Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Навроцький Олексій Ігоревич. Інноваційні процеси в вищій школі України : дис... д-ра соціол. наук: 22.00.04 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Навроцький О.І Інноваційні процеси у вищій школі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні і галузеві соціології. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків. 2006.

У дисертації досліджуються передумови, можливості та перспективи інноваційного розвитку вищої школи України, розроблена концепція перманентних асинхронних інноваційних процесів у вищій школі, що відповідає основним тенденціям становлення суспільства знань, започаткована нова соціологічна дисципліна – соціологія інноваційних процесів в освіті. Розроблена соціологічна версія інноватики і здійснена типологія інновацій за їх змістом і функціональним навантаженням.

Виявлено парадокси інноваційного розвитку у вигляді квазіінновацій. Показані основні тенденції і специфіка інноваційних процесів у сфері вищої освіти України, проаналізовано тенденції розвитку недержавного сектору вищої школи України і модернізованих класичних університетів, значення дистанційного навчання й етизації вищої освіти, подолання її корумпованості як чинників, що сприяють оновленню не тільки освіти, а й усього суспільства.

Публікації автора:

1. Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації

суспільства. Монографія. — Х.: Основа, 2000. — 240 c.

2. Навроцкий А.И. Народное образование в условиях перестройки.

Социологические очерки / В. Л. Арбенина., А. Л. Иудин, А. И. Кизилов,

А.И.Навроцкий, Е. А. Якуба. – М.: Академия пед. наук СССР, 1990. —

С. 8-81; 82-149.

 1. Навроцкий А.И. Высшая школа: испытание рынком. Жизнедеятельность работников вуза и студентов на этапе перехода к рыночной экономике / В. Л. Арбенина, А. Л. Иудин, Л. В. Филинская, О. Л. Гегель, А. И. Кизилов, А.И.Навроцкий, Е. А. Якуба. –Х., 1997. – С. 22-45.

 2. Навроцкий А.И. Основные направления демократизации современного вуза // Вестник Харьковского государственного университета. – Сер. Социология. – 1991. – № 351. – С. 14-19.

 3. Навроцкий А.И. Инновационные процессы в жизни высшей школы Украины // Современное общество. – 1993. – № 1. – С. 52-61.

 4. Навроцкий А.И. Высшая школа Украины: современное состояние, тенденции изменений // Харьковские социологические чтения / В. Л. Арбенина., Ю.А. Чернецкий, А.И.Навроцкий, А. И. Кизилов. – Х., 1994. С.135-149.

 5. Навроцкий А.И. Высшее образование в Украине: истоки кризиса // Вісник Харківського державного університету. – Сер. Соціологія. – 1997. – № 393. – С. 106-117.

 1. Навроцкий А.И. Высшее образование в Украине: системный кризис // Вісник Харківського державного університету. – Сер. Соціологія. – 1998. – № 414. – С. 110-112.

 2. Навроцкий А.И. Реформирование высшей школы Украины в контексте международных сопоставлений // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х., 1999. – С. 113-115.

 3. Навроцкий А.И. Особенности развития негосударственного сектора высшей школы Украины. Лицензирование и аккредитация вузов // Вестник Международного Славянского университета. – Сер. Социология. – Т. 2. – 1999. – № 6. – С. 31-35.

 4. Навроцкий А.И. Экономические и социальные проблемы развития высшего образования в Украине // Грані. – Дніпропетровськ. – 1999. – № 6(8). – С. 88-93.

 5. Навроцкий А.И. Организационные предпосылки инновационного развития в высшей школе Украины // Вестник Международного Славянского университета. – Сер. Социология. – 2000. – Т. 3. – № 2. – С. 28-32.

 6. Навроцький О.І. Особливості вищої освіти на рубежі тисячоліть під впливом розвитку технологій // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – Київ; Запоріжжя; Одеса. – 2000. – Вип. 8. – С. 88-93.

 7. Навроцький О.І. Інноваційний шлях розвитку вищої школи України // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – Київ; Запоріжжя; Одеса. – 2000. – Вип. 9. – С. 107-113.

 8. Навроцкий А.И. Особенности развития высшей школы в Украине в постсоветский период // Социология: Научно-теоретический журнал. – Минск. – 2000. – № 1. – С.15-19.

 9. Навроцький О.І. Вища освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Сер. Соціологія. – 2000. – № 462. – С.22-25.

 10. Навроцкий А.И. Особенности менеджмента высшей школы в условиях ее инновационной трансформации // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Сер. Соціологія. – 2000. – № 492. – С. 61-64.

 11. Навроцкий А.И. Дистанционное образование: опыт, проблемы, перспективы // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х., 2004. – С. 495-498.

 12. Навроцький О.І. Соціологія. Деякі проблеми обґрунтування методологічної стратегії дослідження інноваційних процесів у вищій освіті // Грані. Дніпропетровськ, 2004. – 6(38). – С. 100-103.

 13. Навроцький О.І. Деякі аспекти обґрунтування засад інноватики у вищій школі // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2004. – Вип. 43. – С. 183-190.

 14. Навроцький О.І. Соціокультурні передумови й організаційні форми дистанційного навчання: західний досвід і перспективи вітчизняної вищої школи // Мультиверсум: Філософський альманах. – 2004. – Вип. 44. – С. 192-198.

 15. Навроцький О.І. Інновації в галузі виховання: зміни в орієнтації вищих навчальних закладів // Вісник Міжнародного Слов'янського університету. – Сер. Соціологія – 2004. – Т. 7. – № 2. – С. 19-22.

 16. Навроцкий А.И. Болонский процесс и инновационное развитие высшей школы Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Сер. Соціологія. – 2005. – № 652. – С. 128-132.

Доповіді на конференціях:

 1. Навроцкий А.И. Нравственные аспекты экономического сознания: тенденции изменений в современных условиях // Молодежная политика: опыт, проблемы,

перспективы: материалы международной конференции. – К, 1992. – Ч. II. – С. 215-218.

 1. Навроцкий А.И. Многоступенчатое высшее образование: проблемы и перспективы // Научно-методические аспекты совершенствования вузовского образования в условиях многоступенчатой подготовки специалистов: материалы научно-методической конференции. – Х., 1992. – С. 158-164.

 2. Навроцкий А.И. Инновационные процессы в жизни высшей школы // Инженерное образование – единство гуманитарного и технического образования. – Х., 1993. – С. 169-170.

 3. Навроцкий А.И. Инновации в системе высшего образования Украины глазами преподавателей и студентов // Трансформація вищої освіти: пострадянський варіант. Механізми і фактори трансформації освіти. – Кічкіне,– 2000.

 4. Навроцкий А.И. Высшая школа Украины: социальные последствия внедрения нововведений // Суспільство в перехідний період: соціальні проблеми в фокусі соціології. – Кічкіне,2002.

 5. Навроцкий А.И. Методы изучения инновационного потенциала личности // Міжнародна наукова конференція „Методологія соціологічних досліджень: проблеми і нові тенденції”. – Мінськ, 2003.

 6. Навроцький О.І. Дистанційна освіта: досвід, проблеми, перспективи // Харківські соціологічні читання. Соціокультурні виміри сучасного суспільства. Вища освіта та Болонський процес. – Харків, 2004.

 7. Навроцкий А.И. Болонский процесс: „за” и „против” //„Суспільство в перехідний період: становлення громадянського суспільства”; Міжнародна науково-теоретична конференція „Соціологічна наука: стан і перспективи розвитку”. – Брест, 2005.

 8. Навроцький О.І. Система „Випускник” як інноваційна технологія // Харківські соціологічні читання. Сучасні освітні практики: відповіді на виклики часу. – Харків, 2005.