Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Булейко Ольга Іванівна. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

 1. Гезун О. І. Виконання курсової роботи з Інформатики та обчислювальної техніки : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : Планер, 2005. –– 24 с.

 2. Гезун О. І. Робота в мережі INTERNET : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ТОВ „Планер ”, 2005. –– 27 с.

 3. Гезун О. І. Інформатика та обчислювальна техніка : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ТОВ „Планер”, 2005. –– 33 с.

 4. Гезун О. І. Інформаційно-обчислювальні мережі : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ТОВ „ПЦ Енозіс”, 2004. –– 34 с.

 5. Гезун О. І. Інтеграція професійних знань засобами інформаційних технологій : навч.-метод. реком. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ТОВ „ПЦ Енозіс”, 2003. –– 44 с.

 6. Гезун О. І. Електронні таблиці EXCEL. Призначення діаграм. Види діаграм : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ПЦ Енозіс, 2007. –– 22 с.

 7. Гезун О. І. Короткий інтегрований словник для майбутніх будівельників : словник-довідник / [авт. –уклад. Гезун О. І.]. –– Вінниця : ТОВ „ПЦ Енозіс”, 2007. –– 26 с.

 8. Гезун О. І. Лабораторні роботи з інформатики : метод. посіб. для студ. будів. профілю / О. І. Гезун. –– Вінниця : ТОВ „ПЦ Енозіс”, 2007. –– 89 с.

Булейко* О. І. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню інтеграції професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки. Обґрунтовано доцільність орієнтації на такі види діяльності молодшого спеціаліста як проектувальна, виробничо-технологічна, експлуатаційно-технічна, організаційно-управлінська, а також техніко-економічна, техніко-екологічна та комерційна; урахування перспектив розвитку будівельної промисловості та техніки; урахування індивідуальних особливостей, здібностей та запитів студентів; розроблення методичного забезпечення для інтеграції професійних знань молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки у технікумах будівельного профілю. Новим підходом у дослідженні дидактичних умов є об’єднання їх у комплекс, де кожна них є необхідною і достатньою для ефективного використання засобів інформаційних технологій. Розроблено і впроваджено в навчальний процес функціональну модель інтеграції професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій.

Публікації автора:

Статті у провідних фахових виданнях:

 1. Гезун О. І. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців будівельного профілю / О. І. Гезун // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південного центру АПН України. –– 2005. –– № 7 –– 8. –– С. 17––19.

 2. Гезун О. І. Інтеграція знань з інформатики та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах / О. І. Гезун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. –– К. ; Вінниця, 2005. –– Вип. 8. –– С. 183––187.

 3. Гезун О. І. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій : концептуальний підхід / О. І. Гезун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. –– К. ; Вінниця, 2006. –– Вип. 9. –– С. 327––333.

 4. Гезун О. І. Інформаційні технології у формуванні інформаційної культури та інформативної компетентності майбутніх фахівців / О. І. Гезун // зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : Мартинюк М. Т. –– Умань : СПД Жовтий, 2008. –– Ч. 3. –– С. 58––64.

 5. Гезун О. І. Пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки / О. І. Гезун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. –– К. ; Вінниця, 2007. –– Вип. 14. –– С. 200––204.

 6. Гезун О. І. Методи мотивації навчання / О. І. Гезун // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка і психологія. –– Вінниця, 2007. –– Вип. 21 –– С. 37––40.

 7. Гезун О. І. Моделювання інтеграції професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій / О. І. Гезун // Наукові записки Кіровоградського РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка : зб. наук. пр. Сер. Педагогічні науки. –– Кіровоград, 2008. –– Вип. 74. –– С. 15––19.

 8. Гезун О. І. Шляхи інтеграції професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій / О. І. Гезун // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. –– Львів, 2008. –– № 2. –– С. 81––89.

Статті в інших виданнях:

 1. Гезун О. І. Дидактичні особливості інтегративного навчання комп’ютерних технологій у професійній освіті / О. І. Гезун // Освіта, технікуми, коледжі : навч.-метод. журн. –– К., 2005. –– № 3 –– 4., –– С. 42––44.

 2. Гезун О. І. Використання сучасних освітніх інформаційних технологій при підготовці фахівців вищих навчальних закладів / О. І. Гезун // Матеріали ІІ Міжн. наук.-техн. конф. „Сучасні інформаційно –– комунікаційні технології” / COMINFO`2006 / 8-14 жовтня. 2006 р. –– К, 2006. –– С. 168––170.

 3. Гезун О. І. Інформаційні технології як засіб інтеграції професійних знань майбутніх будівельників / О. І. Гезун // Матеріали IV Всеук. студ.-конф. „Сучасні інформаційні системи і технології в економіці”, 21-22 квіт. 2005р. Національна академія Управління. –– К., 2005. –– С. 5––6.

 4. Гезун О. І. Концептуальні засади інтеграції професійних знань засобами інформаційних технологій у підготовці майбутніх будівельників / О. І. Гезун // Вісник ОДАБА. –– 2006. –– № 24. –– С. 50––56.

Методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали, словники: