Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


140. Суліма Євген Миколайович. Глобальний соціальний порядок постіндустріалізму: дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004.Анотація до роботи:

Суліма Є. М. Глобальний соціальний порядок постіндустріалізму. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню природи, становлення і функціонування глобального соціального порядку постіндустріалізму. Розкрито постіндустріальні засади глобального соціального порядку, вплив науково-технологічних трансформацій, пов’язаних з переходом на постіндустріальний шлях розвитку, насамперед наукової раціональності та процесу інформатизації, на формування рис сучасного соціального порядку, роль глобалізації у процесі становлення глобального соціального порядку постіндустріалізму, особливості постіндустріальної трансформації капіталізму, визначено роль корпоративної організації у становленні та функціонуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму, проаналізовано природу, джерела і наслідки глобального соціальної нерівності і напруження та шляхи гармонізації глобального соціального порядку постіндустріалізму, визначено соціальний зміст глобалізації владних відносин як чинника становлення і функціонування глобального соціального порядку постіндустріалізму.

Публікації автора:

Монографії:

 1. Суліма Є.М. Глобальний соціальний порядок постіндустріалізму. Монографія. 2-ге видання, доповнення. – К.: Генеза, 2004. – 334 с.

Наукові статті у фахових виданнях з філософських наук:

 1. Суліма Є.М. Глобальна влада як соціально-філософська проблема // Мультиверсіум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип.42. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С. 77 – 84.

 2. Суліма Є.М. Сутність глобального соціального порядку // Науковий вісник. Серія „Філософія” / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: „ОВС”, – 2004. – Вип.16, – С. 121 – 126.

 3. Суліма Є.М. Глобальне соціальне партнерство: умови, інструменти і перспективи // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2004, № 3. – С. 11 – 16.

 4. Суліма Є.М. Проблема глобального соціального напруження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 68 – 69. – С. 39 – 41.

 5. Суліма Є.М. Еліта в умовах глобального соціального порядку постіндустріалізму // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – 2004. – № 623. – С. 65 – 69.

 6. Суліма Є.М. Неоліберальна глобалізація – кризова модель глобального розвитку // Мультиверсіум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип.41. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С. 101 – 106.

 7. Суліма Є.М. Гуманістична концепція політичного лідерства // Грані: наук.-теоретичний і громадсько-політ. альманах. – 2000. – № 6(14). – С. 3 – 5.

 8. Суліма Є.М. Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 18. – С. 64 – 67.

 9. Суліма Є.М. Проблема наукової раціональності як чинника формування глобального соціального порядку постіндустріалізму // Перспективи. – 2004. – № 1(25). – С. 7 – 11.

 10. Суліма Є.М. Роль етичного виміру у формуванні глобального соціального порядку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – 2004. – № 12. – С. 25 – 29.

 11. Суліма Є.М. Інституціоналізація глобальної влади // Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки. – 2004. – №4. – С. 5 – 9.

 12. Суліма Є.М. Глобальний соціальний порядок і проблема співвідношення начал організації та самоорганізації // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 10. – С. 44 – 49.

 13. Суліма Є.М. Постіндустріалізм та віртуальність соціальної реальності // Вісник СевДТУ. Вип. 56: Філософія: Зб. наук. пр.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2004. – С. 3 – 8.

 14. Суліма Є.М. Постіндустріальна технологічна революція – матеріальна основа формування глобального соціального порядку // Філософія. Культура. Життя. – 2004. – № 24. – С. 3 – 8.

 15. Суліма Є.М. Феномен глобального лідерства // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди: науково-теоретичний збірник. – 2004. – Вип. 5. – С. 327 – 335.

 16. Суліма Є.М. Глобальне суспільство: держави, транснаціональні зв’язки та нова роль людини // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 35 – 40.

 17. Суліма Є.М. Постіндустріальна глобалізація: технології та глобальна соціальна нерівність // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – Вип. 38. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С. 6 – 11.

 18. Суліма Є.М. Соціальний зміст постіндустріалізму // Грані: наук.-теоретичний і громадсько-політ. альманах. – 2004. – № 5 (37). – С. 61 – 63.

 19. Суліма Є.М. Процес глобалізації – рушійна сила формування глобального соціального порядку постіндустріалізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – 2004. – № 638. – С.19 – 24.

 20. Суліма Є.М. Роль американської гегемонії у формуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип.70 – 72. – С 41 – 43.