Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Пархоменко Віталій Петрович. Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню : Дис... канд. наук: 25.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Пархоменко В.П. Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2009.

У дисертації розглядаються питанням обґрунтування і розробки теоретико-методологічних підходів, методичного інструментарію і практичних заходів щодо інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання якісних послуг населенню. Показано роль і місце інститутів інформаційного суспільства у цих процесах, визначено особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні розвитком соціальної сфери на місцевому рівні.

Головною передумовою інформатизації органів управління є розвиток інформаційного суспільства, який торкається таких сфер, як створення на основі геоінформаційних систем потужних арсеналів інформаційних ресурсів, аналіз даних щодо визначення і корегування напрямів державної соціальної політики та удосконалення механізмів управління місцевими справами.

Узагальнено корисний для України зарубіжний досвід використання комплексного підходу до запровадження в управління інформатизаційних технологій, заснований на формуванні балансу інтересів держави, суспільства, виробничих структур і особистості.

В роботі з’ясовано, що одним з важливих компонентів стратегічного і ситуаційного управління територією є прогнозування наслідків виконання прийнятих управлінських рішень та їх оптимізація. У зв’язку з цим пропонується ширше застосовувати економіко-математичні методи аналізу інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування та наводяться методичні рекомендації з питань розрахунку обсягів мобілізованих до місцевих бюджетів коштів. Докладно розглядаються питання адміністративного обслуговування населення територій з використанням масового інформаційного сервісу, у т.ч. “єдиних вікон”, “електронних приймалень”, інформаційно-розрахункових центрів, спеціальних каналів зв’язку органів влади з громадянами тощо. Пропонується створення електронного варіанта дворівневої системи соціального захисту населення, що дозволить налагодити взаємодію автоматизованих систем управління усіх місцевих служб, регіональних і державних відомств на якісно новому рівні.

На основі проведених досліджень отримано наукові результати, які свідчать про залежність ефективності діяльності органів місцевого самоврядування від ступеня інформатизації управлінського процесу на місцевому рівні, важливість нових підходів до розв’язання нагальних науково-практичних питань підвищення якості надання соціальних послуг населенню шляхом удосконалення системи управління територією, і дозволяють сформулювати такі положення і висновки:

1. Аналіз соціально-економічних перетворень в Україні за останні десятиліття свідчить про зростання впливу інформаційного чинника на розвиток продуктивних сил і трансформацію суспільних відносин. У зв’язку з цим визначення шляхів підвищення дієвості управління окремими територіями і соціальними процесами має враховувати можливості сучасних інформаційних технологій і перспективи їх застосування в публічному управлінні, що актуалізує проблему інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів самоврядування.

2. Позитивний ефект інформатизації суспільства вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, але разом із цим загострює протиріччя між розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

Потреби інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування зумовлюють необхідність концентрації матеріально-фінансових та інтелектуальних ресурсів на запровадженні сучасних інформаційних технологій на засадах централізації збирання й обробки інформації, її захисту.

3. Розв’язання проблеми підвищення якості надання соціальних послуг населенню вимагає формування нового концептуального підходу до удосконалення управлінського процесу, сутність якого полягає у визначенні пріоритетних потреб і інтересів населення, підпорядкуванні їм діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Причому, останні, як свідчить досвід зарубіжних країн, відіграють все вагомішу роль в управлінні територіями. Тому організація єдиного інформаційного простору, завдяки чому має удосконалюватися координація дій вищих органів влади і органів місцевого самоврядування, є нагальною вимогою часу.

4. Соціалізація управління вимагає зосередження уваги посадових осіб місцевого самоврядування на відстеженні змін у соціально-економічному середовищі з метою формування сукупності пріоритетних соціальних послуг, а також удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, методичного забезпечення аналізу потреб на основі індикативного підходу, створення сервіс-орієнтованої архітектури інформаційної системи управлінських структур.

5. Трансформація системи влади у напрямку її децентралізації підвищує вимоги до професійного рівня посадовців місцевого самоврядування, зокрема, обумовлює необхідність оволодіння комп’ютерними технологіями. З огляду на це, пропонується комплекс заходів щодо використання комп’ютерної імітаційної моделі надання управлінських послуг, яка передбачає визначення рейтингу послуг і надає можливість перевірити їх адекватність реальним потребам населення, дозволяє оптимізувати діяльність органів місцевого самоврядування.

6. У міру зростання рівня інформатизації суспільства загострюється проблема інституційного забезпечення цього процесу, що потребує організації мережі інформаційних служб і центрів та створення відповідного програмного забезпечення їх діяльності. Згідно з цією вимогою опрацьовано комплекс адміністративно-організаційних заходів щодо удосконалення процесу інформатизації місцевого самоврядування на основі запровадження концепції масового інформаційного сервісу для населення, реалізація якої в житлово-комунальному господарстві передбачає підвищення якості послуг даного виду.

7. Узгодження взаємодії суб’єктів управління в процесі обміну інформацією є одним з важливих чинників налагодження партнерських стосунків між громадянами, представниками бізнесу та органами місцевого самоврядування; підвищення довіри населення до місцевої влади; оперативного реагування на кризові та аварійні ситуації. Доцільним з цієї точки зору є створення єдиного розрахунково-інформаційного центру, діяльність якого має бути спрямована на вирішення ключових завдань забезпечення життєдіяльності території.

8. Врахування головних вимог щодо удосконалення управлінського процесу в інформаційному суспільстві (постійний і прозорий облік послуг для населення, оптимальний розподіл і планування коштів для соціального захисту) обумовлює зростання інформаційного навантаження на органи місцевого самоврядування. Створення дворівневої інформаційної системи соціального захисту населення дасть можливість здійснювати інформаційну взаємодію з автоматизованими системами усіх служб регіональних і державних відомств, що забезпечить організацію діяльності органів місцевої влади на якісно новому рівні.

Публікації автора:

  1. Пархоменко В.П. Інформаційні технології в муніципальному менеджменті / В.П. Пархоменко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління : проблеми державного управління економікою. – 2005. – Т.6. – Вип. 59. – С.46 – 51. – (Серія «Державне управління»).

  2. Пархоменко В.П. Питання удосконалення системи управління муніципальною власністю / В.В. Хороших, В.П. Пархоменко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління : управління соціально-економічним розвитком територій та підприємств. – 2006. – Т.7. – Вип. 64. – С.114 – 120. – (Серія «Державне управління»).

Особистий внесок: визначено роль послуг в соціально-економічному розвитку територій та підприємств.

  1. Пархоменко В.П. Пропозиції щодо розробки і реалізації концепції інформатизації муніципального управління / В.Л. Пілюшенко, В.П. Пархоменко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління : управління діяльністю органів державної влади. – 2006. – Т.7. – Вип. 71.– С.66 – 72. – (Серія «Державне управління»).

  2. Пархоменко В.П. Методологія прогнозування обсягів доходу бюджету малих міст в умовах реструктуризації вугільної промисловості / Р.Р. Ларіна, Г.І. Мар’яненко, В.П. Пархоменко // Менеджер: вісник Донецького державного університету управління. – 2007. – №1(39). – С. 64 – 71.

Особистий внесок: обґрунтовано обсяги доходів від надання послуг населенню.

  1. Пархоменко В.П. Стратегія інформатизації органів місцевого самоврядування при наданні послуг населенню / В.П. Пархоменко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: проблеми формування та реалізації державної політики у сферах державного, регіонального і галузевого управління. – 2007. – Т.8. – Вип. 93. – С.140 – 150. – (Серія «Державне управління»).

  2. Пархоменко В.П. Соціальні послуги як об’єкт управління органів місцевого самоврядування / О.О. Казанська, В.П. Пархоменко // Держава та регіони. – 2008. – №1. – С. 85 – 88. – (Серія «Державне управління»).

Особистий внесок: обґрунтування класифікації послуг в місцевому самоврядуванні.

  1. Пархоменко В.П. Оказание услуг населению как основа деятельности органов местного самоуправления / В.П. Пархоменко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління : державне управління інноваційним розвитком. – 2008. – Т.11. – Вип. 105. – С. 285 – 296. – (Серія «Державне управління»).

  1. Пархоменко В.П. Сервіс-орієнтована архітектура надання послуг в муніципальному менеджменті / В.П. Пархоменко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління. – 2008. – № 2 (44). – С. 163 –167.

  2. Пархоменко В.П. Мультиагентные клеточные модели при моделировании взаимодействия субъектов рынка в условиях свободной конкуренции / В.П. Пархоменко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – №7 (65). – С. 106 – 114.

  3. Пархоменко В.П. Клеточные сети с опосредованным взаимодействием при разработке стратегии поведения предприятия-производителя / В.П. Пархоменко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №2 (96). – С. 18 – 21.