Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Колодюк Андрій Вікторович. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні : Дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики. — К., 2004. — 234арк. — Бібліогр.: арк. 215-234.Анотація до роботи:

Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. – Рукопис (234 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03. – політична культура та ідеологія. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Київ, 2005.

Дисертація є комплексним дослідженням складного процесу переходу сучасного суспільства від індустріального до інформаційного устрою.

У роботі дається аналіз таких важливих питань, як теоретичні та методологічні засади розвитку інформаційного суспільства, модель інформаціоналізму як метаідеології розвитку інформаційного суспільства, розглядаються існуючі світові стратегії розвитку інформаційного суспільства, досліджуються світові індекси та моделі інформаційного суспільства та розкриваються особливості його розвитку у західних демократіях, визначаються основні пріоритети щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, досліджується його сучасний стан та перспективи розвитку. Робота розкриває основний зміст інформаційного суспільства в сучасних умовах розвитку, а також досліджується модель інформаціоналізму як метаідеології розвитку інформаційного суспільства.

Обґрунтовано поняття інформаційної свідомості як фундаментальної основи переходу суспільства до життєдіяльності в умовах інформаційного устрою.

На основі проведеного дослідження автор доводить необхідність стратегічного та поетапного інституційного забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Реалізуючи поставлені дослідницькі завдання, автор дійшов до таких висновків:

1. У досліджені узагальнено визначення, основні характеристики та універсальну мету інформаційного суспільства. Важливим на цьому етапі дисертаційного дослідження стало визначення основних відмінностей інформаційного устрою від індустріального, а також низки аналогічних термінів, що у різні часи пропонувалися західними політологами, соціологами, економістами та футурологами. Основоположним висновком є те, що сьогодні концепція інформаційного суспільства – складова частина сучасного розвитку на основі досягнення глобального діалогу представників усіх суспільних секторів.

2. Ресурси інформаційного суспільства – інформація, знання та інформаційно-комунікаційні технології – найбільш вдало та цілісно характеризують його природу. Завдяки ґрунтовному аналізу кожного з них простежено зміни, які сталися протягом останніх років. Відтак сформувались нові поняття, процеси, взаємини, проблеми. В результаті індустріальний шлях вже не може бути пріоритетним для держави в сучасних умовах розвитку. В іншому випадку така держава опиниться осторонь глобальних процесів розвитку у наступні 10–15 років, стане відмежованою від решти світу. Саме цю загрозу включає в себе проблема цифрового розподілу. Тому альтернатива, на думку автора, існує не між індустріальним та інформаційним шляхом подальшого розвитку, а між розвитком інформаційного суспільства та цифровим розподілом.

3. В контексті аналізу переходу суспільства від життєдіяльності в індустріальній добі до існування в умовах інформаційної доби, результати дослідження свідчать про те, що фундаментальним компонентом є формування інформаційної свідомості. Автор ввів це поняття на основі поєднання двох вживаних у сучасній міжнародній практиці інформаційного суспільства термінів – “електронна готовність” та “електронне залучення”. Також поняття інформаційної свідомості є первинним у системі послідовності трансформаційного процесу, запропонованої автором.

4. Дослідження пропонує теоретичну модель інформаціоналізму як метаідеології розвитку інформаційного суспільства. В результаті практичного запровадження такої моделі, як свідчать результати дослідження, стає можливим налагодження консолідованого суспільного діалогу щодо побудови інформаційного суспільства в Україні. Метаідеологія інформаціоналізму дає можливість не лише якомога повніше описати та пояснити наявні процеси, а й диктує, в силу своїх стимулюючих якостей і мобілізаційної функції, певний метадискурс стратегії суспільного розвитку. У цьому процесі створення та впровадження адекватних соціально-економічних та політичних методів інтереси демократичних еліт, а також ідеологічні системи (в межах моделі метаідеології розвитку) стають комплементарними і взаємопов’язаними структурними елементами як їхній ідейно-політичний компроміс (закріплений на теоретичному рівні у рамках метаідеології інформаціоналізму). В інформаційному суспільстві інформаціоналізм визначає та упорядковує (у суспільному контексті загалом) кожну конкретну конфігурацію політичних концептів, в основному взаємодіючи та впливаючи на ключові концепти тієї чи іншої системи цінностей. Інформація завдяки своїй підставовій плюралістичності, знімає негативні аспекти “асиметричності” політичних ідеологій (яка повертає нас до суперечностей та конфронтації між ними), утверджуючи діалог систем політичних ідеологій у суспільстві. Саме в такий спосіб стає можливим не занедбати або не втратити жодну із суспільних цінностей (важливих для функціонування та розвитку суспільства). Саме таким чином стає реальною можливість не втратити жодну із суспільних цінностей, що є важливими для функціонування та розвитку суспільства. Саме так, на думку автора, ідеології стають взаємодоповнюючими, зберігаючи при цьому цілісність контексту існування суспільства, відповідним розумінням і поясненням головних, нагальних проблем його буття, цілей та стратегій. Такий підхід потрібно розглядати як фундамент політичного консенсусу суспільних еліт у площині практичної політики та фактичного функціонування політичних систем, правомочності яким в сучасному світі надає демократія.

5. Політична, соціальна та економічна складові концепції інформаційного суспільства відображають реальний вплив переваг суспільства нового типу на практично всі сфери життєдіяльності сучасної людини, а також дозволяють усвідомити, що концепція інформаційного суспільства є ефективною та сучасною альтернативою індустріальному типу розвитку. Інформаційна демократія, інформаційна інфраструктура, універсальний доступ до освітніх та інформаційних ресурсів – сучасні поняття, які комплексно підтверджують практичні переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій задля розвитку.

6. Якісний аналіз світових індексів, моделей розвитку інформаційного суспільства та їх практичної реалізації дозволив оцінити відмінності між підходами оцінки та формування цієї концепції у різних частинах світу. На цій основі автор дослідив на чому ґрунтуються сьогоднішні пріоритети світових лідерів у процесі формування інформаційного суспільства. Для країн, де такий процес перебуває на початку свого розвитку, важливим є формування моделі, а також якнайповніше використання міжнародного досвіду. У даному контексті беззаперечною є теза про те, що насамперед кожній країні слід виходити з власних реалій, можливостей та пріоритетів, а вже потім переймати досвід інших, адже не існує універсального методу для всіх, хоча проблеми на шляху побудови інформаційного суспільства є загалом ідентичними.

7. Практичний аналіз розвитку інформаційного суспільства в окремих західних демократіях на основі стратегічного та інституційного забезпечення дав можливість зрозуміти велике значення прояву політичної волі правлячої еліти окремих держав щодо побудови інформаційного суспільства. Міжнародний досвід переконливо свідчить, що:

– у процесі побудови інформаційного суспільства беруть участь усі зацікавлені сторони;

– працюючи над спільною ідеєю, кожен учасник процесу розуміє значення власного внеску у суспільне благо, покращення благоустрою держави;

– формується суспільне усвідомлення пріоритетності спільної справи, її короткострокові та довгострокові перспективи як для розвитку держави, так і для вирішення глобальних проблем;

– процес побудови інформаційного суспільства на принципах рівності, прозорості, диспозитивності, взаєморозуміння та конструктивної співпраці поступово перетворюється у національну ідею, чинник, здатний об’єднати всіх свідомих громадян, навіть представників різних поглядів, орієнтацій, партій, рухів тощо.

8. Затвердження національної стратегії розвитку інформаційного суспільства та реалізація положень її плану дій, а також здійснення поетапного інституційного забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні повинні стати ключовими напрямками державної політики на шляху переходу українського суспільства до життєдіяльності в умовах інформаційного устрою, використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя, а також подолання проблеми цифрового розподілу.

Зважаючи на розвиток глобальних процесів останнього десятиліття, внутрішні реалії соціально-економічного розвитку України, а також її міжнародні позиції та пріоритети, автор вважає шлях побудови інформаційного суспільства найбільш оптимальним для зміни стратегічних орієнтирів державної політики на інформаційний тип розвитку, підвищення рівня добробуту громадян, покращення показників конкурентоздатності держави, прискорення інтеграції України у європейське та світове співтовариства.

Публікації автора:

1. Колодюк А.В. Теоретичне обґрунтування поняття та виникнення інформаційного суспільства // Борисфен. – 2004. – № 11. – С. 18-19.

2. Колодюк А.В. Цифровий розподіл – нова форма соціального розмежування в умовах глобалізації // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2004. – № 4. – С. 124-129.

3. Колодюк А.В. Проблематика переходу до інформаційного суспільства // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6(9). – С. 129-137.

4. Колодюк А.В. Розробка національних стратегій інформаційного розвитку – пріоритет сучасності // Нова парадигма. – Випуск 38. – К., 2004. – С. 166-172.

5. Колодюк А.В. Время действий – пришло // Телеком. Коммуникации и сети. – 2004. – № 4. – С. 22-25.

6. Колодюк А.В. Национальные стратегии информационного общества: преимущества и условия реализации в Украине // Информационное общество. – 2004. – № 2. – С. 25-29.