаренко В.В. Особливості сучасного харизматичного руху//Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. –К., 2002. – Вип. VІІІ – С. 3-11.

  4. Титаренко В.В. Неохристиянські церкви в релігійному житті України//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Наук.зб. – Чернівці, 2003. - Вип.163-164. Філософія. – С. 139-140.

  5. Титаренко В.В. Феномен харизми: соціально-психологічні аспекти//Перший Всеукраїнський християнський конгрес „Примирення – дар Божий”. – К., 1999. – С. 95-98.

  6. Титаренко В.В. Ісус Христос – особистість харизматичного типу//Християнство: контекст світової історії та культури. Наук.зб. – К., 2000. – С. 91-94.

  7. Титаренко В.В. Харизматизм: філософський аналіз чинників виникнення і розвитку// Християнство і особа. Наук.зб. – Київ-Тернопіль, 2000. – С.114-119.

  8. Титаренко В.В. Харизматизм: богословське та релігієзнавче осмислення//Історія релігій в Україні. Праці Х-ї Міжнародної наукової конференції. – Кн.ІІ. – Львів, 2000. – С. 155-160.

  9. Титаренко В.В. Харизматичний рух: сучасний стан і проблеми//Християнство і проблеми сучасності. Наук зб. – К., 2000. – С. 100-103.

  10. Титаренко В.В. Основні тенденції розвитку харизматичного руху в Україні//Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.54-55. Філософія. Політологія. – С.133.