Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


247. Норкіна Ольга Федорівна. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі (кінець XX - початок XXI століття): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Норкіна О.Ф. “Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу у загальноосвітній школі (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню проблем розвитку гуманістично-зорієнтованих технологій навчання в досвіді вчителів-експериментаторів України впродовж 1979-2001 рр. Обґрунтовані періоди розвитку передового педагогічного досвіду вчителів природничого циклу загальноосвітніх шкіл.

На підставі аналізу, узагальнення та систематизації теоретичних джерел запропоновані варіанти визначення понять “гуманізація й гуманітаризація навчального процесу”, “педагогічна технологія” та обґрунтовані поняття “гуманістично-зорієнтована технологія навчання”, “базова гуманістично-зорієнтована технологія навчання”, визначена система тактичних принципів гуманізації та гуманітаризації викладання природничих дисциплін, підтверджена висока ефективність принципів гуманістично-зорієнтованих технологій у реалізації ідей гуманізації та гуманітаризації сучасної школи та перспективність їх застосування у практику сьогодення.

Публікації автора:

1. Норкіна О.Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей у творчій спадщині М.П.Драгоманова, І.С. Русової, як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць . – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – Вип. №9. – С.121-124.

2. Норкіна О.Ф. Гуманізація – шлях реформування природничо-математичних дисциплін // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. №16. – С.77-80.

3. Норкіна О.Ф. Комунікативний компонент навчального процесу як основа ефективності гуманістичного викладання і учіння // Соціалізація особистості. Педагогічні науки. – К.: Логос, 2002. – Т.XVII. – С.168-179.

4. Норкіна О.Ф. Теоретичні засади визначення поняття “Гуманізму” як педагогічної категорії // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – Вип. №24. – С.64-66.

5. Норкіна О.Ф. Принцип інтегрування фундаментального, історико-краєзнавчого, культурологічного та наукового змісту як засіб гуманізації предметів природничого циклу // Соціалізація особистості. Педагогічні науки. – К.: Логос, 2003. – Т.ХХ. – С.96-112.

6. Норкіна О.Ф. Впровадження досвіду гуманітаризації та гуманізації навчання природничих дисциплін у практику загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. - 58с.