Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


207. Давидова Оксана Євгеніївна. Історіогенетичний аналіз клініки психічних розладів у підлітковому віці: дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2004.Анотація до роботи:

Давидова О.Є. Історіогенетичний аналіз клініки психічних розладів у підлітковому віці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16. – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2003.

У дисертації досліджені дані обстеження 149 підлітків чоловічої статі з психічними порушеннями. Розроблено і впроваджено у практику історіогенетичний метод аналізу психічних розладів у підлітків, заснований на дослідженні даних клініки, етологічних спостереженнь, проективних психологічних тестів і аналізу сновидінь. Виявлено, що осьовою структурою психопатології пубертата є ритуал ініціації та окремі нозологічні одиниці типологічно подібні з різними типами фіксованих патернів соціалізації, що пояснює причину вікового ізоморфозу і дозволяє оцінити можливу коморбідність у психопатологічній картині в пацієнтів підліткового віку.

Історіогенетичний аналіз шизофренії установив, що клініка ведучих синдромів співпадає з послідовними етапами соціалізації, пов'язаним з релігійною присвятою. Спостерігається типологічна подібність підліткової наркоманії з ритуальним вживанням психоактивних речовин у процесі групової соціалізації. Установлено що розлади особистості подібні з абортивним варіантом фіксованих послідовністії соціалізації. Клініка органічних психічних розладів збігається з початковою стадією динаміки патернів соціалізації на етапі статевої зрілості незалежно від етнічної групи.

Прогноз психічних розладів у підлітків повинен будуватися, виходячи з їхньої типологічної подібності з моделями ініціаційного стресу і стадій ініціації в історіогенезі.

 1. У дисертаційній роботі на підставі дослідження даних клініки, етологічних спостережень, результатів проективних психологічних тестів і аналізу сновидінь здійснено теоретичне обгрунтовання та вирішена важлива наукова задача - розроблений історіогенетичний метод аналізу клініки психічних розладів підліткового віку. Метод дозволяє реконструювати психічні розлади у пацієнтів підлітковому віку, незалежно від етнічної групі, у зв’язку з етапами соціалізації в культурно-історичному розвитку, що спрямовано на підвищення рівня діагностиці, надання адекватної психіатричної допомоги та соціальної реабілітації даної групі пацієнтів.

 2. Історіогенетичний аналіз клініки шизофренії в підлітковому віці дозволив установити, що клініка основних ведучих синдромів типологічно східна з фіксованими патернами етапів соціалізації, структурою ритуалу ініціації. Клініка галюцінаторно-параноідних, дисморфофобичних та негативних синдромів в більшості випадків співпадає з послідовними етапами соціалізації, пов'язаним з релігійною присвятою (у 63,4% випадків), що співвідноситься з типологією індивідуальної соціалізації в історичному розвитку, незалежно від етнічної специфіки.

 3. Застосування історіогенетичного аналізу синдромів залежності в підлітковому віці виявило, що спостерігається типологічна подібність картини ініціальної підліткової наркоманії з ритуальним уживанням психоактивних речовин у процесі групової соціалізації, однак при формуванні картини фізичної залежності відбувається спотворення динаміки патернів соціалізації. Клініка наркоманії, у тому числі психотичних епізодів, асоціальної поведінки, психічної залежності типологічно східна з патернами соціалізації, адаптуючи ми підлітка в закритих соціальних групах в 40,0% випадків, і з етапами соціалізації, пов'язаним з індивідуальною релігійною присвятою в 48,0% випадків, незалежно від етносу.

 4. Установлено що розлади особистості, включає порушення потягів, контролю афектів, асоціальну та антисоціальну поведінку подібні з абортивним варіантом фіксованих послідовністії соціалізації. При цьому клінічна картина розладу на 51,0% збігається з переважним типом соціалізації, пов'язаним із присвятою в закриті соціальні групі. Вказані закономірності не залежать від етнічної групі.

 5. Клініка психічних розладів внаслідок хвороби, ушкодження і дисфункції головного мозку в підлітковому віці, у тому числі екзогенних, афективних, дисмнестичних та психотичних синдромів збігається в 69,7% випадків з початковою стадією динаміки патернів соціалізації на етапі статевої зрілості незалежно від етнічної групи.

 6. За допомогою порівняльного історіогенетичного аналізу описано універсальну репрезентативну систему діагностики психічних розладів підліткового віку, що включає клініко-феноменологічний, дизонтогенетичний, психологічний, психоаналітичний та історіогенетичний коли інтерпретації.

 7. Виявлена осьова структура психічних розладів у підлітків дозволяє пояснити причину вікового ізоморфозу психічних розладів пубертатного періоду, оцінити можливу коморбідність у психопатологічній картині та прогноз розвитку психічних розладів підліткового віку, виходячи з їхньої типологічної подібності з моделями фіксованих послідовностей соціалізації, ініціаційного стресу і стадій соціалізації в історичному розвитку.

Публікації автора:

 1. Давыдова О.Е. Понятие нормы в подростковой психопатологии // Архів психіатрії. – 2003. - Т.9, №2(33). - C.33-35.

 2. Давыдова О.Е. Психоаналитические аспекты обряда инициации // Таврический журнал психиатрии. - 2001. - V.5, № 2(17). - C. 24-26.

 3. Давыдова О.Е. Выявление агрессии и признаков инициации для дифференциальной диагностики нарушений поведения у подростков // Материалы XVII Международной конференции по эволюции поведения человека «Мода, обычай, ритуал». - Таврический журнал психиатрии. – 2000. - V.4, № 3 (14). - C. 69-72.

 4. Давидова О.Є. Діагностичне значення методу “малюнок родини” для підліткової психопатології // Український вісник психоневрології.- 2001.- Том 9, вип. 4(29). – C. 74-75.

 5. Давыдова О.Е. Историогенетический анализ сновидений подростков в норме и при психопатологии // Таврический журнал психиатрии. – 2003. - V. 7, № 3 (24). - C. 43-46.

 6. Давыдова О.Е. Миграция как часть ритуала // Материалы XVI Крымского Коллоквиума по эволюции поведения человека (Миграционное поведение).- Таврический журнал психиатрии. – 1999. - V. 3, №3 (10). - C. 13-14.

 7. Давыдова О.Е. Ритуал инициации в структуре подростковой психопатологии // Невротичні розлади у дітей та підлітків: патогенез, клініка, реабілітація. Матеріалі наукового симпозіуму. – Харків, 2003. – С. 35-36.

 8. Давыдова О.Е. К проблеме историогенетического анализа психопатологии подросткового возраста // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2003. - № 1(3). - С.61-64.

 9. Давыдова О.Е. Психопатология подросткового возраста // Психиатрическая клиника: Учебное пособие для студентов и врачей-интернов / Под ред. В.П. Самохвалова. – Сімферополь, 2003.- С.431-442.

 10. Davydova O.E. Historiogenetic analysis of mental disorders of adolescents // Development psychopathology: Transmission and change. Abstracts to the 12th International congress European society for child and adolescent psychiatry. – Paris, 2003. – P.1/62.