Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


267. Петров Валерій Федорович. Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Петров В.Ф. Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2004.

У дисертації теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено систему інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні, яка передбачає: наскрізну узгодженість дій усіх концентрів адаптації – “Школа”, “Район (місто)”, “Область”; створення ієрархічної структури субмоделей; включає блок ефективного моніторингового зворотного зв’язку; базується на активізації природного потягу до саморозвитку і самовдосконалення особистості.

Визначено концептуальні засади побудови інформаційної бази та комплекс організаційно-педагогічних умов її побудови (застосування сучасного педагогічного моніторингу з використанням ЕОМ, наявність ефективного зворотного зв’язку, підготовка кадрового потенціалу, моделювання режимів власної управлінської діяльності учасників управлінського процесу та ін.).

Експериментально доведено ефективність створеної системи інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні.

1. Упровадження нових освітніх технологій, поява якісно нових загальноосвітніх навчальних закладів, що змінюють основи організації навчально-освітньої діяльності, залучення комп’ютерних освітніх програм та інше вимагає підтримки в заданому режимі процесів, які потребують управління, цілеспрямованого регулювання і забезпечення їх оптимального протікання. Прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень неможливе без достатньої інформаційної підтримки, що об’єктивно відображає реальний стан об’єкта управління та навколишнього його оточення.

2. Результати дослідження показують, що збільшення об’єму зовнішньої і внутрішньої управлінської інформації та ресурсних витрат для її формування й обробки потребує засвоєння методів сучасного педагогічного менеджменту й системного синтезу впровадження інновацій у сфері управлінської діяльності. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених інформаційному забезпеченню як ключовому компоненту прийняття оптимальних управлінських рішень, фактично залишається відкритою проблема інформаційної бази управління загальною середньою освітою в регіоні. Науковий аналіз відповідних літературних джерел та практики управління загальноосвітніми закладами показує, що в механізмі управління загальною середньою освітою існує ряд протиріч, детермінованих причинами як соціально-економічного, так і організаційно-педагогічного характеру. За результатами контент-аналізу та івент-аналізу виявлено, що в сучасній практиці чітко простежується орієнтація на керівництво діяльністю вчителя, тоді як учень і керівник школи залишаються фактично поза зоною такого впливу; комплекс даних на регіональному рівні не відображає всього розмаїття якісних характеристик виконавців, спрямованості на професійну діяльність; максимум управлінського впливу відходить на підтримку режиму функціонування, а не розвитку школи. Одним із ефективних шляхів усунення згаданих протиріч є приведення системи управління і, зокрема, її інформаційного забезпечення, до сучасних вимог. Наявність якісної інформації створює необхідні передумови для поступового подолання суто авторитарного і переходу до демократичного стилю управління, дає можливість поступово пристосовуватись до нових умов, вводити сучасні технології розв’язання управлінських проблем, відкриває можливості до вияву ініціативи і самодіяльності керівників та виконавців на всіх рівнях управління ЗСО в регіоні.

3. Сучасне управління загальною середньою освітою в регіоні найбільш відповідає адаптивному управлінню, яке передбачає варіативне злиття функцій управління та самоуправління, коли взаємопогоджуються цілі особистості та організації, коли кооперативно взаємодіють керівник та виконавець для досягнення вищого рівня спільності. Особливостями такого управління є: наскрізна узгодженість дій по всій вертикалі від школи до обласного управління освіти; поєднання зусиль управлінців і виконавців у процесі створення режимів власної діяльності; наявність ефективного освітнього моніторингу як механізму управління; активізація природних процесів саморозвитку і самоорганізації в установлених межах узгоджених вимог самої людини, суспільства, держави та реальних обставин. Інформаційне забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні розглядається як цілісна сукупність організаційно-технічних дій щодо забезпечення зустрічно-циклічного руху управлінської інформації, яка відображає нормативні вимоги, стан регіонального освітнього процесу по всій його вертикалі управління і сутність соціального замовлення суспільства, з наступним діалогічним узгодженням цієї інформації й поточним коригуванням діяльності об’єктів. Інформаційне забезпечення адаптивного управління з методологічної точки зору є базовим фактором управління загальною середньою освітою в регіоні, наявність якого визначає об’єктивне відображення стану і результатів управлінської діяльності по всій його регіональній вертикалі.

4. Обґрунтована у ході дослідження інфраструктура інформаційної системи являє собою складне утворення, яке функціонує за умови реалізації принципів: науковості, ієрархічності, інтегративності, диференційованого підходу до роботи з управлінською інформацією. Побудова системи інформаційної бази вимагає свого розгляду з позицій системно-комплексного підходу, аналізу структури, внутрішньої логіки розвитку і рушійних сил, що не тільки забезпечує ефективну реалізацію стратегії узгодження управлінських дій, досягнення ефекту синергізму, застосування рольових інформаційних позицій керівників по всій його вертикалі, але й визначає концептуальну основу науково-організованого інформаційного забезпечення в умовах адаптивного управління загальною середньою освітою. Розроблена система передбачає:

трирівневий характер формування інформації та передачу-обробку даних, що відображають діяльність основних фігур освітнього процесу (учень – учитель – керівник школи), спрямовану на особистісний розвиток, і є основою для вироблення якісних рішень на кожному з концентрів адаптації управлінської вертикалі;

систему підтримки прийняття управлінських рішень на рівні керівників вищої та середньої ланки, що охоплює весь діапазон аналітико-моніторингових, консультаційно-освітніх, організаційно-адаптивних та адаптивно-управлінських операцій;

узагальнення інформації про існуючий стан та тенденції розвитку ЗСО по всій вертикалі управління.

5. Ефективність упровадження функціонування системи інформаційного забезпечення безпосередньо залежить від сукупності науково-організаційних умов. Установлено, що умовно їх можна розподілити на три групи: основні регіональні умови, додаткові регіональні умови, часткові локалізовані умови.

6. Внаслідок проведення теоретичного аналізу проблеми, що досліджується, вивчення практики управління загальною середньою освітою та врахування результатів констатуючого експерименту визначено механізми оцінки ефективності інформаційної системи, що відбиває якісні й кількісні характеристики сукупності прояву показників по кожному з окреслених критеріїв. Для збору та накопичення даних спостереження були використані базові кваліметричні моделі діяльності, що застосовуються в освітньому моніторингу адаптивного управління. Результати впровадження інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою підтвердили позитивну динаміку кількісних і якісних показників розвитку загальної середньої освіти. Так, рівні загальноосвітньої підготовки випускників, стан соціальної адаптації учнів та ступінь впливу школи на їх позитивний розвиток зросли більш ніж удвічі, а рівень управлінської культури керівників, що включає інформаційну культуру, - на 26%. Зведені дані експериментальних об’єктів щодо рівня їх діяльності майже втричі перевищують аналогічні дані контрольних груп. Одержані результати підтвердили вірність висунутої в дисертації гіпотези.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Подальше забезпечення високої результативності діяльності школи здійснюватиметься шляхом більш раціональної організації навчально-виховного процесу, роботи з педагогічними колективами та координації виховних зусиль школи, сім’ї й інших соціальних інститутів на основі повноцінної інформаційної бази, що відповідає сучасній освітній парадигмі.

Публікації автора:

1. Петров В.Ф. Інформатизація освіти: стан, проблеми, перспективи // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 25. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 176-183.

2. Петров В.Ф. Адаптивне управління як методологічна основа модернізації системи загальної середньої освіти регіону // Наша шк. – 2002. – № 3. – С. 2-5.

3. Петров В.Ф. Інформаційне забезпечення як основа стратегії узгодженої спрямованості управлінських дій в умовах адаптивного управління загальною середньою освітою // Наукові записки. – Випуск 46. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Вінниченка. – 2002. – С. 47-49.

4. Петров В.Ф. До питання про інтегровану модель інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою регіону // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 6-7 (25-26). – С. 27-30.

5. Петров В.Ф. Адаптивне управління як нова модель системи управління сферою освіти // Міжвузівський збірник наукових праць “Філософія, культура, життя”. – Дніпропетровськ: Центр економічної освіти. Промінь. – 2002. – № 16. – С. 85-91.

6. Петров В.Ф. Адаптивне управління як перехідна сходинка модернізації адміністративно-командного управління в менеджмент загальної середньої освіти // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 27. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 27-30.

7. Петров В.Ф. Деякі методологічні аспекти проблеми інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою регіону // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 33. – Херсон: Айлант, 2003. – С. – 46-50.

8. Петров В.Ф. Учень, вчитель, школа – основа вертикалі адаптивного управління загальною середньою освітою регіону // Управління школою. – 2003. – № 1 (13). – С. 2-6.

9. Петров В.Ф. До проблеми інформаційного забезпечення вертикалі адаптивного управління загальною середньою освітою регіону // Управління школою. – 2003. – № 3 (15). – С. 2-5.

10. Петров В.Ф. Теорія та практика модернізації управління загальною середньою освітою в регіоні // Управління школою. – 2003. – № 4 (16). – С. 2-4.

11. Петров В.Ф. Проблема інформаційного забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні // Управління школою. – 2003. – № 5 (17). – С. 2-5.

12. Петров В.Ф. Використання методу контент-аналізу в інформаційному забезпеченні адаптивного управління загальною середньою освітою регіону // Освіта і управління. – 2003. – Т. 1. Число 1. – С. 26-32.

13. Петров В.Ф. Використання методу івент-аналізу в інформаційному забезпеченні управління загальною середньою освітою регіону // Освіта і управління. – 2003. – Т. 1. Число 2. – С. – 5-8.