Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Михайльова Катерина Геннадіївна. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал. : Дис... д-ра наук: 22.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Михайльова К. Г. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук
за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2008.

Дисертація присвячена розгляду однієї з найважливіших груп сучасного суспільства – інтелектуальної еліти. Зокрема, доводиться, що значущість цієї групи зростає в умовах формування нових векторів розвитку суспільств у ХХ–ХХІ століттях.

Автор розглядає нові основи структурування сучасних суспільств
та демонструє дієвість у цих процесах різних ресурсів та капіталів, серед яких особливого значення набувають інтелектуальні ресурси. У роботі доводиться,
що посилення впливу означеного типу ресурсів, поряд із колом інших чинників, детермінує появу ознак нового типу суспільства – суспільства інтелекту.

Автором запропонована теоретична модель інтелектуальної еліти,
яка формується за умов трансформаційного суспільства. В її основу покладено урахування потенційних та результативних складових, функціональних особливостей, а також специфіки соціального поля, в якому формується
та функціонує інтелектуальна еліта.

У дисертації на основі теоретичного та емпіричного аналізу надано опис української інтелектуальної еліти, її цінностей, особливостей ідентифікації, реалізації функцій, мотивації діяльності тощо. Розглянуто соціальну базу
її формування.

Окрему увагу приділено впливу освіти на процеси формування інтелектуальної еліти. Показано, що даний процес відбувається на трьох рівнях – соцієтальному, інституційному та суб’єктному.

Проведений нами аналіз показав, що сучасний стан суспільства можна розглядати як новий цивілізаційний виток, як своєрідну відповідь на виклик сучасності. Такий виклик є всеосяжним і торкається інтересів усіх дійових осіб соціального поля: від особистості до світової спільноти в цілому. Через це всі соціальні актори стоять перед необхідністю пошуку варіантів реагування на цей виклик.

Максимальним потенціалом у пошуку адекватних відповідей на даний виклик володіє інтелектуальна еліта. Розширення її можливостей у сучасних умовах пов’язане із формуванням постіндустріального суспільства і появою рис суспільства інтелекту, де значні переваги отримують ті суб’єкти, які продукують інтелектуальні потоки і керують ними.

Суспільство інтелекту, що формується, характеризується домінантними ознаками високого рівня інструменталізації інтелектуальної діяльності, здійснюваної соціальними суб’єктами в рамках інтелектуального життя суспільства. У новій матриці соціального простору інтелектуальне життя стає більш насиченим, інтенсивнішим і охоплює всіх акторів соціальної практики. Особливе місце в суспільстві інтелекту займає інтелектуальна власність.

Одним з індикаторів суспільства інтелекту є інтелектуальний потенціал суспільства, який має у своїй основі декілька компонентів (кадровий, результативний, технологічний, морально-етичний та ін.). Як показав проведений нами аналіз, найбільш важливим, з погляду нашого дослідження, є кадровий компонент. Соціальна якість інтелектуальних кадрів значною мірою визначає рівень розвитку інших компонентів інтелектуального потенціалу суспільства.

Формування і розвиток суспільства інтелекту стає можливим через актуалізацію інтелектуальних ресурсів особистості і суспільства. Однак у сучасних умовах спостерігається поєднання традиційних для індустріального суспільства (влада і багатство), для постіндустріального (знання та інформація) і суспільства інтелекту (інтелект у широкому сенсі) ресурсів із домінуванням перших двох груп. Потенціал розгортання інтелектуальних ресурсів пов’язується перш за все
з інтелектуальною елітою.

Звернення до різноманітних теорій еліти дозволяє стверджувати, що зсув акцентів в елітистській традиції на різноманітні ресурси і відповідні їм типи еліт стало віддзеркаленням руху сучасних суспільств до постіндустріальної форми існування. Акцент же на значущості таких особистісних якостей,
як компетентність, знання, здібності, у процесах соціальної мобільності
є свідченням формування суспільства інтелекту. Ці дві особливості, разом
із визнанням специфічних функцій кожного типу еліт, стають важливою методологічною базою для аналізу інтелектуальної еліти.

Дана група, на наш погляд, має виконувати ряд функцій, що мають принципове значення для суспільства. Перш за все, це інтеграційна функція. Друга функція – трансляційна. Третя – ціннісно-нормативна. Четверта – інноваційна. П’ята – пізнавальна. Шоста – консультативна. Ще одна функція інтелектуальної еліти – комунікативна. До того ж, інтелектуальна еліта виконує і контролюючу функцію.

Очевидно, що в ідеалі інтелектуальна еліта може реалізувати свій діяльнісний потенціал, виконуючи ряд функцій. Однак у реальній соціальній практиці
їх виконання (та й сама інтерпретація) не завжди адекватні і затребувані. Значний вплив у процесі диференціації функціональних навантажень на інтелектуальну еліту мають культурно-історичні особливості, специфіка стану соціуму в той чи інший період часу. Наші дослідження показали, що, порівняно з ідеальним набором функцій, у реальній практиці української інтелектуальної еліти мінімально представлені ціннісно-нормативна, консультативна, інтеграційна та інноваційна функції. Саме низька затребуваність інтелектуальної еліти в цих секторах діяльності може стати чинником гальмування розвитку України.

Окрім того, проблемою у функціонуванні інтелектуальної еліти виступає сьогодні ряд об’єктивних і суб’єктивних обмежень інтелектуальної діяльності, внаслідок чого в сучасному українському суспільстві негативний полюс сприйняття інтелектуальної еліти в масовій свідомості домінує над позитивним,
і це також стає перешкодою на шляху формування суспільства інтелекту в Україні.

Найбільш яскравими якостями української інтелектуальної еліти є високий рівень інтелектуального капіталу, освіти, культури, інтелігентність, інноваційність, творчий характер мислення, висока результативність професійної діяльності
та ін. Її представники найчастіше спираються на професійні й морально-етичні ресурси у своїх соціальних практиках.

Конструювання життєвих шансів вітчизняної інтелектуальної еліти здійснюється сьогодні в полі диференціації всередині її груп-донорів. Нові підстави структуризації сучасних суспільств дозволяють встановлювати відносну ідентичність даної групи із групами, що виокремлюються за певними ознаками: працівниками розумової праці, інтелігенцією, висококваліфікованими фахівцями, професіоналами, середнім класом, новим класом, інтелектуалами. У цілому дана група об’єднує в собі як сутнісні риси класичного розуміння інтелектуальної еліти, так і ті характеристики, які отримуються нею в конкретних соціальних умовах.

У такому контексті є важливим те, що сьогодні в сучасному портреті верхівки суспільства слабо представлений прошарок інтелектуальної еліти, яка найбільшим чином пов’язана з розвитком інтелектуального потенціалу суспільства
і формуванням «суспільства інтелекту». Також слабке представництво інтелектуальних прошарків і в нижній частині сучасної стратифікаційної структури перехідних суспільств. Це означає, що сьогодні вони зосереджені переважно
в серединній частині стратифікаційної структури. Однак у цілому, ця частина сучасних пострадянських суспільств наразі не має у своєму розпорядженні достатніх ресурсів і капіталів, необхідних для формування суспільства інтелекту.

Аналіз показує, що інституційно максимальні можливості для вирішення завдань щодо формування інтелектуальної еліти має система освіти. Сьогодні можна говорити про те, що вона значно змінилася під впливом нових викликів сучасності і в результаті сама стала одним із чинників кардинальної зміни суспільних систем. Через це освіта зайняла особливу позицію в системі соціальних інститутів, характерну для постіндустріального суспільства, що розвивається,
і суспільства інтелекту, що формується.

У системі освіти достатньо яскраво почали виявлятися меритократичні тенденції, що корелюють з аналогічними тенденціями в рамках розвитку всього суспільства. Як результат, наразі ми можемо говорити про комплекс тенденцій
у розвитку системи освіти, які дозволяють їй брати активну участь у процесі формування інтелектуальної еліти суспільства і розвивати його інтелектуальний капітал. Однак очевидним є й те, що в суспільствах транзитивного типу, до яких належить і Україна, існує ряд проблем, що заважають реалізації потенціалу меритократичних тенденцій. Короткий огляд таких проблем дозволяє нам акцентувати увагу на трьох їх групах: нестабільності позиціонування освіти
в соціумі, наявності її слабкої підтримки як сектора ринку праці на тлі підвищення загальної значущості і проблеми адекватності освітніх технологій усередині системи освіти.

Однак позитивні тенденції в системі освіти дозволяють говорити
про те, що окремі її компоненти можуть повноцінно брати участь у формуванні суспільства інтелекту і його інтелектуальної еліти. Це, перш за все, механізми розвитку елітної освіти як освіти високої якості, а також безперервна освіта
як чинник розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства.

Особливої значущості в даному зв’язку, у тому числі і з погляду формування інтелектуальної еліти, набуває вища освіта, в рамках якої відбувається більш усвідомлений вибір освітньої і життєвої стратегії та її корегування. Сьогодні можна говорити про те, що в рамках цього рівня освіти склалося декілька основних напрямів, які стали відповіддю на нові потреби розвитку суспільства в умовах його переходу до нового стану – суспільства знання та інтелекту. Серед них, перш
за все, можна назвати навчання, що індивідуалізувалося, активізацію організації самостійної роботи, інтелектуалізацію навчання, формування нової якості взаємин між викладачами і студентами, орієнтацію на саморозвиток тощо. Наші дослідження показують, що здобуття вищої освіти розглядається соціальними суб’єктами у тому числі й як можливість увійти до інтелектуальної еліти суспільства.

У цілому ж, наявність могутнього освітнього і наукового середовища,
як демонструє світовий досвід, дозволяє сформувати базові компоненти інтелектуального потенціалу суспільства. Саме тому розвиток даних соціальних інститутів має пріоритетний характер у багатьох країнах світу.

Таким чином, базові риси сучасних суспільств безпосередньо пов’язані
зі зміною ролі інтелектуальної праці у всіх сферах життєдіяльності суспільства, актуалізацією знаннєвих та інтелектуальних ресурсів у соціальних процесах, виходом на перший план тих соціальних груп, які максимально продукують дані ресурси і забезпечують стабільний прогрес суспільства. Саме тому важливою вбачається роль інтелектуальної еліти в цих процесах.

Публікації автора:

 1. Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального потенциала украинского общества : монография /
  Е.Г. Михайлева ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2005. – 142 с.

 2. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в матрице современных цивилизационных изменений : монография / Е.Г. Михайлева ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2007. – 575 с.

 3. Михайлева Е.Г. Система взаимодействия преподаватель–студент как базовый элемент воспитательной работы в социокультурной образовательной среде вуза / Е.Г. Михайлева // Метаморфозы воспитания / Нар. укр. акад. – Х., 2004. –
  Гл. 10. – С. 187–206.

 4. Михайлева Е.Г. Место научно-исследовательской лаборатории в функциони-
  ровании и развитии научных школ НУА / Е.Г. Михайлева // Научные школы: проблемы теории и практики : монография / Нар. укр. акад. – Х., 2005. – Подразд. 3.1. – С. 117–125.

 5. Астахова В. Інституціоналізація приватної вищої школи / [Валентина Астахова, Катерина Михайльова, Олександр Сидоренко] // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографiя / Харк. гуманiт. ун-т «Нар. укр. акад.». – Х., 2005. – Підрозд. 1.2. – С. 31–95. – Особистий внесок дисертанта полягає
  в аналізі механізмів вирішення освітніх завдань приватного сектора української освіти.

 6. Михайлева Е.Г. Сущность непрерывного образования и его динамика
  в условиях социальных трансформаций / Е.Г. Михайлева // Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Х., 2006. – Разд. 1. – С. 8–36.

 7. Михайлева Е.Г. Проблемы формирования интеллектуальной элиты в условиях глобализации образования / Е.Г. Михайлева // Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Х. : Изд-во НУА, 2008. –
  Разд. 1.6. – С. 129–145.

 8. Астахова В.І. Формування громадянської позиції студентства в умовах розвитку української державності: (за матеріалами соціол. дослідж.) / В.І. Астахова,
  К.Г. Михайльова, О.С. Овакімян ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, Харк. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки, Нар. укр. акад. – Х., 2002. –
  27 с. – Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі освітніх механізмів формування громадянськості.

 9. Михайлева Е.Г. Высшее образование в приватных вузах постсоветского пространства : взгляд студентов: (по материалам междунар. сравнит. исслед.) / Е.Г. Михайлева, О.С. Овакимян ; Акад. пед. наук Украины, Ин-т высш. образования, Нар. укр. акад., Лаб. проблем высш. шк. – Х., 2002. – 36 с. – Особистий внесок дисертанта полягає у виявленні тенденцій зміни мотиваційних аспектів отримання вищої освіти.

 10. Lіfelong educatіon: факторы становления в современном обществе: Результаты социол. исслед. / Нар. укр. акад., [лаб. проблем высш. шк. ; отв. исполнитель: Е.Г. Михайлева и др.]. – Х. : Изд-во НУА, 2004. – 14 с. – Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі факторів детермінації розвитку освіти в умовах
  її безперевності.

 11. Михайлева Е.Г. Ценности и ценностные ориентации в современной социокультурной образовательной среде : [монография] / Е.Г. Михайлева ;
  Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2004. – 47с.

 12. Михайлева Е.Г. Функциональная роль системы образования в формировании политической элиты / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту
  «Нар. укр. акад. ». – 1999. – Т. 5. – С. 78–86.

 13. Михайлева Е.Г. Многоуровневая система подачи материала в прикладных социологических дисциплинах / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія
  та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. /
  Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – 1999. – С. 293–297.

 14. Михайлева Е.Г. Политическая элита в современном украинском обществе: фактор конфликтности или стабильности? / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2000. – Т. 6. – С. 153–162.

 15. Михайлева Е.Г. Методические аспекты изучения элиты: (историко-социол. анализ) / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна.–Х., 2000. – С. 79–83.

 16. Михайлева Е.Г. Концептуальные основы образования как вектор развития интеллигенции / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад. ». – 2001. – Т. 6, ч. 2: Громадянськість інтелігенції: шляхи формування
  у кризовому суспільстві. – С. 53–55.

 17. Михайлева Е.Г. Качество системы образования как основной ступени трансмиссии знаний в социуме / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт.
  ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2001. – Т. 7. – С. 156–160.

 18. Михайлева Е.Г. Кто и почему приходит учиться в приватный ВУЗ /
  Е.Г. Михайлева, В.С. Самойленко // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2001. – Т. 7. – С. 101–111.

 19. Михайлева Е.Г. Проблема равенства шансов: реальности современного общества / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна.–Х., 2001. – С. 196–199.

 20. Михайлева Е. Гражданственность интеллигенции: пути формирования
  в кризисном обществе / Е. Михайлева // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2001. – № 3. – С. 21–27, 52.

 21. Михайлева Е.Г. Реформирование высшей школы Украины: взгляд экспертов
  на пройденное десятилетие / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2002. – Т. 8. – С. 103–109.

 22. Михайльова К.Г. Нові концептуальні засади освіти як фактор побудови моделі фахівця XXІ століття / К.Г. Михайльова // Вісн. Харк. нац. ун-ту
  ім. В.Н. Каразіна. – 2002. – № 543. – С. 205–210.

 23. Михайлева Е.Г. Интеллектуальный потенциал украинского общества: факторы формирования и развития в условиях современности / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – 2003. – С. 107–110.

 24. Михайлева Е.Г. Интеллектуальный труд и интеллектуальная элита
  в общественном развитии (обзор методологических подходов) / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2003. – Т. 9. – С. 86–96.

 25. Михайлева Е.Г. Возможности влияния глобализационных процессов на форми-рование «общества интеллекта»: социологическое осмысление /
  Е.Г. Михайлева // Вісн. Міжнар. слов. ун-ту. Сер. Соціол. науки. – Т. 7. – 2004. – № 1. – С. 35–39.

 26. Михайлева Е.Г. Вызов как форма существования современности: попытка социологического осмысления / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія
  та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. /
  Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – Х., 2004. – С. 27–31.

 27. Михайлева Е.Г. Трансформация сущности и роли интеллектуальной элиты как субъекта общественного развития / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2005. – Т. 11. – С. 236–246.

 28. Михайлева Е.Г. Модификация ресурсной базы в современных обществах: попытка осмысления в контексте стратификационных практик социальных субъектов / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – С. 111–117.

 29. Михайлева Е.Г. Роль образования в системе конструирования жизненных шансов социальных субъектов / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт.
  ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2006. – Т. 12. – С. 48–58.

 30. Михайлева Е.Г. Интеллект в системе критериев элитарности: от психологической традиции к социологической интерпретации / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. :
  в 2 т. / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна.–Х., 2006. – Т. 1. – С. 215–219.

 31. Михайлева Е.Г. Интеллект как фактор элитарности / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2007. – Т. 13, кн. 1: Актуальні проблеми освіти. – С. 32–44.

 32. Михайлева Е.Г. Образование в современном обществе: ключевые тенденции развития / Е.Г. Михайлева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2007. – С. 519–526.

 1. Михайлева Е.Г. Трансформация образования в условиях глобализации: выгоды и риски для постсоветского пространства / Е. Михайлева // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 9. – С. 37–40.

 2. Михайлева Е.Г. Формирование интеллектуальной элиты в современном обществе: возможности элитного образования / Е.Г. Михайлева // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2008. – Т. 14. – С. 51–64.

 3. Михайлева Е.Г. Социальная ответственность интеллектуальной элиты /
  Е.Г. Михайлева // Вісн. Акад. праці і соц. відносин ФПУ. – 2008. – № 3. – С. 71–74.

 4. Михайльова К.Г. Глобалізаційні зміни в сучасному суспільстві: вигоди
  та ризики для вітчизняної освіти / К.Г. Михайльова // Вісн. Міжнар. слов’ян.
  ун-ту : [зб. наук. пр.]. – Х., 2008. – С.19–24.

 5. Михайльова К.Г. Гуманітарна наука у сучасному суспільстві: соціологічний аналіз тенденцій і перспектив розвитку / К.Г. Михайльова // Вісн. Харк. ун-ту. № 456. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених
  м. Харкова. – Х., 2000. – Ч. 1. – С. 275–278.

 6. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита как фактор стабилизации межэтничных отношений / Е.Г. Михайлева // Третья междунар. науч.-практ. конф. «О проблемах гуманизации межэтн. отношений», [Харьков], 29–30 июня 2000 г. / Рус. нац.-культур. о-во Харьк. обл. [и др.]. – Х. ; М., 2000. – С. 37–39.

 7. Михайлева Е.Г. Концептуальные основы непрерывного образования в условиях транзитивных социальных изменений / Е.Г. Михайлева // Пробл. сучас. пед. освіти / Крим. держ. гуманiт. iн-т [та iн.]–К., 2000. – Вип. 2, ч. 2. – С. 39–43.

 8. Михайлева Е.Г. Формирование культуры критического дискурса субъектов образовательного процесса в вузе / Е.Г. Михайлева // Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков, 12 февр. 2005 г.] / Нар. укр. акад.
  [и др.]. – Х., 2005. – С. 55–58.

 9. Михайльова К.Г. Мотивація отримання вищої освіти на пострадянському просторі (на матеріалах міжнародного соціологічного дослідження [студентів приватних ВНЗ Польщі, Латвії, України і Казахстану]) / К.Г. Михайльова // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка, Iн-т мiжнар. вiдносин. – 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 231–239.

 10. Михайлева Е.Г. Об элитарности подготовки в вузах Украины / Е.Г. Михайлева // Приватное образование: перспективы развития : (материалы III Междунар. семинара лидеров приват. образования), Харьков, 2–4 июля 2002 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Х., 2002. – С. 68–76.

 11. Михайлева Е.Г. Социальные аспекты проявления эмоциональной экспансивности в элитах / Е.Г. Михайлева // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр / М-во освiти i науки України, Нац. техн. ун-т «Харк. полiтехн. iн-т» [та iн.]. – Х., 2002. – Вип. 3: Розвиток творчого потенціалу гуманітарно-технічної еліти. – С. 267–270.

 12. Михайльова К.Г. Інноваційні потоки в сучасній вищій школі: проблеми управління в умовах соціальних змін / К.Г. Михайльова // Педагогіка
  і психологія. – 2002. – № 3. – С. 72–76.

 13. Михайлева Е.Г. Ценностное сознание студентов приватных вузов: к вопросу
  о европейской интеграции : [на примере Казахстана, Украины, Латвии
  и Польши] / Е.Г. Михайлева // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матерiали V Мiжнар. наук.-практ. конф. (15–16 трав. 2003 р., Житомир) / Житомир. облдержадмiн., Упр. у справах сiм’ї та молодi [та iн.] – Житомир, 2003. – С. 30–33.

 14. Михайлева Е.Г. Интеллигентность в системе координат социальной динамики / Е.Г. Михайлева // Интеллигенция в процессе поиска Россией будущего : материалы к междунар. науч. конф., Улан-Удэ, 26–27 июня 2003 г. / Междунар. Акад. наук высш. шк., Рос. акад. наук. Ин-т философии [и др.]. – М.; Улан-Удэ, 2003. – Ч. 1. – С. 107–113.

 15. Михайлева Е.Г. Нужна ли интеллигенция обществу интеллекта /
  Е.Г. Михайлева // Гражданские позиции интеллигенции: «Камо грядеши?...» : сб. ст. по материалам междунар. теорет.-методол. конф., [Москва], 31 марта 2004 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т., [социол. фак., Центр социол. исслед.]. –
  М., 2004. – С. 183–190.

 16. Михайльова К.Г. Впровадження євростандартів в навчальний процес: проблеми та перспективи / К.Г. Михайльова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 3 (темат. вип.). Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору. / АПН України. Ін-т вищої освіти. – К., 2006. –
  Т. 1. – С. 423–428.

 17. Михайлева Е.Г. Интеллигенция или интеллектуальная элита: где искать
  в будущем современного студента? / Е.Г. Михайлева // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 23–24 трав. 2007 р.) / Ун-т «Україна». Житомир. екон.-гуманіт. ін-т [та ін.]. –Житомир, 2007. – Ч. 1. – С. 18–19.

 18. Михайлева Е.Г. Элитное образование в современном мире: перспективы развития в контексте качества образования / Е.Г. Михайлева // Вища освіта України. Дод. 3. (темат. вип. Вища освіта України у контексті інтеграції
  до європейського освітнього простору. Моніторинг якості освіти. К., 2004. – Т.7. – С. 70–77.

 19. Михайлева Е.Г. Конструирование интеллектуальной элиты: проблемы определения критериев и характеристик / Е.Г. Михайлева // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін»: зб. наук. пр. – Л.: Вид. центр. Льв. нац. ун. ім. Ів. Франка, 2008. – С. 299–306.

 20. Михайльова К.Г. Меритократичні тенденції в сучасній системі вищої освіти / К.Г. Михайльова // Всеукр. наук.-метод. конф. «Сучас. стан вищ. освіти
  в Україні: пробл. та перспективи», Київ, 24–25 трав. 2000 р. : тези доп. / Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка.–К., 2000. – С. 103–104.

 21. Михайлева Е.Г. Интеллектуалы и интеллигенция: конфликт теоретических парадигм или реальное противостояние? / Е.Г. Михайлева // Конфлікти
  в суспільствах, що трансформуються : зб. наук. ст. (за матерiалами XI полiтол. читань) / Нац. юрид. акад. iм. Ярослава Мудрого [та iн.]. – Х., 2001. – С. 148.

 22. Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор регулирования современного рынка труда / Е.Г. Михайлева // 2-я Междунар. конф. стран СНГ «Молодые ученые – науке, технологиям и проф. образованию для устойчивого развития: проблемы и новые решения», [Москва, 13–17 нояб. 2000 г.] : сб. науч. докл. и тез. / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана [и др.]. – М., 2000. – Ч. 2, 3. – С. 65–66.

 23. Михайлева Е.Г. Студенчество как интеллектуальный потенциал общества /
  Е.Г. Михайлева // Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : прогр. та матерiали Всеукр. наук.-практ. конф., Харкiв, 1 лют. 2002 р. /
  Iн-т вищої освiти АПН України, Нар. укр. акад. [та iн.]. – Х., 2002. – С. 130–132.

 24. Михайльова К.Г. Деякі проблеми управління сучасним ВНЗ за умов інноваційного розвитку суспільства / К.Г. Михайльова // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матерiали 3 Мiжнар. мiждисциплiнар. наук.-практ. конф., Харкiв, 4–9 листоп. 2002 р. / Укр. Асоц. «Жiнки в науцi
  та освiтi», Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразіна. – Х., 2002. – С. 169–170.

 25. Михайлева Е.Г. Проблемы социальной идентификации элиты в трансфор-мирующемся обществе / Е.Г. Михайлева // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : 10-рiччю АПН України присвяч. / М-во освiти i науки України, Нац. техн. ун-т
  «Харк. полiтехн. iн-т» [та iн.]. – Х., 2002. – Ч. 1. – С. 147–148.

 26. Михайлева Е.Г. Суть и значение интеллектуальной деятельности преподавателя / Е.Г. Михайлева // Актуальные проблемы высшего образования и науки в XXI веке : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию Караганд. гос. ун-та им. Е.А. Букетова, [Караганда], 19–20 сент. 2002 г. / Караганд. гос.
  ун-т. – Караганда, 2002. – Ч. 1. – С. 128–130.

 27. Михайлева Е.Г. Системные изменения в понимании сущности и роли элитных групп в трансформационных обществах / Е.Г. Михайлева // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Трансформацiя соцiальних iнститутiв та iнституцiональної структури суспільства : Третя Всеукр. соцiол. конф., 18 квiт. 2003 р., м. Київ / Соцiол. асоц. України, НАН України. Iн-т соцiол. – К., 2003. – С. 205–207.

 28. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в вызовах социальной реальности: место, роль и модели поведения / Е.Г. Михайлева // Российское общество
  и социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы : тез. докл.
  и выступлений на II Всерос. социол. конгр., Москва, 30 сент. – 2 окт. 2003 г.:
  [в 3 т.] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова [и др.]. – М., 2003. – Т. 1. –
  С. 558–559.

 29. Михайльова К.Г. Безперервна освіта в Україні: шляхи впровадження та фактори розвитку / К.Г. Михайльова // Актуальні проблеми безперервної освіти : Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., [Харків, 12–14 трав. 2003 р.] / Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – Х., 2003. – С. 120.

 30. Михайльова К.Г. Можливості безперервної освіти у формуванні інтелектуального потенціалу українського суспільства / К.Г. Михайльова // Наука і освіта : зб. наук. пр. – К., 2003. – С. 7–9.

 31. Михайлева Е.Г. Интеграционный потенциал системы образования
  в современных условиях / Е.Г. Михайлева // Материалы XII Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», [Москва], 12–15 апр. 2005 г. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Евразийск. студ. Ассоц. Молодеж. Совет МГУ, Студ. Союз МГУ. – М., 2005. – Т. 3: Социология. Юридические науки. – С. 167–168.

 32. Михайлева Е.Г. Интеллектуальный потенциал Украины: проблемы развития
  на современном этапе / Екатерина Геннадиевна Михайлева // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні : [наук. доп.
  i повiдомл.] Четвертої Всеукр. соцiол. конф., Київ, 21 трав. 2004 р. / Соцiол. асоц. України, НАН України. Iн-т соцiол. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 427–428.

 33. Михайльова К.Г. Проблеми формування інтелектуальної еліти України
  в умовах Болонського процесу / К.Г. Михайльова // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф., [Київ], 24–25 трав. 2005 р. / Асоц. навч. закл. України приват. форми власностi, Європ. ун-т. – К., 2005. – С. 32–36.

 1. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в условиях глобализации: проблема идентификации / Е.Г. Михайлева // Тез. докл. и вступлений Всерос. социол. конгр. «Глобализация и социальные изменения в современной России», Москва, 3–5 октября 2006 года. – М. : Альфа-М, 2006. – Т. 15. – С. 39–42.

 2. Михайльова К.Г. Сучасна концепція навчання: методичні аспекти забезпечення / К.Г. Михайльова // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть : матерiали Регiон. наук.-метод. конф., Харкiв, 22 лют. 2001 р. / Харк. нац. ун-т
  iм. В.Н. Каразiна [та iн.]. – Х., 2001. – С. 339–341.

 3. Михайлева Е.Г. Роль системы образования в конструировании общества интеллекта / Е.Г. Михайлева // Стратегии развития Украины в глобальной среде : матер. междунар. науч.-практ. конф. Симф.–Севастополь. 26–28 октября 2007 г. – Симферополь : Изд. центр Крымского института бизнеса, 2007. – Т. 2. –
  С. 172–173.

 4. Михайлева Е.Г. Трансформация функций интеллигенции в условиях прагматизации социальных практик / Е.Г. Михайлева // Інтелігенція та влада. матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції-семінару керівників ВНЗ, учених-дослідників і представників владних структур із проблем сучасної інтелігенції, Харків, 14 берез. 2008 р. – Х. : Изд-во НУА, 2008. – С. 34–35.

 5. Михайлева Е.Г. Исследовательская стратегия университетского образования как способ формирования интеллектуальной элиты / Е.Г. Михайлева // Матеріали
  V Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і соціальні проблеми суспільства : освіта, культура, духовність», [Харків], 20–21 травня 2008 р. : [у 2 ч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди]. – Х., 2008. – Ч. 1: Освіта. – С. 458–459.