Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Самко Станіслав Петрович. Іонний транспорт і електричні потенціали в рідинних системах з мембранами в присутності зовнішніх полів : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.Анотація до роботи:

Самко С.П. Іонний транспорт і електричні потенціали в рідинних системах з мембранами в присутності зовнішніх полів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей іонного транспорту і пов’язаних з цим процесом електричних потенціалів в рідинних системах з природними і штучними мембранами в присутності температурних градієнтів, зовнішніх електричних та електромагнітних полів.

З використанням основних співвідношень термодинаміки необоротних процесів і електродинаміки суцільних середовищ отримано розв’язки узагальнених на випадок наявності зовнішніх полів рівнянь електродифузійної теорії. Виявлено, що додатко-вий внесок від градієнта температури в безрозмірний мембранний потенціал може бути поданий у вигляді добутку коефіцієнта Соре на різницю температур по обидва боки мембрани. Додаткові внески в концентраційний і стаціонарний мембранні потенціали від зовнішнього електромагнітного поля пропорційні різниці похідних за концентрацією від діелектричної та магнітної проникностей по різні боки мембран і мають квадратичні залежності від напруженостей електричного та магнітного полів.

Показано, що іонний транспорт крізь мембранні структури в присутності зовнішніх полів характеризується експоненційними залежностями співвідношення Усінга-Теорелла від зміни мембранного потенціалу внаслідок впливу зовнішніх полів, а також від градієнта температури, коефіцієнтів Соре, похідних за концент-рацією від діелектричної та магнітної проникностей.

Публікації автора:

 1. Samko S.P., Chalyi A.V. Influence of external electric fields on membrane potentials // Ukrainian Journal of Physics. – 2003. – Vol.48, N9. – P. 966-970.

 2. Самко С.П., Чалий О.В. Електричні мембранні потенціяли спокою з урахуванням температурних градієнтів // Журнал фізичних досліджень. – 2003. – Т.7, №2. – С. 156-160.

 3. Самко С.П., Чалий О.В. Пасивний іонний транспорт крізь мембранні структури при наявності градієнта температури // Вісник Київського університету, Серія фіз.-мат. науки. – 2000. - №1. – С. 490-493.

 4. Самко С.П., Чалий О.В. Термодифузійний розподіл іонних концентрацій в системі з мембранами // Вісник Київського університету, Серія фіз.-мат. науки. – 2001. - №2. – С. 495-500.

 5. Самко С.П. Іонний транспорт в неізотермічних умовах та зовнішніх полях // Вісник Київського університету, Серія фіз.-мат. науки. – 2003. - №2. – С. 408-411.

 6. Самко С.П., Чалий О.В. Концентраційний потенціал Нернста з урахуванням термодифузійних ефектів // Фізика живого. – 2000. – Т.8, №1. – С. 89-97.

 7. Chalyi A.V., Samko S.P. Membrane cell potentials with thermodiffusion distribution of ion concentrations // Physics of the Alive. – 2002. – Vol.10, N2. – P. 66-72.

 8. Samko S.P., Chalyi A.V. Stationary membrane rest potential in non-isothermal conditions // Materials of symposium “Theoretical Physics and Biology” dedicated to the memory of A.A.Serikov. - Physics of the Alive. – 1999. – Vol.7, N2. – P. 94.

 9. Samko S.P., Chalyi A.V. Non-isothermal membrane cell potentials // International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2001)”. – Kyiv (Ukraine), 2001. – P. 175.

 10. Самко С.П., Чалий О.В. Вплив зовнішнього електричного поля на концентра-ційний потенціал Нернста // Тези доповідей ІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства з міжнародною участю. – Львів, 2002. – C. 275.

 11. Chalyi A.V., Samko S.P. Electric membrane potentials in external fields // Abstract Book of International Conference “Modern Problems of Theoretical Physics” dedicated to the 90th anniversary of A.S.Davydov. – Kyiv: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NacSc of Ukraine, 2002. – P. 58.

 12. Samko S.P., Chalyi A.V. Influence of external fields on ion membrane transport // 2nd International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2003)”. – Kyiv (Ukraine), 2003. – P. 164.

 13. Chalyi A.V., Samko S.P. Thermoelectric phenomena in membrane structures // Fifteenth Symposium on Thermophysical Properties. – Boulder (CO USA), 2003. – P. 173.

 14. Чалий О.В., Самко С.П. Електромембранні процеси в біологічних об’єктах при наявності зовнішніх полів // Тези доповідей І Української наукової конференції “Проблеми біологічної і медичної фізики” з міжнародним представництвом. – Харків: Видавництво Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2004. – C. 105.

 15. Chalyi A.V., Samko S.P. Thermodiffusion effects in electrolyte solutions with membranes // Third International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2005)”. – Kyiv (Ukraine), 2005. – P. 117.