Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Богачевська Ірина Вікторівна. Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз. : Дис... д-ра наук: 09.00.11 - 2007.Анотація до роботи:

 1. Богачевская И.В. Гранднарратив христианства и вызов постмодерна // Людина: дух, душа, тіло: Матер. 4 Міжнар. наук.-теор. конф.. – Суми, 2000. – С.17–20.

 2. Богачевська І.В. Енцикліка «Fides et Ratio» Івана Павла II в контексті лінгвістичного релігієзнавства // Віра і розум – двоє крил людського духу: Зб. матер. наук. колоквіуму / Ред. кол.: А.М.Колодній (голов. ред.) та ін. – К., 2001. – С. 249–253.

 3. Богачевська І.В. Останні віровчальні документи РКЦ в контексті міжцерковного діалогу // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні: Наук. зб.. – К., 2001. – С. 107–113.

 4. Богачевская И.В. Религиозная антропология в ситуации постмодерна // Людина у світі духовної культури: Матер. наук. конф. 17-18.05.2002.– К., 2002. – С. 5–7.

 5. Богачевская И.В. Глобализация: закат традиционной религиозности или ее трансформация? // Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наук.статей. – К., 2003. – С. 348–357.

 6. Богачевская И.В. Современные трансформации языка религии: «свято место пусто не бывает» // Восточнохристианская цивилизация и проблемы межрегионального взаимодействия. – М., 2004. – С. 347–354.

 7. Богачевская И.В. Современная библейская герменевтика: протестантський контекст // Протестантизм и протестанты в России: прошлое, настоящее, будущее. – Заокский, 2004. – С. 72–80.

 8. Богачевська І.В. Проблеми модернізації православної наративної традиції // Православні духовні цінності в контексті формування сучасного світу: Матер. 2 Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26 березня 2004 р. – К., 2005. – С. 125–128.

 9. Богачевская И.В. Христианский нарратив как объект лингвистического религиоведения // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Випуск 24. – Херсон, 2004. – С. 164–170.

 10. Богачевская И.В. Христианский нарратив в диалоге религий и культур // Религия и гражданское общество: между национализмом и глобализмом» Матер. 4 междунар. семинара 9-11.11.2004, Ялта.– Симферополь, 2005. – С. 43–46.

 11. Богачевская И.В. Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческого осмысления // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докл. и выступ. 4 Российского философ. конгресса (Москва, 24-28 мая 2005г.): В 5 т. – Т.2. – М., 2005. – С. 519–520.

 12. Богачевская И.В. Постмодернистская программа преодоления «логоцентризма» западной нарративной традиции // Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?: Матер. міжнар. наук. конф. МАУП 17 грудня 2004. – К., 2006. – С. 171–179.

 13. Богачевська І.В. Православна наративна традиція як джерело національних духовних цінностей // Роль православних духовних цінностей у формуванні національної свідомості та громадянської позиції молоді: Матер. 3 міжнар. наук.-практ. конф. 25 березня 2005 р. – К., 2006. – С. 54–58.

 14. Богачевська І.В. Проблемне поле лінгвістичного релігієзнавства // Дні науки філософського факультету-2006: Міжнар. наук. конф. (12-13 квітня 2006року): Матер. доповідей та виступів. – К., 2006. – Ч.ІІІ. – С. 32–34.

АНОТАЦІЇ

Богачевська Ірина Вікторівна Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Києв, 2007.

Дисертація є цілісним релігієзнавчим дослідженням природи і функцій християнської наративної традиції як феномену універсуму християнської культури. Конституюється лінгвістичне релігієзнавство як нова галузь релігієзнавчого знання з певним предметним полем та понятійно-категоріальним апаратом.

Християнську наративну традицію автор подає як ієрархізовану систему текстів. Виокремлюються її ядерні структури – корпус незмінних сакральних канонічних текстів (Святе Письмо та Священний Переказ) та периферійні (маргінальні) структури (християнська література і християнський фольклор). Показано зниження рівня сакралізації християнських текстів від центру до периферії наративної системи та центроскерований рух релігійних смислів з периферії до центру системи, це супроводжує сакралізацією та канонізацією текстів і забезпечує відкритість християнської наративної системи, її здатність адаптуватися до «викликів часу».

Публікації автора:

Монографії, підручники:

  1. Богачевская И.В. Язык религии в контексте национального самосознания: Монография. – К., 1999. – 180 с. (10.1.д.а.)

  2. Богачевська І.В. Християнська наративна традиція: методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу:Монографія. – К.: Світ знань, 2005. – 236 с. (14,6 д.а.).

  3. Богачевська І.В. Лінгвістичне релігієзнавство // Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного.– К.: Світ знань, 2000. – С. 166–173.

  Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Богачевская И.В. Методологические аспекты лингвистического религиоведения // Вестник СевГТУ: Сб. науч. тр. – Севастополь, 1999. – Вып. 20: Философия. – С. 76–83.

  2. Богачевська І.В. Релігійна мова українського православ'я як чинник формування національної духовності // Українське релігієзнавство. – 2000. – №13. – С. 26–33.

  3. Богачевська І.В. Методологічні аспекти побудови семіотичної моделі релігії // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С. 32–40.

  4. Богачевська І.В. Католицьке аджорнаменто – вияв часу // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 24.– С. 20–30.

  5. Богачевська І.В. Сакралізація і десакралізація мови релігії чи виклик New Age традиційним релігіям // Людина і світ. – 2002. – №3. – С. 16–19.

  6. Богачевська І.В. Мова християнства і мова християнських церков в Україні // Релігійна свобода. Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення: Науковий щорічник.– 2003. – №7. – С. 16–20.

  7. Богачевська І.В. Словоцентричний організм (Християнська наративна система як об’єкт філософсько-релігієзнавчої рефлексії) // Людина і світ. – 2003. – №7. – С. 7–12.

  8. Богачевська І.В. Дискусійні питання сучасної біблійної герменевтики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтва та КНУ імені Т. Шевченка. – К., 2003. – Вип.11. – С. 3–17.

  9. Богачевская И.В. Христианская письменная традиция как текст культуры: нарратологические подходы в лингвистическом религиоведении // Вестник СевГТУ. Сб. науч. тр. – Севастополь, 2004. – Вып. 56. – С. 122–130.

  10. Богачевська І.В. Християнська наративна традиція як чинник національної консолідації українського суспільства // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 203–204. Філософія. – С. 154–154.

  11. Богачевська І.В. Інтерпретації біблійного наративу: версія Голівуду // Людина і світ. – 2004. – №7. – С. 47–53.

  12. Богачевська І.В. Православна наративна традиція й національна духовність: Мовний аспект // Філософія. Культура.Життя: Міжвуз. зб. наук. праць: Спец. випуск. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. – С. 231–238.

  13. Богачевська І.В. Сучасні епістемічні трансформації християнського релігійного дискурсу: суспільний контекст // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту: Зб. наук. праць. –Чернівці, 2005. – Вип. 242-243. Філософія. – С. 169–173.

  14. Богачевська І.В. Постмодерністські наративні концепції та сучасне протестантське богослов’я // Філософські обрії.– Київ-Полтава, 2005. – Вип.14. –С. 132–142.

  15. Богачевська І.В. Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К., 2006. – Вип. 76-79. – С. 13–15.

  16. Богачевська І.В. Лінгвістичне релігієзнавство в контексті новітніх трансформацій системи релігієзнавчих дисциплін // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту: Зб. наук. праць. Філософія. –Чернівці, 2006. – Вип. 301-302. –С. 207–211.

  17. Богачевська І.В. Релігійний дискурс і релігійний ритуал // Мультіверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. –К., 2006. – Вип. 54. –С. 180–188.

  18. Богачевська І.В. Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2006. – Вип. 74. – С. 210–215.

  19. Богачевська І.В. Лінгвістичне релігієзнавство як дослідницький напрямок академічного релігієзнавства // Практична філософія – 2006. – № 3. – С.59–163.

  20. Богачевська І.В. Християнський наратив в контексті релігійної комунікації // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2006. – №5. – С. 106–111.

  Статті в інших виданнях, тези і матеріали конференцій: