Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


56. Дюжев Дмитро Володимирович. Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний ун- т. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Дюжев Д.В. Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії.

Дисертація присвячена філософському аналізу інформаційного суспільства та соціально-правової парадигми суспільного розвитку. Актуальність дослідження визначається необхідністю системного аналізу цих процесів та їх наслідків в різних сферах - економічній, соціальній, правовій, політичній, культурній, духовній, світогляду, тощо.

Філософський аналіз здійснюється з різних точок зору: аксіології, онтології, гносеології.

У роботі також аналізуються проблеми людини у глобальних процесах інформатизації та їх правове усвідомлення.

Соціально-правова парадигма у роботі розглядається як закономірна детермінанта розвитку інформаційної цивілізації у сучасних країнах світу.

У висновках дисертації сформульовані основні підсумки дослідження, які розкривають проблематику та загальну структуру роботи, визначається спрямованість та окреслюються перспективи подальшої розробки цієї теми.

Автор доводить, що:

1) здійснено історико-філософський та соціологічний аналіз концепцій інформаційного суспільства;

2) дано розгорнуту характеристику суспільного розвитку людства в філософії права, вивчено особливості проблеми на кожному історичному етапі;

3) проаналізовано сутнісні та смислові контексти і проблеми: інформаційний механізм прискорення, сутнісні його ознаки тощо;

4) зроблено праксеологічний аналіз інформаційного суспільства: розкрито його правову аксіологію, гносеологію, онтологію та антропологію;

5) зроблено комплексний аналіз розвитку інформаційного суспільства і правосвідомості людини протягом історії людства;

6) проаналізовано глобальну інформаційну ситуацію, яка склалась у сучасному світі на основі інформаційно-комп’ютерної революції та новітніх технологій;

7) проаналізовано сучасні світові моделі інформаційного суспільства, стан окремих країн у цьому глобальному процесі, зокрема України;

8) зроблено висновок, що інформаційне суспільство на сьогодні має глобальний характер, але будується локально, враховуючи національно-культурні особливості і колорит різних народів.

Публікації автора:

1. Дюжев Д.В. Информационное общество: социально-правовые аспекты общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: 2004. – № 1. – С. 116-122.

2. Дюжев Д.В. Информационное общество: признаки и динамика // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – № 3.

3. Дюжев Д.В. Виртуальная реальность: проблема концептуального потенциала // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: 2003. – № 3. – С.226-231.

4. Дюжев Д.В. Информационная цивилизация: социальные черты виртуального феномена // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: 2003. – № 4. – С. 209-214.

5. Дюжев Д.В. Глобальная этика в эпоху информационной цивилизации // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 2001. – С. 28-29.

6. Дюжев Д.В. Философский смысл концепции ноосферы //Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 2001. – С.19-20.

7. Дюжев Д.В. Структура прогресса: оценка развития полипараметрических систем // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 2002. – С.20-21.

8. Дюжев Д.В. Проблема информационно-технологического развития Европы //Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 2002. – С.29-30.