Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Гільберг Тетяна Георгіївна. Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України; Інститут географії. - К., 2005.Анотація до роботи:

Гільберг Т.Г. Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Інститут географії НАН України. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено суспільно-географічному дослідженню впливу структурних змін господарства на розвиток регіону (на прикладі Хмельницької області). Дістало подальший розвиток тлумачення наукової категорії “збалансований регіональний розвиток”, розкрито п’ять його найважливіших складових (економічне зростання, прогресивний тип трансформації структури господарства, поступ у розвитку соціуму, покращання екологічної ситуації та дотримання вимог екологічної безпеки, забезпечення гармонійного просторового розвитку). Виявлено напрямки використання кластерної моделі організації територіальних господарських зв’язків для забезпечення ефективної взаємодії підприємств та організацій регіону. Схарактеризовано можливості стратегічного планування як одного з інструментів реалізації державної регіональної політики і водночас важливого засобу впровадження в практику результатів суспільно-географічних досліджень. Оцінено місце Хмельницької області в економіці сучасної України, дію зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток господарства регіону. Виявлено специфіку трансформації структури господарства Хмельницької області в умовах переходу до ринкової економіки. Розроблено серію картографічних моделей основних видів економічної діяльності з метою оцінки раціональності їх розвитку і розміщення в межах області. Виявлено ключові проблеми розвитку регіону, обґрунтовано основні напрямки збалансованого розвитку Хмельницької області в перспективі.

1. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, результати власних досліджень автора показали, що проблема впливу структури господарства на темпи та якість регіонального розвитку є важливою, актуальною і недостатньо вивченою. Структурну перебудову господарства доцільно розглядати як передумову для досягнення соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку регіону. Від стихійної зміни структурних пропорцій господарського комплексу регіону необхідно перейти до активної структурної політики, чітко сформульованої у стратегії регіонального розвитку. Послідовне формування прогресивної структури господарства повинно стати серцевиною стратегічного планування, головним засобом реалізації засад сталого або збалансованого розвитку на національному, регіональному та локальному рівнях.

2. Суть категорії “збалансований регіональний розвиток” в умовах сучасної України охоплює п’ять принципових складових: 1) економічне зростання; 2) прогресивні структурні зрушення в економіці регіону на користь сфери послуг, високотехнологічних галузей промисловості за умови зменшення ресурсо- та енергоємності господарства; 3) позитивні зміни у розвитку соціуму; 4) покращання екологічної ситуації та дотримання вимог екологічної безпеки; 5) гармонійний просторовий розвиток. Багатофакторний перехресний аналіз взаємодії між
природою, населенням і господарством дозволяє приймати грамотні управлінські рішення з метою гармонізації соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку. Тільки одночасне просування вперед у досягненні всіх трьох цілей є свідченням збалансованого розвитку регіону.

3. Категорія “трансформація структури господарства регіону” розкриває зміну в часі основних кількісних пропорцій між різними формами власності, галузями, секторами або видами економічної діяльності, формами територіальної організації господарства регіону під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників політичного, соціально-економічного, природного та демографічного характеру.

4. Кластерна модель організації територіальних господарських зв’язків здатна суттєво підвищити ефективність регіональної економіки. Кластер є різновидом виробничо-територіальних систем, де взаємодіють підприємства різних стадій технологічного процесу (від виробництва сировини – до випуску готової продукції). Для ідентифікації кластера пропонуємо використовувати теоретичну матричну модель і практично зорієнтовану авторську методику анкетного обстеження кластера на рівні регіону обласного рангу. Апробація цієї методики дозволила виявити структуру реального будівельного кластера і створити його картографічну модель. Необхідно розрізняти типологічні групи кластерів за такими якісними ознаками: 1) реальність функціонування; 2) сфера або вид економічної діяльності; 3) масштаб діяльності та роль в економіці регіону; 4) динаміка розвитку.

5. З точки зору географа, стратегічне планування є процесом розробки і реалізації системи заходів, здатних перевести обласний суспільно-територіальний комплекс з його сучасного стану в бажаний, тобто на рейки збалансованого розвитку. Принципово важливим для цього є суспільно-географічне обґрунтування структурних змін господарства в інституційному, галузевому, функціональному і територіальному аспектах. У процесі такого обґрунтування доцільно розкрити вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на структурні параметри господарства регіону, визначити частки структурних складових господарства регіону і пропорцій між ними на початку та в кінці періоду, який аналізується, порівняти частки певної структурної складової господарства регіону за весь період спостережень (масштаби відхилень, темпи структурних зрушень), оцінити прогресивність структурних зрушень господарства за весь період спостережень, визначити пріоритетні види економічної діяльності на перспективу.

6. У результаті практичного застосування розробленої автором методики виявлено, що складний період становлення незалежної України супроводжувався стихійною деградацією структури господарства Хмельницької області. Конкурентні позиції регіону на національному та міжнародному ринках погіршились. Активну структурну політику інноваційного типу гальмує тривала інвестиційна криза. Важливим наслідком структурної кризи стала різнонаправленість, розбалансованість векторів розвитку регіону в період 1991-2003 рр. Частка Хмельницької області в Україні за основними економічними індикаторами (ВДВ, обсяги промислової та сільськогосподарської продукції, залучення прямих іноземних інвестицій та ін.) скорочується. Показники соціального розвитку незадовільні. У той же час екологічна ситуація покращилась.

7. Автором розроблено пропозиції щодо нової стратегії розвитку регіону в перспективі. Місце Хмельницької області в економіці України повинні визначати: атомна енергетика, наукоємне машинобудування, виробництво і переробіток продукції сільського господарства, оптова торгівля, рекреаційне господарство. Лише на основі прогресивних структурних перетворень економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіону, розвитку взаємовигідних господарських зв’язків з іншими регіонами України і зарубіжними партнерами можна забезпечити зростання життєвого рівня населення Хмельницької області, його зайнятості та високу якість навколишнього природного середовища. Обґрунтовано комплекс заходів економічного, соціального та екологічного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку.

Публікації автора:

 1. Гільберг Т.Г. Зміни інституційної структури економіки Хмельниччини //
  Хмельниччина: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали обласної науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 вересня 2002 року). – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 78-81.

 2. Гільберг Т.Г. Зміни структури сільськогосподарського виробництва Хмельницької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 138: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 167-180.

 3. Гільберг Т.Г. Регіональний ринок праці. Проблема безробіття і можливі шляхи її розв’язання (на прикладі Хмельницької області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 158: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 125-131.

 4. Гільберг Т.Г. Рекреаційне господарство Хмельницької області // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 1. – С. 43-44.

 5. Гільберг Т.Г. Чинники і напрями структурних змін економіки Хмельницької області // Географія і сучасність: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 45-55.

 6. Балабанов Г.В., Гільберг Т.Г. Методичні засади стратегічного планування регіонального розвитку (суспільно-географічний аспект) // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: Зб. тез доповідей. – К:.
  НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 14-19. Особистий внесок здобувача - розкриття змісту етапів дослідження трансформації структури господарства регіону, що становить 50% від загального обсягу публікації.

 7. Гільберг Т.Г., Вишневський В.В. Методика інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку території та її апробація // Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В.Балабанова, В.П.Нагірної, О.М.Нижник. – К.: Міленіум, 2003. – С. 359-370. Особистий внесок здобувача полягає в оцінці рівня соціально-економічного розвитку адміністративних районів Хмельницької області, що становить 40% від загального обсягу публікації.

 8. Гільберг Т.Г. Екологічна ситуація. Населення // Хмельницька область: Географічний атлас. – К.: ТОВ “Видавництво Мапа”, 2003. – С. 11.

 9. Гільберг Т.Г. Промисловість Хмельницької області та її зміни в період
  ринкових реформ // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – №5. – С. 255-258.

 10. Гільберг Т.Г. Зовнішньоекономічна діяльність Хмельницької області на сучасному етапі // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць: У 4-х т. – К.: ВЛГ “Обрії”, 2004. – Т. 2. – С. 285-287.