Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Лєсная Олена Сергіївна. Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Лєсная О.С. Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008.

У дисертації проаналізовано сучасний стан теоретичних і методичних напрацювань щодо інституціонального механізму державного регулювання розвитку підприємництва, досліджено існуючі концептуальні підходи до державного регулювання підприємницької діяльності, визначено сутність цього механізму і складових та охарактеризовано організаційно-правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні.

Розглянуто заходи органів державної влади щодо підтримки й розвитку підприємництва, виявлено фактори впливу інституціонального середовища на його розвиток, розроблено й обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення державної політики формування сприятливого середовища та регулювання розвитку підприємництва.

У результаті проведеного дослідження запропоновано новий підхід до формування механізму державного регулювання розвитку підприємництва, який ґрунтується на інституціональних засадах (формальні й неформальні інститути, контрольно-наглядові органи, механізм санкціонування) і враховує особливості організаційної та інфраструктурної складових.

Аналіз інституціонального забезпечення розвитку підприємництва дозволив визначити засоби структурно-функціонального забезпечення органів державної влади з метою окреслення межі їхньої компетенції та відповідальності, рівень розвитку та можливості впливу на діяльність цих органів влади такого інституту, як об’єднання підприємців; розкрити організаційно-правові, адміністративні, інфраструктурні умови функціонування підприємництва; виявити основні стримуючі чинники та розробити рекомендації щодо їх подолання.

У сукупності результати дослідження дозволяють розв’язати важливе для розвитку вітчизняної науки державного управління науково-практичне завдання, а саме: удосконалення інституціонального механізму державного регулювання розвитку підприємництва в Україні на засадах теоретичних узагальнень, соціологічних даних і запровадження відповідних практичних рекомендацій. Основні результати дисертаційного дослідження конкретизуються у таких положеннях:

1. Визначення специфічних особливостей інституціонального механізму державного регулювання підприємництва відкриває широкі можливості для опрацювання концептуальних підходів до вдосконалення державної політики підтримки цієї сфери, організаційно-правового забезпечення її розвитку і формування сприятливого ринкового середовища.

2. Державне регулювання підприємництва ґрунтується на інституціональних засадах (формальні й неформальні інститути, контрольно-наглядові органи, засоби санкціонування) і включає сукупність форм, методів та інструментів розв’язання суперечностей за допомогою нормативно-правових, програмно-цільових, організаційно-розпорядчих і контрольно-наглядових управлінських рішень, що приймаються органами державної влади, недержавними інститутами та об’єднаннями підприємців на національному, регіональному та місцевому рівнях.

3. Законодавче забезпечення державного регулювання підприємництва в Україні має здійснюватися шляхом застосування нормативно-правових актів, які унормовують процеси реєстрації, отримання дозволів і погоджень, ліцензування з метою усунення регуляторних й адміністративних перепон на шляху розвитку підприємництва та підвищення ефективності діяльності формальних інститутів, зниження питомої ваги неформально укладених інституціональних угод.

4. Подальше удосконалення діяльності органів державної влади стосовно підтримки підприємництва безпосередньо пов’язано з розширенням повноважень "єдиних офісів" (за принципом єдності) з надання послуг щодо реєстрації, видачі ліцензій, дозволів, постановки на облік в органах державної виконавчої влади, консультування з питань організації і юридичного супроводу бізнесу, а також спрощенням взаємовідносин підприємців та посадовців, використанням моделі державного гарантування при отриманні кредитів для реалізації соціально значущих проектів.

5. Наукове обґрунтування шляхів удосконалення механізму державного регулювання підприємництва є важливим для посилення впливу державної влади на визначення пріоритетів державної політики формування сприятливих умов для "третього сектора" на основі якісних управлінських рішень.

6. Інституціональне забезпечення розвитку підприємництва передбачає розширення набору засобів управління з метою поєднання інтересів малого і середнього бізнесу з інтересами держави і конкретного регіону, посилення прямих і зворотних зв’язків у системі "влада – підприємець", відпрацювання порядку врахування владою пропозицій об’єднань підприємців при удосконаленні чинного законодавства.

7. Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва можна класифікувати як специфічний спосіб цілеспрямованого впливу держави та її органів на малий і середній бізнес за допомогою інструментів, форм і методів організації справи з метою формування в конкретному регіоні сприятливого бізнес-середовища, що включає процеси визначення мети регулювання та засобів її досягнення, вибір стратегії і тактики управлінських дій, опрацювання і організацію виконання відповідних рішень владних органів в ринкових умовах.

Публікації автора:

  1. Лєсная О.С. Вплив державних органів влади на розвиток підприємництва / О.С. Лєсная // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – 2005. – № 2 (24): У 2 ч. – Ч. 1. – С. 122 – 128.

  2. Лєсная О.С. Концептуальні підходи до формування державної економічної політики / О.С. Лєсная // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – 2006. – № 4 (28). – С. 18-24.

  3. Лєсная О.С. Інституціональні чинники державного регулювання розвитку приватного підприємництва / О.С. Лєсная // Держава та регіони: Серія "Державне управління". – 2006. – № 2. – С. 132 – 136.

  4. Лєсная О.С. Інституціональний аспект формування економічної політики / О.С. Лєсная // Держава та регіони: Серія "Державне управління". – 2006. – № 3. – С. 86 – 92.

  5. Лєсная О.С. Інституціональна складова проблем розвитку підприємництва в Україні / О.С. Лєсная // Коммунальное хозяйство городов: Серия "Экономические науки": Научно-техн. сборник. – К.: Техника, 2002. – Вып. 46.– С. 87 – 91.

  6. Лєсная О.С. Податковий механізм стимулювання розвитку підприємництва / О.С. Лєсная // Міжбюджетні відносини та податкова політика в Україні: Матеріали наук.-практ. конференції 30 листопада 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. – С. 111 – 113.

  7. Дегтярь А.О., Лесная Е.С. Государственная поддержка предпринимательства как средство создания конкурентной среды / А.О. Дегтярь, Е.С. Лесная // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: Матер. Межд. научно-практ. конф. (21 – 22 апреля 2005 г.): В 2 ч. Ч. ІІ. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – С. 134 – 136. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо формування державної політики підтримки підприємництва з метою створення конкурентного середовища).

  8. Лєсная О.С. Інституціональна трансформація, шляхи та можливі проблеми / О.С. Лєсная // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ", 5 – 6 жовтня 2006 р; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. – Т. 2. – С 223 – 226.

  9. Лєсная О.С. Методологічні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності / О.С. Лєсная // Інноваційні технології та механізми державного управління на регіональному рівні: Матеріали наук.-практ. конф., 28 листопада та 21 грудня 2006 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – С. 89 – 92.