Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Коваль Алла Валеріївна. Категорія "стиль життя" та її соціокультурна експлікація: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / АПН України; Інститут вищої освіти. - К., 2002. - 180 арк. - Бібліогр.: арк. 171-180.Анотація до роботи:

Коваль А.В. Категорія “стиль життя” та її соціокультурна експлікація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена одній із найменш досліджених в соціальній філософії проблем та категорій – стилю життя, що аналізується в широкому соціально-історичному та культурологічному контексті та постає як одна із істотних для розуміння специфіки здійснення процесів самоідентифікації та самореалізації людини. Значне місце в роботі відводиться соціально-психологічному аспекту означеної проблеми, що дає змогу визначення стилю як індивідуально-своєрідної цілісної системи стійких засобів та форм опосередкування особистістю об’єктивних умов її життєдіяльності. Звертаючи увагу на зв’язок стильової проблематики із морально-естетичними вимірами людського буття, дисертант досліджує такий їх вияв як стилізація, що осмислюється насамперед як форма особистісної самореалізації людини в соціокультурній ситуації постмодерну. В умовах соціальних трансформацій, що супроводжуються руйнуванням усталених світоглядних та ціннісних орієнтацій, найбільш поширеними формами стилізації життя автор вважає соціальну мімікрію, соціальний міметизм, інсценування тощо.

Ключові терміни: стиль, стиль життя, стилізація, самореалізація особистості, індивідуальна цілісність людини, самоідентифікація, стилетворча активність особи, постмодернізм, перехідний період соціального розвитку.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, визначаються його перспективні напрями. Зокрема, підкреслюється, що:

cтиль життя є індивідуально-своєрідною системою стійких засобів та форм опосередкування особистістю об’єктивних умов життєдіяльності, а його специфіка детермінується особистісними й соціальними регуляторами;

чим жорсткішою є регламентація життя особистості, чим однозначніше в індивідуальній свідомості та поведінці позначаються стилеутворювальні моменти епохи, тим менше проявляються індивідуальні стилі в усіх сферах діяльності; таким чином, жорстка регламентація можливостей вибору призводить до домінування надіндивідуального, анонімного стилю життя, за яким самовираження індивідуальності втілюється переважно мірою опанування заданих форм;

існує певна залежність диференціації стилів життя як прояву індивідуальності людини від демократизації суспільного життя, розширення сфери самовираження особистості, що не тільки кількісно збільшує стильові прояви індивідуальності, а й сприяє, особливо в умовах перехідного стану суспільства, виникненню якісно інших форм життєдіяльності людей і відповідно нових способів взаємодії індивідуальності та середовища;

стиль життя є результатом морально-естетичного синтезу, який виражає гармонію суспільного й особистісного аспектів життя людини, забезпечує можливість її щонайповнішої самореалізації в соціально значущих формах;

характерною рисою постмодерністського стилю життя є, насамперед, відмінне від класичного онтологічне підгрунтя способу особистісної ідентифікації, де здійснюється відмова від орієнтації на загальне як втілення сутності людини і адекватнішою стає автентична онтологія, власний стиль (а не “наш спосіб”!) життя;

в ситуації постмодерну основною формою особистісної самореалізації є стилізація життя, яка поєднує в собі як прагнення особистості до наслідування певних життєвих стандартів, так і бажання за будь-що бути неповторною, оригінальною;

в умовах соціальних трансформацій, що супроводжуються руйнуванням усталених світоглядних та ціннісних орієнтацій, стилетворча активність особистості спрямовується передусім на формування суто зовнішніх, формальних життєвих стандартів та характеристик, покликаних компенсувати брак осмисленості та змістовної насиченості в людських життєпроявах; показовою в цьому відношенні може бути ситуація, що склалася сьогодні в Україні, де надзвичайно поширеними стали такі побічні вияви стилізації соціального життя як соціальна мімікрія, соціальний міметизм, інсценування тощо.

Публікації автора:

  1. Стиль життя як проблема соціально-філософського аналізу // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 22. – К.: Центр духовної культури, 2001. – С. 42-50.

  2. Стилізація життя як спосіб особистісного самовизначення // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 23. – К.: Центр духовної культури, 2001. – С. 128-135.

  3. Стиль як об’єкт історико-культурних та соціологічних досліджень // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 25. – К.: Центр духовної культури, 2001. – С. 54-64.

  4. О смене ценностных ориентаций в переходном обществе // Сучасна криза суспільства і шляхи її подолання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 квітня 1995 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 1995. – С. 38-40.

  5. Стиль життя та проблема соціальної самореалізації сучасної людини // Українська державна ідея: історія та сучасність: Матеріали доповідей Всеукраїнського симпозіуму, 23-24 січня 1998 р. – Черкаси: Знання, 1998. – С. 92-94.