Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Соломаха Ірина Григорівна. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук з спеціальністі 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертація репрезентує філософсько-релігієзнавче дослідження православної барокової антропології Іоаникія Галятовського, зокрема провідної її проблеми – концепції православної людини, пошуків нею правди й шляхів досягнення ідеалу правдивого життя, що розумівся як життя за законами християнської моралі задля служіння «православному народові й Батьківщині».

Вперше у вітчизняному релігієзнавстві в науковий обіг вводиться комплекс проаналізованих в дисертації богословських та проповідницько-полемічних творів видатного представника Чернігівського релігійно-філософського кола другої половині XVII ст. Простежується генетичний зв'язок вчення про правду й правдиве життя православної людини І. Галятовського з православною антропологічною традицією, яка започатковується в Україні в добу Київської Русі, знаходить своє відновлення й продовження у філософії Транквіліона-Ставровецького та Чернігівського науково-мистецького гуртка другої половини XVII – початку XVIII ст., в цілому ж приєднується до української релігійно-філософської православної традиції, закладеної Петром Могилою.

У роботі розкриваються релігійні та філософські основи, а також ідейні джерела християнських антропологічних поглядів І. Галятовського, релігійно-філософські засади його розуміння людини, правди, істини. Досліджується співвідношення правди та істини в православній антропології І.Галятовського.

На основі порівняння біблійного вчення про людину і антропологічних творів І.Галятовського визначаються особливості інтерпретації І.Галятовським правдивої особистості, умов її становлення. Вивчаються релігійно-філософські погляди І.Галятовського на особливості формування правдивої православної людини в суспільстві, специфіка осмислення правдивості, як реалізації здібностей людини; аналізується еволюція поглядів на людину як шукача правди у християнській антропології І.Галятовського.

Стверджується наявність синтетичності в антропологічній концепції І. Галятовського, вона трактується як спроба оригінального синтезу східних та західних релігійно-антропологічних ідей на українському ментальному підґрунті.

Публікації автора:

 1. Соломаха І. Г.Світ між подивом і роздумом. // Сіверянський літопис. – Чернігів, 1997. – №5 (17). – С.153.

 2. Соломаха І. Г. Проблема вибору правдивого життя в антропології Іоаникія Галятовського. // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема. – Чернігів, 1999. – С.27-36.

 3. Соломаха І. Г. Природознавство в структурі просвітницьких ідей І. Галятовського. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. – С.36.

 4. Соломаха І. Г. Українська філософська антропологія. // Основні проблеми в історії української філософії / за ред. С.Т.Мащенко. – Чернігів: ЧДПУ, 2002., – С.113-121.

 5. Соломаха І. Г. Людина як шукач правди у філософії Іоаникія Галятовського. // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2003. – №1(49). – С.171-178.

 6. Соломаха І. Г. Співвідношення правди та істини у житті людини за трактуванням Іоаникія Галятовського. // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2003. – №5-6 (53-54). – С.145-149.

 7. Соломаха І. Г. Правда як перемога над Хаосом у філософії І.Галятовського. // Міжнародні синергетичні читання пам’яті І. Пригожина. – К., «Знання», 2003. – С.54.

 8. Соломаха І. Г. Проблема істини в контексті українознавства. // Концепція українознавства. Збірка доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2004. – С.403-406.

 9. Соломаха І. Г. Етичний ідеал І.Канта і моральна особистість в українській філософії. – Вісник Дніпропетровського університету. Соціологія. Філософія. Політологія. Вип.10. – Дніпропетровськ: РВВДНУ, 2004. С. 287-293.

 10. Соломаха І. Г. Стратегії проповідницького дискурсу І.Галятовського: антропологічний аспект // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2006. – №.5 (71). – С.101-106.

 11. Соломаха І. Г. Образ людини в добу українського бароко.// Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.-К., 2006. – Т.ХІІ. – С.390-403.

 12. Соломаха І. Г. Ідеал людини в концепції І.Галятовського // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2007. – №.3 (75). – С.64-69.

 13. Соломаха І. Г. Творчість І.Галятовського як предмет філософської рефлексії: історична ретроспектива // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: збірник наукових праць. – Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – №14 (27). – С.247-254.