Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика колоїдних систем


Угорчук Володимир Васильович. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH : Дис... канд. наук: 01.04.24 - 2008.Анотація до роботи:

 1. Гасюк И. М. Использование модифицированной литий – железной шпинели в качестве катодных материалов ЛИТ / И. М. Гасюк, В. В. Угорчук, С. А. Галигузова // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах: Материалы IX Международной конференции. Уфа, 14–18 августа 2006 г. – Уфа. Россия, 2006. – С. 98.

 2. Стрилецкий Ю. И. Вариант разработки автоматизированной многоканальной установки циклирования электрохимических ячеек. / Ю. И. Стрилецкий, И. М. Гасюк, В. В. Угорчук // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах: Материалы IX Международной конференции. Уфа, 14–18 августа 2006 г. – Уфа. Россия, 2006. – С. 315.

 3. Гасюк І. М. Імпедансні дослідження електропровідності нестехіометричних шпінелей складу Li0.5Fe2.5-xTixO4 (0

 4. Угорчук В. В. Влияние концентрации ионов магния и скорости охлаждения на проводимость -замещенной литий-железной шпинели / В. В. Угорчук, Л. С. Кайкан, Б. Я. Депутат // New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: 5th International Conference NEET-2007. Zakopane, 12-15 June 2007. – Zakopane. Poland, 2007. – P. 48.

 5. Gasyuk I.M. Impedans of research of hard electrolytes on basis Li0.5Fe2.5-xTixO4 / I. M. Gasyuk, V. V. Ugorchuk // New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: 5th International Conference NEET-2007. Zakopane, 12-15 June 2007. – Zakopane. Poland, 2007. – P.47.

 6. Гасюк И. М. Импедансные исследования температурной зависимости электропроводимости нестехиометрических шпинелей состава Li0.5Fe2.5-xTixO4 (0 участием). Екатеринбург, 10–14 сентября 2007г. – Екатеринбург, Россия, 2007. – Т.2. – С. 41.

 7. Гасюк И. М. Использование нестехиометрической керамики состава Li0.5Fe2.4Ti0.1O4 в качестве катода ЛИТ / И. М. Гасюк, В. В. Угорчук, И. П. Яремий, П. П. Якубовський // Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики: Материалы VIІ Международной конференции. Саратов, 23–27 июня 2008 г. – Саратов. Россия, 2008. – С. 47–49.

 8. Гасюк І. М. Температурна залежність провідності нестехіометричних Li-Ti ферошпінелей / І. М. Гасюк, В. В. Угорчук, П. П. Якубовський // Харківська нанотехнологічна aсамблея-2008. Харків, 26–30 травня 2008 р. – Харків. Україна, 2008. – С. 184–190.

 9. Пат. 24934 Україна, МПК H 01 M 4/00. Катодний матеріал для літій-іонного електричного елемента струму / Гасюк І.М.,. Кайкан Л.С., Угорчук В.В.; Прикарпатський нац. університет ім. В. Стефаника. – № u 2007 00036; заявл. 02.01.07; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.

 10. Пат. 27493 Україна, МПК H 01 M 4/00. Високопровідна катодна речовина літій-іонного електричного аккумулятора / Гасюк І. М., Угорчук В.В., Депутат Б.Я.; Прикарпатський нац. університет ім. В. Стефаника. – № u 2007 00034; заявл. 02.01.07; опубл. 12.11.07, Бюл. № 11.

 11. Пат. 81673 Україна, МПК H 01 M 4/24, H 01 M 4/36, H 01 M 4/52, С 01 G 49/02. Літій-іонне джерело електричного струму / Остафійчук Б.К., Гасюк І.М., Угорчук В.В., Галігузова С.А., Кайкан Л.С.; Прикарпатський нац. університет ім. В. Стефаника. – № а200511903; заявл. 12.12.05; опубл. 25.01.08, Бюл. № 9.

 12. Пат. 32110 Україна, МПК H 01 M 4/24, С 01 G 49/02, H 01 M 4/52. Електрохімічне джерело струму / Гасюк І. М., Угорчук В. В., Кайкан Л. С., Яремій І. П.; Прикарпатський нац. університет ім. В. Стефаника. – № u 2007 11938; заяв. 29.10.07; опубл. 12.05.08, Бюл. № 9.

 13. Пат. 32111 Україна, МПК H 01 M 4/24, С 01 G 49/02, H 01 M 4/52. Високоємнісне джерело електричного струму / Гасюк І. М., Кайкан Л. С., Угорчук В. В.; Прикарпатський нац. університет ім. В. Стефаника. – № u 2007 11939; заявл. 29.10.07; опубл. 12.05.08, Бюл. № 9.

Анотація. Угорчук В. В. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.24 – фізика колоїдних систем.- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2008.

У дисертації на основі рентгеноструктурного аналізу, месбауерівської спектроскопії, аналізу електричного імпедансу та електрохімічних вимірювань встановлено оптимальні режими модифікації катодоактивних речовин ЛДС на основі діоксиду титану рутильної форми. Показано, що вакуумний нагрів систем мікродисперсний -Fе – нанодисперсний ТіО2 (рутил), мікродисперсний Fе3О4 – нанодисперсний ТіО2 (рутил) приводить до формування глобульної системи електрично контактуючих мікрочастинок легуючої речовини, покритих тонким шаром нанодисперсного ТіО2 (рутил), що забезпечує поєднання високих інтеркаляційних та електропровідних властивостей робочої системи катоду.

Дослідження керамічно синтезованої системи TiO2-Fe2O3-LiOH різного ступеня нестехіометрії виявило подвійний (електронно-іонний) механізм провідності; вплив механізмів перенесення заряду визначається складом та умовами термообробки. Електрохімічна інтеркаляція Li+ здійснюється у багатофазну систему, основними інтеркаляційними матрицями якої є зерна із шпінельною структурою та псевдобрукіт. Показано можливість застосування синтезованих речовин як катодів ЛДС циклічного типу роботи. Визначено експлуатаційні характеристики лабораторних зразків акумуляторів струму.

Публікації автора:

 1. Остафійчук Б. К., Особливості інтеркаляції літієм вихідного та лазерно опроміненого нанодисперсного ТіО2 / Б. К. Остафійчук, Р. В. Ільницький, І. М. Будзуляк, І. І. Григорчак, І. Ф. Миронюк, В. І. Мандзюк, В. В. Угорчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т. 5, № 4.– С. 776–782.

 2. Гасюк І. М. Термічне допіювання -Fe і Fe3O4 та лазерна модифікація нанодисперсного ТіО2 / І. М. Гасюк, В. В. Угорчук, В. В. Бачук, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т. 7, № 1. – С. 161–167.

 3. Гасюк И. М. Интеркаляционные процессы в лазерно облученном рутиле, модифицированном -Fe и Fe3O4 / И.М. Гасюк, И. М. Будзуляк, В. В. Угорчук, В. О. Коцюбинский, С. А. Галигузова // Электрохимическая энергетика. – 2006. – Т. 6, № 2. – C. 86–91.

 4. Гасюк І. М. Катодні матеріяли літійових джерел струму на основі Li0.5Fe2.5O4 / І. М. Гасюк, І. М. Будзуляк, С. А. Галігузова, В. В. Угорчук, Л. С. Кайкан // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2006. – Т. 4. – Вип. 3. – С. 613–622.

 5. Гасюк И. М. Автоматизированная многоканальная установка циклирования электрохимических ячеек / И. М. Гасюк, В. В. Угорчук, Ю. И. Стрелецкий, В. В. Бачук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2007. – Т. 115, № 3. – С. 8–10.

 6. Гасюк И. М. Вариант разработки автоматизированной многоканальной установки циклирования электрохимических ячеек / И. М. Гасюк В. В. Угорчук, Ю. И. Стрелецкий, В. В. Бачук, Ю. Г. Матейшина // Датчики и системы. – 2007. – Т. 97, № 6. – С. 39–40.

 7. Остафійчук Б. К. Температурна залежність провідності нестехіометричних Li-Ti ферошпінелей / Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, В. В. Угорчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007.– Т. 8, № 3.– С. 486–493.

 8. Гасюк И. М. Электрофизические свойства нестехиометрических литий-железных шпинелей, замещенных ионами магния / И. М. Гасюк, Л. С. Кайкан, В. В. Угорчук, Т. В. Грабко // Электрохимическая энергетика. – 2008. – Т. 8, № 1 – C.58–63.

 9. Остафійчук Б. К. Температурно-частотні характеристики перенесення заряду у нестехіометричній системі Li0.5Fe2.4Ti0.1O4 / Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, В. В. Угорчук, М. Я. Січка // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008.– Т.30, № 7–С. 879-887.

 10. Гасюк І. М. Літієві інтеркаляційні процеси високопористого діоксиду титану, легованого -Fe та Fe3O4 до і після лазерного відпалу / І. М. Гасюк, В. В Угорчук, О. В. Морушко // Фізика і технологія тонких плівок: Матеріали Ювілейної X Міжнародної конференції. Ів.-Франківськ, 16–21 травня. 2005 р. – Ів.-Франківськ, 2005. – Т. 2. – C. 61–62.

 11. Гасюк І. М. Про можливість застосування літій-залізної шпінелі в якості катодного матеріалу хімічного джерела струму / І. М. Гасюк, В. В. Угорчук, С. А. Галігузова // Фізика і технологія тонких плівок: Матеріали Ювілейної X Міжнародної конференції. Ів.-Франківськ, 16–21 травня. 2005 р. – Ів.-Франківськ, 2005. – Т.2. – C. 150-151.

 12. Угорчук В. В. Вплив лазерного опромінення на інтеркаляцію Li в нанодисперсний ТіО2. / В. В. Угорчук // Хімія і сучасні технології: ІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів та молодих вчених. Дніпропетровськ, 26–28 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 96.

 13. Гасюк И. М. Интеркаляционные процессы в лазерно-облученном рутиле модифицированном -Fe и Fe3O4 / И. М. Гасюк, В. В. Угорчук, Л. С. Кайкан, Р. В. Ильницкий // Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики: Материалы VI Международной конференции. Саратов, 5–9 сентября 2005 г. – Саратов. Россия, 2005. – С. 80–83.

 14. Остафийчук Б. К. Влияния термического и лазерного воздействия на процессы интеркалирования в нанодисперсном ТiO2 / Б. К. Остафийчук, И. М. Будзуляк, Р. В. Ильницкий, В. О. Коцюбинський, И. Ф. Миронюк, В. И. Мандзюк, В. В. Угорчук // Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики: Материалы VI Международной конференции. Саратов, 5–9 сентября 2005 г. – Саратов. Россия, 2005. – С. 307–310.

 15. Угорчук В. В. Особенности импедансных исследований катодных систем, полученных с использованием керамически синтезированных Li–Ti–Fe шпинелей / В. В. Угорчук, Б. Я. Депутат, Л. С. Кайкан // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах: Материалы IX Международной конференции. Уфа, 14–18 августа 2006 г. – Уфа. Россия, 2006. – С. 104–106.