Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Бачинський Дмитро Володимирович. Інтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30-х років ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Бачинський Д. В. Інтелігенція Української CРР в українізаційних процесах 20-х – початку 30-х років ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – Історія України. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004.

У дисертації вперше в українській та зарубіжній історіографії здійснено комплексний аналіз ролі й місця інтелігенції радянської України в українізаційних процесах 1920-х – 1930-х років.

Проаналізовано теоретичні підвалини українізаційного курсу, висвітлено основний зміст та вектори реалізації політики українізації, її джерела, мету і засоби, визначено роль, яку інтелігенції відвела радянська влада, розглянуто основні дискусії щодо змісту політики українізації, які мали місце в 1920-і роки.

Основна увага приділена аналізу проблеми діяльності інтелігенції як об’єкта та суб’єкта “українізації”. В дисертації висвітлено проблему дерусифікації складу інтелігенції, проаналізовано форми і методи “українізації” інтелігентського середовища, розглянуто опір “українізації”, який чинила частина російськомовної інтелігенції.

Значне місце відводиться розгляду проблеми інтелігенції як основної рушійної сили “українізації”. Дисертант висвітлив діяльність інтелігенції по поширенню української мови і культури, розглянув роль інтелігенції в здійсненні українізаційних заходів в інших республіках СРСР, де проживала значна кількість українців.

Публікації автора:

  1. Бачинський Д. Українська інтелігенція – основна рушійна сила українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2001. – Вип. 5. – С. 144-154.

  2. Бачинський Д. Громадсько-політична дискусія щодо змісту політики українізації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – Вип. 6. – С. 204-218.

  3. Бачинський Д., Кручек О. Формування ідеологічних підвалин більшовицької національно-культурної політики в УСРР на початку 20-х років // Наукові записки: Історичні науки: Зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 1999. – Вип. спец. – С. 16-26. (особисто автору належить 0,5 друк. арк.).

  4. Верменич Я., Бачинський Д. “Українізація”: походження і зміст питання // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – Вип. 3. – С. 140-155. (особисто автору належить 0,7 друк. арк.).

  5. Бачинський Д. Інтелігенція в українізаційних процесах (20-ті роки ХХ ст.) // Міжнародний науковий конгрес “Історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці; 16-18 травня 2000 р.: Доп. та повідомл. / Укр. іст. т-во, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича: – Чернівці: Рута, 2001. – Т.1. – С. 282-284.