Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Історія філософії


Гіоргадзе Галина Василівна. Гуманістична ідея в філософії Стародавності. : Дис... канд. наук: 09.00.05 - 2008.Анотація до роботи:

Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню гуманістичної ідеї в філософії Стародавності, а саме в філософії давніх Індії, Китаю та Греції, як форми організації гуманістичних зародків і тенденцій, які відображають відношення людини до світу, ствердження сутності і повноти її існування, прагнення самовдосконалення, самореалізації і гармонії, проблеми самообмеження і свободи.

На ґрунті системного аналізу текстів філософських учень як відображення гуманістичних тенденцій тогочасної філософії, а також як основи формування подальших теоретичних пошуків гуманістичного спрямування, виявлений конкретно-історичний зміст гуманістичної ідеї в філософії Стародавності загалом, та специфіка тлумачення гуманістичної ідеї в автономних давньоіндійському, давньокитайському і давньогрецькому інваріантах, яка отримує понятійне відображення в термінах "нірвана", "жень" та "атараксія". Внаслідок компаративного аналізу виявлені спільні й відмінні риси гуманістичного потенціалу східної і західної філософських традицій.

Публікації автора:

  1. Триліс Г. Деперсоніфікація в гуманістичних обріях східної філософії // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Київ-Полтава, 2006. – Випуск 16. – С.45-54.

  2. Триліс Г.В. Витоки гуманістичних тенденцій філософії Стародавності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – Випуски 84-86. – С.152-155.

  3. Триліс Г.В. Східне і західне тлумачення гуманістичної ідеї філософії Стародавності // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр. / Гол.ред В.В. Лях. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – Вип.66. – С.156-165.

  4. Триліс Г.В. Гуманістичний зміст понять "нірвани", "жень" та "атараксії" // Гуманітарні студії: Зб. наук. пр. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – Випуск 2. – С. 143-149.

  5. Триліс Г.В. ”Негуманний гуманізм” східної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2003. – Випуски 54-55. – С.67-68.

  6. Триліс Г.В. Гуманізм: реальність та ідея // Дні науки філософського факультету-2005: Міжнародна наукова конференція (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – Ч.1. – С.76-78.

  7. Триліс Г.В. "Зняття" особистісного як особливість східного гуманізму // Дні науки філософського факультету-2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ Київський університет, 2006. – Ч. 1. – С.58-60.

  8. Триліс Г.В. Гуманістичний вимір східної та західної філософії // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С.62-63.