Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Магнетизм


Мазур Антон Станіславович. ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів : Дис... канд. наук: 01.04.11 - 2009.Анотація до роботи:

Мазур А.С. ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм. – Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Донецьк, 2008.

Дисертацію присвячено експериментальному дослідженню неоднорідного феромагнітного стану манганітів La1-xSrxMnO3+ з метою ідентифікування співіснуючих фаз, природа співіснування яких не описується в рамках базової концепції подвійного обміну. Показано що основний феромагнітний стан серії полікристалічних зразків La1-xSrxMnO3+ (х=0, 0.075 і 0.125) при низьких температурах - неоднорідний і складається з двох фаз, кожна з яких характеризується власним типом провідності: феромагнітної металевої та феромагнітної ізолюючої. Показано, що кожна із співіснуючих фаз також є неоднорідною і розділяється на дві фази, що відрізняються локальними надтонкими взаємодіями. Знайдено, що при зменшенні розміру нанорозмірних порошків системи La0.7Sr0.3MnO3 існує межа (~10 нм), нижче якої фазова сепарація феромагнітної металевої фази не спостерігається. Показано, що форма температурної залежності питомого опору зразків LaxMnO3+ сильно залежить від ширини магнітного переходу (тобто температурного діапазону перерозподілу об'ємів парамагнітної/антиферомагнітної та феромагнітної фаз). Крім того, збільшення зовнішнього високого гідростатичного тиску сильно зменшує величину питомого опору феромагнітної провідної фази і слабо збільшує об'єм цієї фази.

Методом ЯМР спектроскопії показано:

1. Феромагнітний стан досліджених сполук (La1-xSrx)yMnO3+ характеризується сильною внутрішньою неоднорідністю та складається з феромагнітної металевої і феромагнітної ізолюючої фаз, кожна з яких має власний тип провідності (металевий і напівпровідниковий, відповідно).

2. Кожна з феромагнітних фаз, що співіснують в об'ємі досліджених манганітів (феромагнітна ізолююча і феромагнітна металева), є також внутрішньо неоднорідними і поділяються, у свою чергу, на фази, що відрізняються локальними надтонкими взаємодіями.

3. Магнітний перехід парамагнетик-феромагнетик у розглянутих сполуках є розмитим і реалізується шляхом перерозподілу об'ємів співіснуючих фаз у широкому інтервалі температур. Ширина магнітного фазового переходу разом з фізичними параметрами кожної з фаз визначає форму температурної залежності питомого опору.

4. Феромагнітний металевий стан наномасштабних зразків є внутрішньо неоднорідним. У той же час, при зменшенні розміру зразка нижче за деякий критичний розмір (порядку 10 нм) у об'ємі зразка спостерігається одна феромагнітна металева фаза, що характеризується ослабленим зв'язком магнітних моментів.

5. Виявлено, що у самодопійованих сполуках LaxMnO3+ дія зовнішнього високого тиску трохи збільшує концентрацію (~ на 5%) і сильно зменшує величину питомого опору (~ у 3 рази) феромагнітної фази.

Публікації автора:

1a Савоста М. М. Неоднородность ферромагнитного состояния перовскитов (La1-хSrх)1-MnО3 по данным ЯМР на ядрах 139La и 55Mn. / Савоста М. М., Дорошев В. Д., Каменев В. И., Бородин В. А., Тарасенко Т. Н., Мазур А. С., М. Маришко // ЖЭТФ – 2003 – T. 124 – C. 633-649.

2a. Krivoruchko V. Magnetic resonances spectroscopy of nanosize particles La0.7Sr0.3MnO3 / V. Krivoruchko, T. Konstantinova, A. Mazur, A. Prokhorov, V. Varyukhin // JMMM – 2006 – V. 300 – P. e122-e125.

3a. Мазур А.С. Фазовая сепарация в наноразмерных образцах (LaSr)MnO3 / А. С. Мазур, В. Н. Криворучко, И. А. Даниленко // ФНТ – 2007 – T. 33 – C. 1227-1231.

4a. Бородин В. А. Магнитные и транспортные свойства самодопированных манганитов лантана при нормальном и высоком давлениях / В. А. Бородин, В. Д. Дорошев, В. И. Каменев, Мазур А. С., Тарасенко Т. Н. // ФТВД – 2007 – T. 17 – № 1 – C. 52-58.

5a. Бородин В. А. Изменение транспортных свойств системы LaxMnO3 при высоких давлениях / В. А. Бородин, В. Д. Дорошев, В. И. Каменев, Мазур А. С., Тарасенко Т. Н. // ФТВД – 2008 – T. 18 – № 2 –С. 24-31.

6a. Krivoruchko V.N. Magnetic structure and microwave properties of La0.7Sr0.3MnO3 ultrafine particles / V. N. Krivoruchko, A. I. Marchenko, A. S. Mazur, A. A. Prokhorov // Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies: The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. 25-30 June 2007 – Kharkov 2007 – V. 1 – P. 174-179.

7a. Дорошев В. Д. Магнитные и транспортные превращения в «самодопированных» манганитах LaxMnyO3+ / В. Д. Дорошев, В. А. Бородин, В. И. Каменев, Мазур А. С., Тарасенко Т. Н. // VIII Міжнародна науково-практична конференція: “Наука і освіта 2005”. 7-21 лютого 2005 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005 – Т. 64. – С. 41-43.

8a. Doroshev V.D. Сhange of magnetic state and resistivity of "self-doped" manganites / V. D. Doroshev, V. A. Borodin, V. I. Kamenev, A. S. Mazur, T. N. Tarasenko // ICFM-2005: International Conference “Functional Materials”. October 3-8 2005 – Partenit – p. 109.

9a. Tarasenko T. N. Resonance, structural, transport and magnetic properties of self-doped manganites / T. N. Tarasenko, V. D. Doroshev, V. A. Borodin, V. I. Kamenev, A. S. Mazur // Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter: 3rd meeting “NMR in Heterogeneous Systems”. July 9-13 2006 – St. Petersburg – p. 110.

10a. Бородин В. А. Влияние высоких давлений на характер проводимости самодопированных манганитов La1-xMnO3+ / В. А. Бородин, В. Д. Дорошев, А. С. Мазур, Т. Н. Тарасенко // 9-я Международная конференция Высокие давления – 2006: Фундаментальные и прикладные аспекты. 17-22 сентября 2006 – Судак – С. 56.

11а. Бородин В.А. Эволюция структуры, Магнитных и транспортных свойств La1-xMnO3+ с ростом дефектности / В. А. Бородин, В. А. Глазунова, В. Т. Довгий, А. И. Линик, А. С. Мазур, Т.Н. Тарасенко, С. В. Труханов // Актуальные проблемы физики твердого тела: Международная научная конференция «ФТТ-2007». 23-26 октября 2007 – Минск: Изд. Центр БГУ, 2007 – Т.1. – С. 186-189.