Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Скворець Володимир Олексійович. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — Запоріжжя, 2007. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 179-206.Анотація до роботи:

Скворець В.О. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2007.

Дисертація містить соціально-філософське дослідження громадянського суспільства як форми суспільної самоорганізації, яка забезпечує суспільне відтворення і формує суспільну свідомість.

Аналіз специфіки двох філософських традицій уявлень про громадянське суспільство – аристотелівської (пов’язує його з демократичною державою) і боденівської (пов’язує його з будь-якою державою) – є основою доведення його універсальності. Взаємозв’язок економіки і політики обґрунтовується як основна закономірність розвитку громадянського суспільства, а взаємозв’язок громадянського суспільства і держави – як закономірності розвитку соціально неоднорідного соціуму.

У дисертації доводиться небезпечність для України ліберальних моделей громадянського суспільства. Основною умовою гармонізації суспільного розвитку України є забезпечення системного підходу до оптимізації розвитку громадянського суспільства, держави і соціуму.

У дисертації розглянута модель громадянського суспільства як засіб гармонізації розвитку українського соціуму. Результати дослідження дають підстави сформулювати наступні висновки:

1. Історико-філософський аналіз свідчить, що від античності до сучасності ідея громадянського суспільства відображає пошук шляхів гармонізації суспільного життя. У її розвитку можна виділити три основні етапи. Період від Аристотеля до мислителів Нового часу характеризувався уявленнями про безсуб’єктність громадянського суспільства, яке ототожнювалося з державою. Від Нового часу до другої половини ХХ століття розвивалися уявлення про громадянське суспільство як засіб обмеження державної влади. З другої половини ХХ століття до нашого часу домінують концепції громадянського суспільства, які утверджують його як суспільний ідеал.

У руслі аристотелівської традиції сформувалися ліберальні моделі, за якими визнають громадянське суспільство в країнах Заходу і заперечують його існування в пострадянських країнах. В той же час українські послідовники цієї традиції змушені визнати, що в сучасній Україні воно є. Потреба модернізації сучасної України привертає увагу до боденівської традиції, через моделі якої громадянське суспільство розглядають як головний чинник суспільного відтворення.

2. У запропонованій дисертантом моделі громадянське суспільство є формою суспільної самоорганізації, яка відображає процес утворення, розвитку і зміни колективностей. Взаємодія індивідуальних і колективних потреб та інтересів є джерелом розвитку громадянського суспільства, постійно діючим чинником соціальної детермінації, що утворює “поле можливостей” для суспільної самоорганізації. Діалектика взаємодії індивідуальної і колективної свідомості детермінує розвиток громадянського суспільства.

На відміну від соціуму, громадянське суспільство відображає центри колективної свідомості, які є суб’єктами колективної волі та дії, детермінують процес суспільного відтворення. Механізм громадянського суспільства як суспільної самоорганізації можна відобразити законами синергетичної тріади: мінливість суспільної самоорганізації визначається діяльністю колективів, які формують суспільні відносини і соціальні цінності, спадковість забезпечується історичним досвідом. Поєднання історичного досвіду (об’єктивної передумови) та конкретних елементів громадянського суспільства (суб’єктивних носіїв досвіду) створює ситуацію вибору форм самоорганізації із наявного “поля можливостей”. “Фільтрами відбору” є власність, влада і свобода людини – чинники, які визначають основу взаємодії соціальних суб’єктів.

3. Запропоноване поняття “громадянське суспільство”, на відміну від інших, визначає внутрішнє джерело розвитку цього явища і відображає суб’єктність процесу суспільної самоорганізації.

4. Аналіз зв’язків громадянського суспільства з економікою, політикою, особистістю, державою, правом і соціумом є основою для обґрунтування закономірного характеру розвитку громадянського суспільства. Основними закономірностями розвитку громадянського суспільства є: взаємозв’язок економіки і політики, який проявляється у взаємодії колективностей і складає внутрішню сторону громадянського суспільства; взаємодія громадянського суспільства з державою, яка відображає протилежності діалектичної єдності соціально неоднорідного соціуму і є його зовнішньою стороною.

5. Запропонована модель розвиває уявлення про модель соціуму, що складається з двох взаємопов’язаних соціальних реальностей – громадянського суспільства і держави. Ця діалектична пара обумовлює тенденції розвитку соціуму, оскільки саме у взаємодії громадянського суспільства і держави концентрується енергія соціальної дії суб’єктів суспільного життя. Механізм цієї взаємодії відображає трансформацію індивідуальної і групової самосвідомості в суспільну свідомість.

6. Суспільна трансформація України супроводжується системною кризою, пов’язаною з кризою громадянського суспільства. Криза в суспільствознавстві зумовлена домінуванням ліберальних моделей, які заважають знайти гідну відповідь українського народу на історичний виклик, пов’язаний з необхідністю модернізації українського соціуму. Криза сучасного лібералізму і успіхи в модернізації Китаю, який відмовився від безоглядної лібералізації, засвідчують необхідність інших підходів до модернізації України. Запропонована модель громадянського суспільства, що спирається на ідеї боденівської традиції і спрямована на гармонізацію відносин “особа – держава”, відстоює гуманістичний підхід до модернізації України.

7. Домінування ліберальних моделей громадянського суспільства в сучасній Україні породжує ігнорування цінностей українського народу, що посилює конфліктність у соціумі. Подолання системної кризи в Україні потребує визнання громадянського суспільства реальним суб’єктом, який відіграє ключову роль у суспільному відтворенні. Успішна модернізація українського соціуму можлива лише за умови поєднання традиційних національних цінностей з надбанням інших цивілізацій та системного підходу до оптимізації розвитку громадянського суспільства, держави і соціуму.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

1. Скворець В.О. Трансформація українського суспільства // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 9. – С. 114-124.

2. Скворець В.О. Громадянське суспільство: сутність і зміст поняття // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 32. – С. 149-162.

3. Скворець В.О. Взаємодія громадянського суспільства і держави як закономірність розвитку соціального організму // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: 2004. – Вип. 12. – С. 106-112.

4. Скворець В.О. Історико-філософський аспект дослідження громадянського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2004. – Вип. № 17. – С. 157-171.

5. Скворець В.О. Роль громадянського суспільства в розвитку соціуму // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 40. – С. 23-37.

6. Скворець В.О. Проблема ґенези громадянського суспільства // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 14. – С. 192-200.

7. Скворець В.О. Зміна правового статусу особистості як відображення розвитку громадянського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – Вип. № 21. – С. 205-216.

8. Скворець В.О. Основна закономірність розвитку громадянського суспільства // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 15. – С. 161–169.

9. Скворець В.О. Громадянське суспільство в контексті світової історії // Ноосфера і цивілізація. – Донецьк: Дон-НТУ, 2006. – Вип. 3 (6). – С. 63-69.

10. Скворець В.О. Детермінанти оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 16.– С. 140-147.

Публікації в інших виданнях

11. Скворець В.О. Проблема сутності громадянського суспільства // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 року. – Київ-Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С. 225-226.

12. Скворець В.О. Громадянське суспільство і правосвідомість // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 63-66.