Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Системи автоматизації проектувальних робіт


Денисюк Павло Юрійович. Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем : дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 162арк. — Бібліогр.: арк. 128-140.Анотація до роботи:

Денисюк П.Ю. Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. –Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2007.

Дисертаційна робота присвячена розв’язку важливої наукової задачі – розробці математичного, інформаційного та лінгвістичного забезпечення для систем автоматизованого проектування гідравлічних мікроелектромеханічних систем. В дисертації розроблено математичну модель рідинного термоактюатора для компонентного рівня автоматизованого проектування, яка вперше використовує рівняння Ван-дер-Ваальса для визначення тиску газо-рідинної суміші на пружний елемент мікропристрою, що дозволило підвищити ефективність та точність вихідних результатів. Вдосконалено математичні моделі мікропомп з п’єзоелектричним та електростатичним приводами, які використовують рівняння в часткових похідних для визначення прогину та напружень в тонкій мембрані, що дозволило визначити вихідні параметри з різним конструктивним виконанням пружного елемента. Розроблено інформаційне та лінгвістичне забезпечення, які складаються з структури даних та формату опису конструкцій мікрогідравлічних пристроїв, що дозволило вдосконалити бібліотеку математичних моделей та розширити функціональні можливості БД САПР за допомогою використання XML-формату. Математичні моделі, бібліотека математичних моделей та структури даних використано в розробленому програмно-методичному комплексі «МікроГС», що підвищило ефективність автоматизованого проектування мікрогідравлічних пристроїв.

Публікації автора:

 1. Денисюк П.Ю. Застосування XML-формату для опису конструкцій гідравлічних МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”, № 17, - Львів, 2007., - С. 93 – 99.

 2. Денисюк П.Ю., Лобур М.В., Теслюк В.М., Яндзікевіч З. Проблеми побудови систем автоматизації проектування гідростатичних систем методом функціональних блоків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2003. - № 471. – С. 44 - 50.

 3. Лобур М.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Перейма М.Є. Розробка структури програмно-методичного комплексу аналізу фізичних процесів в гідро- та газодинамічних системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2004. – № 501. – С. 3 - 9.

 4. Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К., Перейма М.Є., Денисюк П.Ю. Математична модель сенсора ємнісного типу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Електроенергетичні та електромеханічні системи. - Львів, 2003. – № 487. – С. 145 - 151.

 5. Теслюк В.М., Лобур М.В., Колісник К.К., Денисюк П.Ю. Математична модель для обчислення термонапружень та переміщень в актюаторі на базі двохшарової пластини // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2003. – № 496. – С. 94 - 99.

 6. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Математична модель термоактюатора рідинного типу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2004. – № 522. – С. 181 - 185.

 1. Лобур М. В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Побудова бібліотеки математичних моделей для проектування елементів вбудованих систем // Вісник Націонал. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2005. – № 521. – С. 101 - 103.

 2. Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К., Денисюк П.Ю. Застосування САЕ – систем для дослідження напружено-деформованого стану пружного елемента сенсора ємнісного типу та визначення його функціональних можливостей // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи та мережі. - Львів, 2004. – № 523. – С. 92 - 98.

 3. Лобур М. В., Теслюк В.М., Керницький А. Б., Денисюк П. Ю., Раєвський П. Ю. Гетерогенна система автоматизованого проектування вбудованих систем // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка»: Радіотехніка та телекомунікації. - Львів, 2005. - № 534. – С. 130 - 138.

 4. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П.Ю., Денисюк П.Ю. Автоматизована система розв’язування оптимізаційних задач при проектуванні інтегральних мікровбудованих систем // Вісник Національного ун-ту „Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. - Львів, 2005. - № 549.- С. 174-183.

 5. Денисюк П.Ю., Теслюк В.М., Перейма М.Є. Математична модель базової конструкції гідра-влічної мікропомпи з п’єзоелектричним приводом для компонентного рівня проектування // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2005. – № 548. – С. 106 - 111.

 6. Лобур М.В., Теслюк В.М., Свиридова Т.В., Денисюк П.Ю., Раєвський П.Ю., Мосин С.Г. Математическое моделирование исходных электрических и конструктивных параметров резонатора емкостного типа // Электронная техника: Межвуз. сб. науч. трудов. / под ред. Д.В.Андреева. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - С. 89 - 96.

 7. Теслюк В.М., Раєвський П.Ю., Лобур М.В., Денисюк П.Ю. Модель інтегрального сенсора електростатичного типу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2004. – № 522. – С. 175 - 180.

 8. Denysyuk P., Lobur M., Teslyuk V., Jendzykewicz Z. Problems of construction of systems of automation of designing hydrostatic systems by a method of function blocks // Proc. of the VII-th Intern. Conf. on the Experience and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2003). – Lviv –Slavske, 2003. – P. 69 – 70.

 9. Lobur M., Teslyuk V., Kolisnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy K. Examining of influence of two-layer actuator geometric dimensions on output mechanical parameters // Proc. of Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET’2004). – Lviv-Slavsko, 2004. - P. 88 – 91.

 10. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy K., Rayeskyy P. Mathematical model of capacitive type integral pressure sensor // Proc. of the 11-th Intern. Conf. on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES’2004).- Szczecin, Poland, - 2004. - P. 402 – 406.

 11. Lobur M., Teslyuk V., Sviridova T., Denysyuk P., Rayeskyy P. Mathematical modelling of electrical and design parameters of the capacitor resonator // Proc. of Intern. Scientific Conf. on Informatics, Mathematical Modelling and Design in the Technics, Controlling and Education (IMMD’2004). – Vladimir, Russia, 2004. – P. 145 -148.

 12. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Research of the tense-deformed state of elastic element of capacity type sensor and determination of its functionlies // Сб. науч. трудов V-й Междунар. науч.-практ. конф. “Вузовская наука, промышленность, международное сотруднечество”. - Минск, 2004. – С. 294 – 297.

 13. Teslyuk V., Denysyuk P., Pereyma M. Mathematical model of thermoelastic element of fluid actuator// Proc. of the VIII-th Intern. Conf. on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2005). – Lviv – Polyana, 2005. – P. 531 – 532.

 14. Teslyuk V., Lobur M., Rayevskyy P., Kernytskyy A., Denysyuk P. Design of output parameters of integral capacity sensor // Proc. of the VIII-th Intern. Conf. on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2005).–Lviv–Polyana, 2005.–P.528–530.

 15. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Study on the influence of physical and machanical properties of elastic part materials on stressed and strained state of capacity sensor // Proc. of XIII Polish-Ukrainian Conf. on CAD in Machinery Design – Inplementation and Educational Problems. – Jurata, Poland, 2005, - P. 25-30

 16. Teslyuk V., Lobur M., Kernytskyy A., Denysyuk P. Mathematical model for optimization of input desing parameters of integrated electrostatic sensors //Proc. of XIII Polish-Ukrainian Conf. on CAD in Machinery Design – Implementations and Educational Problems.– Jurata, Poland, 2005, -P.71-78

 17. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П.Ю., Денисюк П.Ю. Оптимізації вихідних конструктивних параметрів інтегрального сенсора електростатичного типу // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій” (ISDMIT’2005), Т. 4. - Євпаторія, 2005.– С. 155-158.

 18. Denysyuk P., Teslyuk V. Mathematical model for electrostatic micropumps // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH 2005).- Lviv–Polyana, 2005. – P. 44-45.

 19. Teslyuk V., Zaharyuk R., Denysyuk P., Rayeskyy P. Optimization task solution automated system in MEMS Design // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH 2005).- Lviv–Polyana, 2005. – P. 63-66.

 20. Denysyuk P., Teslyuk V., Pereyma M., Lobur M., Khimich І. Mathematical model of fluidic piezoelectric micropump // Proc. of Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering Telecommunication and Computer Science (TCSET’2006). – Lviv-Slavsko, 2006. - P. 136 – 138.

 21. Teslyuk V., Pereyma M., Denysyuk P., Chimich I. Computer-aided system for MEMS design “ProMIP” // Proc. of the 2nd Inter. Conf. of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH 2006).- Lviv–Polyana, 2006. – P. 49-52.

 22. Teslyuk V., Denysyuk P., Lobur M., Farmaga I., Abramovych R. System for physical processes simulation in hydraulic microelectromechanical systems // Proc. of the 2nd Inter. Conf. of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH 2006).- Lviv–Polyana, 2006. – P. 138-142.

 23. Denysyuk P., Teslyuk V., Pereyma M., Lobur M., Farmaha I. Development of mathematical models library for hydraulic microelectromehanical systems design //Proc. of the XIV Ukrainian-Polish Conf. “CAD in Machinery Design. Inplementation and Educational Problems”. - Polyana, 2006. - P.47-49.

 24. Teslyuk V., Lobur M., Pereyma M., Denysyuk P., Karkulyvskyy V. Methods and models for Computer Aided MEMS Design // Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science And Information Technologies (CSIT’2006). - Lviv, 2006. – P. 19 – 25.

 25. Denysyuk P., Teslyuk V., Khimich I., Farmaga I. XML application for microfluidic devices description // Proc. of the IX-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2007). – Lviv – Polyana, 2007. – P. 567 – 569.