Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Рабулець Олександр Георгійович. Інтегровані лексикографічні системи: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. - К., 2002. - 191 арк. - Бібліогр.: арк. 148-158.Анотація до роботи:

Рабулець О.Г. Інтегровані лексикографічні системи.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". Київ, 2002.

У дисертації розроблено теоретичні, системотехнічні та алгоритмічно-програмні засади створення інтегрованих лексикографічних систем; проведено адаптацію теорії лексикографічних систем до завдань створення інтегрованих лексикографічних комплексів; сформульовано і визначено поняття лексикографічного середовища як базового теоретичного поняття і основного конструктива для розв’язання завдань інтеграції лексикографічних систем. Побудовано та реалізовано у вигляді ЛБД словникові комплекси: парадигматично-орфоепічний, фразеологічний, синонімічний, антонімічний, тлумачний (на базі 11-томного Словника української мови); створено інтегровану лексикографічну систему „Словники України”, промисловою реалізацією якої є перший повномасштабний український електронний словник, випущений у вигляді лазерного диска в межах завдань, визначених Указом Президента України „Про розвиток національної словникової бази”. Розроблено інструментальний комплекс для підтримки комплексної інформаційної технології комп’ютерної лексикографії, за допомогою якого розв’язано ряд практично необхідних завдань (зокрема, здійснено автоматичну конверсію тексту 11-томного тлумачного Словника української мови до комп’ютерної ЛБД). У такий спосіб практично започатковано функціонування національної словникової бази, побудованої на сучасних теоретико-методологічних та системотехнічних засадах.

Результати дисертації дозволяють зробити висновок про практичне започаткування функціонування національної словникової бази, побудованої на сучасних теоретико-методологічних та системотехнічних засадах.

Так, у процесі дисертаційного дослідження розв’язано ряд актуальних науково-технічних проблем української лінгвотехнології, зокрема, сформульовано і введено в науковий обіг поняття лексикографічного середовища як інформаційно-лінгвістичного комплексу, що містить гетерогенні лексикографічні структури та їх відображення і являє собою універсальну конструкцію для побудови інтегрованих лексикографічних систем; розроблено теоретико-методологічні, системотехнічні та алгоритмічно-програмні засади побудови інтегрованих лексикографічних систем; побудовано моделі ряду проблемно-орієнтованих лексикографічних структур і реалізовано концептуальний та алгоритмічно-програмний механізми їх інтеграції; розроблено модель та алгоритмічно-програмну реалізацію природномовного індексування українських текстів і баз даних; створено методику та програмне забезпечення автоматичної конверсії електронних текстів словників до лексикографічних баз даних, що дозволяє в багато разів збільшити продуктивність праці у галузі словникарства та лінгвотехнології.

Розроблені автором теоретичні засади та моделі інтегрованих лексикографічних систем дозволили одержати ряд практично корисних результатів в українській лінгвотехнології.

Серед них слід, насамперед, згадати створене автором програмне забезпечення першої повномасштабної української інтегрованої лексикографічної системи „Словники України”, яка підтримує функції „Парадигма”, „Транскрипція”, „Фразеологія”, „Синонімія”, „Антонімія” на масиві близько 152 тис. реєстрових одиниць (близько 3 млн. словоформ), впроваджену в промислове виробництво у вигляді лазерного диска в межах завдань, визначених Указом Президента України „Про розвиток національної словникової бази”.

Розроблену автором системотехніку комплексної інформаційної технології лексикографії втілено в апаратно-програмному інструментальному комплексі, апробованому в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України при створенні ряду інтегрованих лексикографічних систем (зокрема, при створенні парадигматично-орфоепічної системи для застосування при розробці озвучувача українських текстів за Державною науково-технічною програмою „Образний комп’ютер”).

На основі системотехнічних засад, розроблених в дисертації, створено алгоритмічно-програмне забезпечення й практично здійснено автоматичну конверсію електронного тексту 11-томного тлумачного Словника української мови до лексикографічної бази даних, а також розроблено комплексну інформаційну технологію створення нового варіанту СУМа.

Публікації автора:

1. Рабулець О.Г. Лазерний диск "Словники України" // Науково-технічна інформація. – 2001. – № 3. – С. 25–26.

2. Рабулец А.Г. Инструментальная лексикографическая система // ІІ Международная научно-техническая конференция "Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, хранения, обработки, распространения, защиты и использования", Киев, 28–29 ноября 2001 г. – С. 29–30.

3. Рабулець О.Г. Інтегровані лексикографічні системи в лінгвістичному забезпеченні цифрових бібліотек // Проблеми реєстрації інформації. – К., 2001. – Т. 3. – № 4. – С. 98–101.

4. Рабулець О.Г. Технологічні аспекти створення електронного видання „Словники України” // Друкарство. – К., 2002. – № 1. – С. 28–31.

5. Широков В.А., Шевченко І.В., Рабулець О.Г. Природномовна індексація як засіб до вдосконалення пошукового апарату інформаційних систем // Науково-технічна інформація. – К., 2000. – № 3. – С. 23–25.

6. Широков В.А., Шевченко І.В., Рабулець О.Г. Індексація повнотекстових баз даних // VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні ресурси науково-технічної інформації: проблеми створення і використання", Київ, 27-28 вересня 2000 р. – С. 125-128.

7. Широков В.А., Шевченко І.В., Рабулець О.Г., Костишин О.М., Пещак М.М. Інтегрована лексикографічна система "Словники України". Електронне видання на лазерному диску. ISBN 966-507-122-х. – К., 2001.