Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


248. Носовець Наталія Михайлівна. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Носовець Н.М. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2004.

У дисертації здійснено історико-педагогічний аналіз дослідження педагогічної спадщини А.С.Макаренка у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії; проаналізовано та узагальнено педагогічні погляди та практична діяльність А.С.Макаренка з проблеми організації трудового виховання молоді в його навчально-виховних закладах; систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади і вимоги до організації системи трудового виховання А.С.Макаренка. Автором виявлено і сформульовано зміст принципів системи трудового виховання А.С.Макаренка щодо її гуманізації; розкрито його погляди на особистісний розвиток і професійне становлення учня в процесі трудового виховання. Здійснено систематизацію точок зору на умови та складові гуманізації сучасної системи освіти. Розроблено та теоретично обґрунтовано критерії ефективності гуманізації сучасного процесу трудового виховання школярів. У роботі проаналізовано стан проблеми у педагогічній та психологічній літературі, в практичній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації; визначено особливості впровадження гуманістичних ідей А.С.Макаренка у сучасну систему професійної підготовки майбутніх учителів; розроблено й теоретично обґрунтовано зміст навчального курсу щодо вивчення педагогічної спадщини А.С.Макаренка для вищих педагогічних навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

 1. На основі аналізу педагогічних праць і діяльності А.С.Макаренка, архівних матеріалів і праць відомих макаренкознавців визначено, що А.С.Макаренко, педагог-новатор, створив універсальну систему виховання, яка займає гідне місце в побудові сучасних виховних систем. У вивченні спадщини А.С.Макаренка на сучасному етапі можна виділити чотири основні тенденції: аналіз і систематизація праць А.С.Макаренка; активізація історико-біографічних досліджень; осмислення значущості педагогічного внеску А.С.Макаренка у світову педагогічну теорію й практику; аналіз та узагальнення гуманістичних ідей А.С.Макаренка з урахуванням соціальних і політичних умов у СРСР в 20-40 рр. Аналіз педагогічної спадщини А.С.Макаренка показав, що важливою частиною загальної системи виховання в колонії ім.М.Горького та комуні ім.Ф.Е.Дзержинського була організація трудової діяльності як компоненту трудового виховання, спрямованого на позитивні зміни в людині, на створення згуртованого колективу. На думку видатного педагога, трудове виховання – дуже важливий фактор всебічного розвитку особистості, засіб формування активного громадянина. А.С.Макаренко весь час намагався збагатити й удосконалити зміст, форми, методи, стимули трудової діяльності вихованців, максимально наблизити працю горьківців та дзержинців до умов передового виробництва, зробити працю для дітей радісною, свідомою, щасливою, основною формою вияву й розвитку особистості, її таланту. А.С.Макаренко постійно наголошував, що праця у виховній роботі повинна бути одним із головних елементів і розкривав її значення.

 2. Теоретичні положення, на яких ґрунтувалась система трудового виховання молоді А.С.Макаренка, розкривали необхідність трудового виховання для фізичного, розумового та морального розвитку людини, для становлення її як громадянина; індивідуалізації, диференціації та творчої спрямованості праці для прояву особистістю свого таланту, творчості, ініціативи; колективної, продуктивної, суспільно значущої, виробничої праці для моральної підготовки людини; такої організації праці, в процесі якої у дітей виховується позитивне ставлення до праці й до людей праці; вироблення вмінь працювати для формування в людини здатності бути щасливою. Актуальність наукових положень і понять щодо системи трудового виховання молоді А.С.Макаренка підтверджується гуманістичним змістом його виховної системи, в центрі якої завжди була людина з її внутрішнім світом, красою, неповторністю.

3. Основні гуманістичні ідеї системи трудового виховання молоді А.С.Макаренка полягали у вірі в людину, в її добро; у вимогливості та повазі до людини; в необхідності суб’єкт-суб’єктних відносин педагога й вихованця, відносин на основі співпраці; в необхідності розуміння і знання педагогом кожної дитини; забезпеченні індивідуалізації та диференціації праці з метою всебічного і гармонійного розвитку особистості кожного вихованця, розкритті його таланту, розвитку здібностей, задоволенні інтересів особистості; забезпеченні творчого характеру праці; здійсненні виховання і трудової діяльності особистості у згуртованому колективі; створенні умов для праці на сучасному виробництві, у колективі кваліфікованих робітників; нерозривності трудового виховання з загальним розвитком дитини; забезпеченні інтелектуалізації трудового процесу; єдності праці та багатогранності життя. Показано, що в процесі трудового виховання в закладах, керованих А.С.Макаренком, відбувалося професійне становлення та розвиток дітей за такими напрямами: практична підготовка особистості до праці; психологічна підготовка особистості до праці; підготовка особистості до свідомого вибору професії.

4. У складових гуманізації сучасної системи освіти та сутнісних елементах педагогічної системи А.С.Макаренка є загальні положення, а саме: визнання кожного вихованця як унікальної особистості, його прав, ставлення до нього як до суб’єкта власного розвитку; розуміння того, що особистість – не засіб, а мета виховання; виховання почуттів обов’язку, патріотизму, відповідальності, гуманної поведінки; сприяння духовному, етичному, естетичному розвитку кожної особистості; необхідність побудови відносин між вихователем і вихованцем на основі співпраці; здійснення виховання особистості в колективі, який функціонує на принципах поваги, вимогливості, співробітництва, дружби, захищеності.

Для визначення ефективності гуманізації процесу трудового виховання учнів у дисертації розроблено критерії оцінки трудової вихованості школярів. Поняття трудової вихованості розглядається нами як результат психологічного, педагогічного та економічного виховання, яке забезпечує формування таких якостей особистості, як готовність використовувати свої творчі здібності в праці, вміння цінувати час, шанобливе ставлення до своєї та чужої праці, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, вміння працювати в колективі, вміння працювати самостійно. Знання критеріїв трудової вихованості школяра забезпечують цілеспрямованість і предметність педагогічних зусиль, відповідають інтересам самовиховання учня та виступають як параметри, відповідно до яких можна і треба робити висновок щодо трудової вихованості особистості. Розроблено такі критерії оцінки трудової вихованості школярів, як ставлення до праці та людей праці; відношення до предметів, знарядь і результатів праці; ефективна взаємодія з іншими членами колективу під час трудової діяльності; мотиви до праці; трудова дисципліна, відповідальність; самостійність і самоконтроль у процесі праці; рівень загальноосвітніх знань; рівень загальнотехнічних і допрофесійних знань; рівень творчих і практичних умінь; культура праці.

 1. На основі вивчення педагогічних творів і практичної діяльності А.С.Макаренка та сучасної психолого-педагогічної літератури визначено й теоретично обґрунтовано зміст навчального курсу з вивчення педагогічної спадщини А.С.Макаренка майбутніми вчителями; на основі цих положень розроблена авторська програма та навчально-методичний план навчального курсу “Педагогічна спадщина А.С.Макаренка – майбутньому вчителю” для викладачів і студентів вищих навчальних педагогічних закладів усіх рівнів акредитації. Результати локального експерименту показали, що після вивчення цього курсу підвищився рівень зацікавленості педагогічною системою видатного педагога, розуміння та вміння використовувати положення педагогічної системи у студентів і вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

Результати дослідження дають підстави вважати, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані, мету досягнуто, сукупність одержаних наукових висновків і практичних рекомендацій має важливе значення для теорії та практики підготовки майбутніх учителів, особливо трудового та професійного навчання, в умовах вищих навчальних педагогічних закладів усіх рівнів акредитації.

До подальших напрямів дослідження проблеми вважаємо за доцільне віднести: порівняння системи трудового виховання А.С.Макаренка з системами виховання в трудових школах на початку ХХ століття; систематизація праць А.С.Макаренка щодо побудови системи трудового виховання молоді в умовах загальноосвітньої та профільної шкіл.

Основний зміст дисертації відображено в 13 публікаціях загальним обсягом – 4,2 авторських аркуша, серед яких:

Навчально-методичні посібники:

    1. Носовець Н.М. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка – майбутньому вчителю: Навчально-методичний план і програма спецкурсу для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Видавництво ПП “ЕКМО”, 2002. – 18 с. – 0,7 авт. арк.

    Наукові статті:

       1. Носовець Н.М. Основні ідеї гуманізації трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Організація та зміст професійної підготовки в умовах національної системи освіти: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 1999. – С.26-31. – 0,25 авт. арк.

       2. Носовець Н.М. Гуманістичні основи трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – 1999. – Випуск 2. – С.62-65. – 0,29 авт. арк.

       3. Носовець Н.М. Методи покарання у педагогічній системі А.С.Макаренка // Проблеми загальної і професійної педагогіки: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 2000. – С.179–183. – 0,25 авт. арк.

       4. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на виховну роль праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 2. – С.205-210. – 0,29 авт. арк.

       5. Носовець Н.М. Формування відносин педагога та вихованця як одна з проблем гуманізації виховної системи // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2002. – С.110-116. – 0,29 авт. арк.

       6. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на формування особистості в процесі трудового виховання // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць. – У двох частинах. – Ч.2. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – С.103-108. – 0,29 авт.арк.

       7. Носовець Н.М. Принципи побудови системи трудового виховання А.С.Макаренка // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Випуск 3(7). – С.237-246. – 0,58 авт.арк.

       Матеріали конференцій:

          1. Биховець Н.М. Гуманізація освіти й політехнічна підготовка школярів // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наукової конференції присвяченої 80-ти річчю Чернігівського державного педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.109-112. – 0,21 авт. арк.

          2. Биховець Н.М. Гуманістичні ідеї у вихованні студентської молоді // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.87-90.- 0,21 авт. арк.

          3. Носовець Н.М. Гуманістичні аспекти трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.208-211. – 0,25 авт. арк.

          4. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на поєднання трудового навчання з освітою та вихованням особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001. – Випуск 6. – С.37-40. – 0,29 авт. арк.

          5. Носовець Н.М. Критерії ефективності процесу трудового виховання школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 18. – Серія: пед. науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2003. – № 18. – С.54-57 – 0,29 авт.арк.

Публікації автора:

Навчально-методичні посібники:

    1. Носовець Н.М. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка – майбутньому вчителю: Навчально-методичний план і програма спецкурсу для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Видавництво ПП “ЕКМО”, 2002. – 18 с. – 0,7 авт. арк.

    Наукові статті:

       1. Носовець Н.М. Основні ідеї гуманізації трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Організація та зміст професійної підготовки в умовах національної системи освіти: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 1999. – С.26-31. – 0,25 авт. арк.

       2. Носовець Н.М. Гуманістичні основи трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – 1999. – Випуск 2. – С.62-65. – 0,29 авт. арк.

       3. Носовець Н.М. Методи покарання у педагогічній системі А.С.Макаренка // Проблеми загальної і професійної педагогіки: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 2000. – С.179–183. – 0,25 авт. арк.

       4. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на виховну роль праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 2. – С.205-210. – 0,29 авт. арк.

       5. Носовець Н.М. Формування відносин педагога та вихованця як одна з проблем гуманізації виховної системи // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2002. – С.110-116. – 0,29 авт. арк.

       6. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на формування особистості в процесі трудового виховання // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць. – У двох частинах. – Ч.2. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – С.103-108. – 0,29 авт.арк.

       7. Носовець Н.М. Принципи побудови системи трудового виховання А.С.Макаренка // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Випуск 3(7). – С.237-246. – 0,58 авт.арк.

       Матеріали конференцій:

          1. Биховець Н.М. Гуманізація освіти й політехнічна підготовка школярів // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наукової конференції присвяченої 80-ти річчю Чернігівського державного педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.109-112. – 0,21 авт. арк.

          2. Биховець Н.М. Гуманістичні ідеї у вихованні студентської молоді // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.87-90.- 0,21 авт. арк.

          3. Носовець Н.М. Гуманістичні аспекти трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.208-211. – 0,25 авт. арк.

          4. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на поєднання трудового навчання з освітою та вихованням особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001. – Випуск 6. – С.37-40. – 0,29 авт. арк.

          5. Носовець Н.М. Критерії ефективності процесу трудового виховання школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 18. – Серія: пед. науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2003. – № 18. – С.54-57 – 0,29 авт.арк.