Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Ройко Тетяна Валеріївна. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського. : Дис... канд. наук: 22.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті «наукової соціології» Б.Кістяківського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю: 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

У дисертації здійснено реконструкцію гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання у проекті «наукової соціології» Б.Кістяківського. В ній розкривається плюралістичний характер теоретико-методологічної концепції Б.Кістяківського, розглядаються понятійно-категоріальний арсенал ціннісно-оцінкового пізнання у концепції «наукового ідеалізму», встановлюється гносеологічна особливість даної концепції, розкриваються основні структурні елементи ціннісно-оцінкового пізнання. Ґрунтуючись на базових засадах проекту «наукової соціології» Кістяківського, автор дисертації деталізує загальний механізм ціннісно-оцінкового пізнання, сподіваючись, що цей механізм забезпечить можливості подальшого розвитку цього пізнання в соціології.

У дисертації здійснено вирішення наукового завдання – дослідження концепції ціннісно-оцінкового пізнання в соціологічному проекті Б.Кістяківського, з метою з’ясування можливостей її теоретико-методологічних засад як опори для подальшого розвитку ціннісно-оцінкового (оцінного) пізнання в соціології.

За підсумками дослідження можна стверджувати:

1. Проект «наукової соціології» Б.Кістяківського є поштовхом до створення та розробки основних концептуальних параметрів та ознак сучасного ціннісно-оцінкового пізнання, він уможливлює бачення базових компонентів цього пізнання та є важливим чинником подальшого вдосконалення теорії ціннісного пізнання в соціології.

Здійснивши реконструкцію гносеологічних засад ціннінсо-оцінкового пізнання в проекті «наукової соціології» Кістяківського, ми встановили, що концепція ціннісно-оцінкового пізнання Б.Кістяківського становить цілісний теоретичний концепт, в якому існує опорна базова ідея, вихідні принципи та специфічний понятійно-категоріальний апарат.

Загальний механізм ціннісно-оцінкового пізнання в соціологічній концепції Б.Кістяківського має певну структуру, до якої входять суб’єкт та об’єкт пізнання, між якими в процесі оцінювання виникає ціннісне відношення. Усвідомлення даного процесу вченим відбувається через основну ідею його концепції – ідею плюралізму. Цю ідею він конкретизує через опорні принципи, а саме: принцип детермінізму, принцип суб’єктивності, принцип об’єктивності, принцип необхідності, принцип належного, принцип ідеального та принцип історизму. Дані принципи конкретизуються й реалізуються ним через категорії «необхідне», «належне», «причинне» та «ідеальне». Теоретичний механізм ціннінсо-оцінкового пізнання Кістяківського є дещо обмеженим, адже вичерпується лише рівнем теоретико-методологічних засад, не є доведеним до рівня методики здійснення ціннісно-оцінкового пізнання.

Концепцію Кістяківського є можливим охарактеризувати як теоретичну, з точки зору її статусу, потенціалу та організації. Насправді вона є значною мірою гіпотетичною, не досить обґрунтованою та не зовсім завершеною, але все ж таки вона постає як концепція, яку можна вважати початком нової теорії в соціології, а саме теорії (концепції) ціннісно-оцінкового пізнання.

Незважаючи на певні теоретичні обмеження соціологічної концепції Б.Кістяківського, вона відзначається значним функціональним потенціалом, адже у її основі лежать ті елементи соціального пізнання, які дають змогу розширити межі даного вчення та сформувати нові розробки в сучасній теоретичній соціології.

На думку дисертантки, Кістяківський власною концепцією започаткував теорію нового ціннісно-оцінкового пізнання в соціології, яка на сучасному етапі теоретичної соціології потребує розвитку з урахуванням практичних досліджень у даному напрямку. Потрібно, використовуючи механізм концепції ціннінсо-оцінкового пізнання вченого, розвивати теорію і практику цього пізнання, застосовуючи відповідні методології, технології та інструментарій.

2. Беручи за основу гносеологічні засади концепції ціннінсо-оцінкового пізнання в проекті «наукової соціології»Кістяківського, нами було доповнено структуру та сформовано більш цілісний механізм процесу ціннінсо-оцінкового пізнання. Основою даного механізму виступають запропоновані Кістяківським поняття «ідеал» та категорія «належне», допоміжними ж елементами - «інтерпретативний» образ, цільовий образ, процедура екстраполяції, нормативність та ідеалізація, які дають змогу цілісного здійснення цього процесу й показують вихід пізнання в сферу оцінкового знання. Даний механізм може бути застосований як керівний принцип, який підготовлює ґрунт для використання концепції Кістяківського на методичному рівні.

Концепція ціннісно-оцінкового пізнання Б.Кістяківського насправді повинна бути працюючою, діючою в рамках сучасної теоретичної соціології. Кістяківський, на наше глибоке переконання, є основоположником певної парадигми в сучасній українській соціології. Актуалізація гносеологічних можливостей цієї концепції для теоретичної соціології сьогодення належить попередникам і численним послідовникам цього вченого.

Публікації автора:

Публікації у фахових виданнях:

1) Ройко Т.В. Про концепцію плюралістичної методології соціального пізнання Б.Кістяківського / Т.В. Ройко // Соціальні виміри суспільства. Випуск 10. – К.:Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 49-62.

2) Ройко Т.В. Б.Кістяківський про застосування категорії «належне» в соціальних науках / Т.В. Ройко // Віче. – К., 2007. - №12. – С. 33-36.

3) Ройко Т.В. «Ідеал» та категорія «належне» в соціологічній концепції Б.Кістяківського / Т.В. Ройко // Віче. – К., 2008. - №9. – С. 23-25.

Публікації в інших виданнях:

1) Ройко Т.В. Методологія соціальних наук Б.Кістяківського // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матеріали VIII міжнародної конференції молодих науковців 27-28 квітня 2006. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – С. 161-162.

2) Ройко Т.В. Плюралістична методологія соціального пізнання Б.Кістяківського // (Пост) сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 214-215.

3) Ройко Т.В. Ціннісно-оцінковий аспект в концепції «наукового ідеалізму» Б.Кістяківського // Соціологія у (пост) сучасності. Збірник наукових тез учасників VI Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 266-268.