Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Біологічні науки / Імунологія


Болсунова Ольга Ігорівна. Імуномодулюючі властивості противірусногот препарату ізатізон : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2004.Анотація до роботи:

Болсунова О. І. Імуномодулюючі властивості противірусного препарату ізатізон. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 – імунологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004р.

Роботу присвячено розширеному вивченню в системах in vivo та in vitro вітчизняного противірусного препарату ізатізону щодо його можливого впливу на імунну систему.. встановлено, що широкий спектр його біологічної активності можна пояснити конформаційно-лабільною структурою молекули метисазону – головного діючого компоненту ізатізону, яка залежить від властивостей розчинника та мікрооточення. На значному дослідницькому матеріалі виявлено основні закономірності впливу ізатізону на головні ланки імунної системи. Встановлено що він збільшує кількість клітин, які експресують антиген CD 69, індукує проліферацію Т- і В-лімфоцитів, посилює диференціювання пре–Т-лімфоцитів, підвищує функціональну активність Т-лімфоцитів, в тому числі і їх здатність до утворення лімфокінів. Доведено, що препарат значно посилює продукцію Іл-2 лімфоцитами. Він також стимулює активність природних кілерів, метаболічну та фагоцитарну активність макрофагів, синтез ними ІЛ-1, підвищує бактерицидність сироватки крові, тобто сприяє також посиленню неспецифічних факторів імунної системи. Зроблено припущення, що ізатізон має тімозиноподібну дію, активуючи переважно клітинний імунітет. Це особливо суттєво щодо клітин, які приймають участь у процесах імунологічного захисту при вірусних інфекціях. Усі перераховані закономірності та їхня біологічна інтерпретація отримані вперше.

У дисертаційній роботі представлено експериментальні і теоретичні узагальнення та практичне вирішення наукової задачі – виявлення нових властивостей противірусного препарату ізатізон, а саме - його здатності стимулювати неспецифічні фактори резистентності та специфічну ланку імунітету, що дає можливість використання препарату як самостійного імуномодулюючого засобу.

1. Молекула метисазону – головного діючого компоненту ізатізону є конформаційно-лабільною структурою, яка при застосуванні у якості розчинника суміші поліетиленгліколю і диметилсульфоксиду набуває найбільш високоенергетичного „робочого” стану, що полегшує проникнення препарату до клітини та лежить в основі проявів широкого спектру біологічної дії ізатізону.

2. Ізатізону притаманний високий противірусний ефект за герпесвірусної менінгоенцефалітної інфекції у мишей: при застосуванні його у хворих тварин в дозі 8мг/кг виживання мишей досягає ~ 72%, тоді як загибель тварин у контролі становила 100%.

3. Окрім противірусної активності ізатізон проявляє виразні імуномодулюючі властивості:

- у системі in vitro ізатізон в дозі 10 мкг/мл сприяє зростанню числа Т-лімфоцитів з фенотиповими ознаками хелперів в культурі спленоцитів та клітин перитонеального ексудату мишей.

- в культурі лімфоцитів in vitro ізатізон майже вдвічі збільшує кількості клітин, які експресують фенотиповий макркер їхньої активації - CD 69.

- ізатізон активує проліферацію Т- і В-лімфоцитів, в системі in vitro та in vivo.

- ізатізон достовірно стимулює синтез макрофагами інтерлейкіну-1 та синтез Т- лімфоцитами інтерлейкіну-2 в системі in vitro.

- у експериментах in vivo показано, що ізатізон стимулює формування стану гіперчутливості сповільненого типу, але недостовірно активує розвиток гуморальних реакцій імунітету, що вказує на переважну імуномодулюючу дію препарату щодо формування саме клітинних імунних реакцій.

4. Ізатізон є активатором неспецифічних факторів резистентності, що випливає з його стимулюючої дії на прояви метаболічної та фагоцитарної функції макрофагів, на активність природних кілерів і синтез лізоциму.

5. Аерозольна обробка ізатізоном курчат Бройлер-6 стимулює синтез нуклеїнових кислот в селезінці, підвищує проліферативну активність лімфоцитів крові, стимулює активність лізоциму крові та сприяєє підвищенню продуктивності курчат.

Практичні рекомендації.

1.Оскільки ізатізону, як противірусному засобу, притаманні також імуномодулюючі властивості, він може застосовуватися як самостійний імуномодулятор, особливо у випадках пригнічення неспецифічної ланки імунітету та Т-клітинних імунодефіцитних станів.

2.Ізатізон рекомендується застосовувати для профілактики і лікування інфекційних захворювань та підвищення продуктивності у птахівництві.

Публікації автора:

1. Заика Л.А., Болсунова О.И., Пацковский Ю.В., Рубашевский Е.Л Дядюн С.Т., Рыбалко С.Л., Потопальский А.И. Антивирусный препарат изатизон не обладает мутагенным действием и стимулирует пролиферацию клеток иммунной системы // Биополимеры и клетка.- 1995.- Т.11, № 5.- С.69-78.

Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, постановка задачі, проведення експериментів з визначення проліфетаивної активності лімфоцитів в РБТЛ, аналіз, інтерпретація отриманих результатів. Підготовка статті до друку здійснена разом зі співавторами.

2. Заїка Л.А., Потопальський А.I., Болсунова О.I, Волощук Т.П. Вплив антивiрусного та антилейкозного препарату iзатізон на резистентнiсть курчат // Ветеринарна медицина України. – 1997. - №12. - С.6-7.

Особистий внесок дисертанта – проведення експериментів з визначення лізоцимної активності крові курчат, виділення лімфоцитів та визначення рівня їхньої проліферативної активності під впливом ізатізону. Аналіз одержаних результатів та їх інтерпретація виконані разом зі співавторами.

3. Заїка Л.А., Болсунова О.І., Потопальський А.І., Малижев В.О. Ізатізон впливає на цитотоксичну активність натуральних кілерів (НК) // Імунологія та алергологія. – 2002. - № 1. - С.43 – 45.

Особистий внесок дисертанта – постановка задачі, виділення лімфоцитів, проведення експериментів з визначення радіометричним та спектрофотометричним методами кілерної активності природних кілерів. Аналіз, інтерпретація отриманих результатів та підготовка статті до друку здійснена разом зі співавторами.

4. Заїка Л.А., Болсунова О.І., Потопальський А.І., Волощук Т.П., Юркевич Л.Н., Окунєв О.О., Малижев В.О., Сольська Т.В., Бебешко П.С. Похідне ізатін--тіосемікарбазонів – ізатізон впливає на активність фагоцитарних клітин // Імунологія та алергологія. – 2002. - №1. - С.45 – 47.

Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, виділення макрофагів та проведення експериментів з визначення їх фагоцитарної активності. Написання та підготовка статті до друку проведено зі співавторами.

5. Л.А.Заїка, О.І.Болсунова, А.І.Потопальський, С.Л. Рибалко, С,Т. Дядюн Вивчення антивірусної дії препарату ізатізон на моделі герпес віруса простого І (ВПГ І) //Імунологія та алергологія. - 2002. - № 3. - С.67-68.

Особистий внесок дисертанта – проведення експериментів з визначення токсичності препарату та його хіміотерапевтичного індексу. Написання та підготовка статті до друку проведено зі співавторами.

6. Потягайло А.Л., Болсунова О.І., Заїка Л.А., Потопальський А.І. Прототропна таутомерія та протоннодонорні- протонноакцепторні властивості ізатину за даними напівемпіричних квантово-хімічних розрахунків.// Біополімери і клітина. – 2003. - Т.19, № 2. - С. 202 -204.

Особистий внесок дисертанта – постановка задачі, критичний аналіз літератури, аналіз результатів та їх інтерпретація; написання та підготовка статті до друку проведено зі співавторами.

7. Потягайло А.Л,.Болсунова О.І, Заїка Л.А., Потопальський А.І., Говорун Д.М.. Конформаційний аналіз молекули метисазону: результати напівемпіричних квантово-хімічних розрахунків // Біополімери і клітина. – 2003. - Т.19, № 3. - С. 292 -294.

Особистий внесок дисертанта – постановка задачі, аналіз літературних даних, обговорення та інтерпретація отриманих результатів, підготовка статті до друку.

8. Болсунова О.И., Заика Л.А., Потопальский А.И. Имунотропное действие антивирусного препарата изатизон // Збірка тез І Національного конгресу України з імунології, алергології та імунореабілітації, Алушта, Крим, 1998 р. - С. 64 - 65.

Особистий внесок дисертанта – виділення лейкоцитів, проведення експериментів з визначення їх функціональної активності (в РБТЛ), визачення фагоцитарної ативності макрофагів, аналіз отриманих даних, підготовка тез до друку.

9. Bolsunova O.I., Zaika L.A., Potopalsky A.I. Derivate of izatine an antiviral drug izatizone is an inductor of T-limphocytes differentiation // Programme and abstracts of International Symposium “Intracellular Signalling in Plant and Animal Systems (ISPAS)”, Kyiv, 9-14 September, 2001 – P.52. ()

Особистий внесок дисертанта – виділення лімфоцитів та підготовка матеріалу для проведення експериментів з визачення субпопуляційного складу лімфоцитів методом проточної цитофлуорометрії, написання та підготовка тез до друку.

10. Заїка Л.А., Болсунова О.І., Потопальський А.І., Погурський І.Г. Вивчення імунотропної дії антивірусного та протипухлинного препарату ІЗАТІЗОН // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, 2-5 жовтня 2002 р., м. Київ, Україна. - С. 25 -27.

Особистий внесок дисертанта – проведення експериментів з визначення функціональної активності лімфоцитів (в РБТЛ), та кількісного вмісту регуляторних субпопуляції лімфоцитів методом проточної цитофлуориметрії. Аналіз, інтерпретація отриманих результатів та підготовка статті до друку здійснена разом зі співавторами.

11. Болсунова О.І., Заїка Л.А., Потопальська Ю.А., Волощук Т.П., Воробйова І.І.,Задорожний Б.О., Юркевич Л.Н., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Потопальський А.І., Погурський І.Г. Противірусний препарат ізатізон підвищує природну резистентність організму. // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, 16-17 жовтня 2003 р., Київ. Україна, Збірник матеріалів конференції - С.163 – 167.

Особистий внесок дисертанта – виділення лейкоцитів, проведення експериментів з визначення фагоцитарної активності макрофагів, проведення дослідження лікувальної дії препарату на моделі герпесвірусної інфекції у мишей. Аналіз, інтерпретація отриманих результатів та підготовка статті до друку виконано зі співавтораами..