Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика приладів, елементів і систем


Єлізаров Михайло Олександрович. Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності : Дис... канд. наук: 01.04.01 - 2009.Анотація до роботи:

Єлізаров М.О. Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. – Кременчуцький державний політехнічний університет імені М.В. Остроградського, Кременчук, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню гетерогенних фізико-хімічних процесів малої і надмалої інтенсивності та електролізних реакцій, що йдуть з виділенням хемографічно активних речовин, зокрема атомарного водню; а також дослідженню явищ перенесення в електролітичних середовищах.

В роботі на основі експериментальних і теоретичних досліджень встановлена природа ХГЕ, що дозволило окреслити теоретично і експериментально коло гетерогенних процесів, в яких може бути плідно застосований хемографічний метод візуалізації. До них відносяться: корозійні процеси, електролізні процеси з виділенням атомарного водню, плазмохімічні, деякі біохімічні та інші. Сформульовані основні методичні принципи використання ХГЕ як методу візуалізації.

Візуалізовані з самих ранніх стадій корозійні і деградаційні процеси на поверхнях деяких чистих речовин, металів та сплавів, і для випадків покриття цих поверхонь тонкими металевими плівками. При цьому зареєстровано виникнення різних форм локальної корозії, зокрема пітингової.

Візуалізовані явища корозії металу в електролітично дисперсній системі вологого ґрунту. Встановлено кластерний характер електропровідності ґрунту і з позиції теорії протікання описано механізм провідності по цих кластерах.

Публікації автора:

 1. Елизаров А. И. К вопросу о природе хемографического эффекта / А. И. Елизаров, М. А. Елизаров // Проблемы создания новых машин и технологий (Научные труды КГПИ). – 1999. – Вип. 2/1999 (7) . – С. 294-296.

 2. Гыбин А. Ю. Новый метод визуализации слабоинтенсивных гетерогенных реакций / А. Ю. Гыбин, М. А. Елизаров // „Физика конденсированных сред”. Тезисы докладов IX республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 2001. – С. 78-79.

 3. Yelizarov M. A. Description and Research of New Type of Fractal-Liked Structures / M. A. Yelizarov // Праці Другої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, КНУ ім. Т.Шевченка, Київ, 2002. – С. 79-80.

 4. Богобоящий В. В. Дослідження десорбції атомарного гідрогену з поверхні Si під час окислення та його дифузії за допомогою хемографічного ефекту у водному середовищі / В. В. Богобоящий, М. О. Єлізаров // Матеріали ІХ міжнародної конференції „Фізика і технологія тонких плівок”, Івано-Франківськ, 2003. – Т. 1. – С. 154-155.

 5. Богобоящий В. В. Візуалізація пітингової корозії в системі алюмінієвий сплав Д16 – мідь / В. В. Богобоящий, М. О. Єлізаров // Матеріали ІХ міжнародної конференції „Фізика і технологія тонких плівок”, Івано-Франківськ, 2003. – Т. 2. – С. 210-211.

 6. Богобоящий В. В. Наблюдение диффузии атомарного водорода в водных растворах методом хемографии / В. В. Богобоящий, М. А. Елизаров // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2003. – Вип. 5/2003 (22) . – С.149-154.

 7. Богобоящий В. В. Десорбция атомарного водорода при окислении Si и его диффузия в водной среде / В. В. Богобоящий, М. А. Елизаров // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2004. – Т. 6, № 2. – С. 133-139.

 8. Богобоящий В. В. Дослідження десорбції атомарного гідрогену з поверхні Si у кислих і лужних середовищах методом хемографії / В. В. Богобоящий, М. О. Єлізаров // Матеріали ІІ Української наукової конференції з фізики напівпровідників, Чернівці, 2004. – С. 166-167.

 9. Bogoboyashchy V. V. Features of conductance of feeble water solutions in heterosystems and visualization of corrosion processes / V. V. Bogoboyashchy, M. A. Yelizarov, A. P. Rudenko // Abstracts of 3rd International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”, Kyiv, 2005. – Р.124.

 10. Yelizarov A. I. Film application in visualization of ultra-low intensity heterogeneous reactions / A. I. Yelizarov, V. V. Bogoboyashchy, M. A. Yelizarov // Book of Abstracts of European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Vienna, 2005. – Р.266.

 11. Yelizarov M. A. Visualization of early stages of corrosion processes by a chemography method / M. A. Yelizarov // Book of Abstracts of European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Vienna, 2005. – Р.85.

 12. Єлізаров М. О. Ґрунт як провідне середовище. Його вплив на корозійні процеси / М. О. Єлізаров // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Актуальні питання теоретичної і прикладної фізики й біофізики”, Севастополь, 2006. – С. 20-22.

 13. Єлізаров М. О. Дослідження особливостей електропровідності вологого ґрунту / М. О. Єлізаров // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2006, Львів, 2006. – С. А72.

 14. Yelizarov M. A. Visualization of early stages of corrosion processes by a chemography method / M. A. Yelizarov // Surface and Interface Analysis. – 2006. – Т. 38. – С. 263–266.

 15. Єлізаров М. О. Ґрунт як провідне середовище / М. О. Єлізаров // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – Вип. 5/2006 (40), част. 1. – С. 9–12.

 16. Єлізаров О. І. Особливості електропровідності дисперсної системи вологого ґрунту / Єлізаров О. І., Єлізаров М. О., Руденко О. П. // Вісник Київського університету, серія: фізико-математичні науки. – 2007. – Вип. 2. – С. 371–377.

 17. Єлізаров М. О. Застосування фотоплівки для візуалізації гетерогенних реакцій надмалої інтенсивності / М. О. Єлізаров // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т. 8, №3. – С. 597–600.

 18. Єлізаров М. О. Візуалізація методом хемографії пітингової корозії металевих плівок / М. О. Єлізаров // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т. 8, №4. – С.831–835.