Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Ярошевич Олексій Євгенович. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України.- : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Ярошевич О. Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07-гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.- Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2008

Дисертацію присвячено дослідженню гідроморфологічних параметрів річок української частини басейну Тиси, їх оцінці як складової екологічного стану.

Обґрунтовано основні положення гідроморфологічної оцінки річок, запропоновано її визначення і схему реалізації. Уточнені головні гідрографічні характеристики басейну Тиси. Проведено ідентифікацію водних об’єктів за відповідними категоріями. Виконано типологію річок басейну Тиси, в якій основними дескрипторами є площа та висота водозбору, геологія та середній розмір руслових донних наносів. Запропоновано методику гідроморфологічної оцінки річок, яка дозволяє за кількісними критеріями визначити гідроморфологічний показник та клас річки на репрезентативних ділянках та в цілому. Вона включає декілька нових положень та нових елементів. Обґрунтовано систему гідроморфологічного моніторингу. Виконано гідроморфологічну оцінку річок двох суббасейнів Тиси: Ужа та Боржави. Встановлено, що більшість річок відповідають відмінному та доброму класам. Запропоновано заходи з підтримки та збереження, а також з відтворення або покращення гідроморфологічного стану річок.

 1. Аналіз методичних та керівних документів з гідроморфологічної оцінки річкових водних об’єктів країн ЄС і накопичений досвід вітчизняних досліджень в Українських Карпатах дозволив обґрунтувати для річок басейну Тиси основні положення їх гідроморфологічної оцінки та запропонувати її визначення та схему реалізації. Встановлено, що складовими цієї схеми є юридичне та методологічне забезпечення, ідентифікація та типологія річок, методика гідроморфологічної оцінки, гідроморфологічний моніторинг та управління гідроморфологічним станом річок.

 2. Ідентифікація водних об’єктів української частини басейну Тиси, яка була проведена з урахуванням методологічних підходів, що використовуються в різних країнах річкового басейну дозволила виділити всі категорії водних об’єктів в басейні. Зокрема, ідентифіковано істотно змінені водні об’єкти для річкових басейнів з площею водозбору більш 1 000 км. При цьому були уточнені головні гідрографічні характеристики річкового басейну, а саме площа басейну, довжина річки (включаючи транскордонні ділянки), районування її водозбірного басейну.

 3. Запропонована типологія річок української частини басейну Тиси, яка дозволила виділити 12 абіотичних типів річок за чотирма дескрипторами з числа обов’язкових (площа та висота водозбору, геологія) та одного додаткового (середній розмір руслових донних наносів). Типологія української частини басейну Тиси є узгодженою з типологіями сусідніх країн басейну.

 4. Для річок України вперше запропонована методика гідроморфологічної оцінки річок на прикладі басейну Тиси, що дозволяє визначити гідроморфологічний показник та клас річки за кількісними критеріями на репрезентативних ділянках та в цілому. В методику введені нові положення, що враховують природну специфіку річок української частини басейну Тиси, а також уточнюють процедуру виконання досліджень та включають загальноприйняті в країні поняття та терміни. Зокрема запропоновано додатковий параметр для оцінки гідрологічного режиму (максимальний стік), визначено ширину заплави гірських річок, що підлягає дослідженню, уточнені граничні значення гідроморфологічних класів тощо. До схеми реалізації гідроморфологічної оцінки річок басейну Тиси долучено два нових елементи: аналіз складу донних наносів та оцінка процесів руслоформування із визначенням типів русел. Вони гармонійно доповнюють методичні підходи щодо комплексної гідроморфологічної оцінки річкових водних об’єктів.

 5. Розроблений алгоритм реалізації гідроморфологічної оцінки річок басейну Тиси дозволяє уніфікувати її послідовність щодо гідроморфологічної оцінки річок, накопичення гідроморфологічної інформації, обґрунтувати мережу гідроморфологічного моніторингу і розробити заходи щодо збереження доброго або відмінного та відновлення доброго гідроморфологічного стану річки. Обґрунтовані основні положення реалізації системи гідроморфологічного моніторингу річок басейну Тиси. Його структура має три рівні реалізації. Найнижчою ланкою ГММ є гідроморфологічний створ, для якого встановлені структура паспорту та алгоритм виконання польових досліджень при його закладанні. Запропоновано частоту визначення гідроморфологічних параметрів з урахуванням паводкового режиму формування стоку та його впливу на морфологію русло-заплавного комплексу річок.

 6. Встановлено, що гідроморфологічна оцінка річок басейну Ужа в цілому характеризується «відмінним» (18 ділянок обстеження із 24) та «добрим» (5 ділянок обстеження) класом. Лише в одному випадку (р. Уж, с. Сторожниця) має місце «задовільний» клас. Найбільші негативні зміни у цьому контексті мають місце на заплаві. Результати гідрологічної характеристики вказаних ділянок обстеження є подібними, що обґрунтовує відсутність негативних змін в гідрологічному режимі цих водотоків. Виявлені 4 ділянки обстеження, які мають референційні умови стосовно гідроморфологічного стану річок басейну (всі вони знаходяться у верхів’ях річок). В басейні р. Уж закладено 48 гідроморфологічних створів, які утворюють мережу гідроморфологічного моніторингу. Встановлено, що з гідроморфологією русел тісно пов'язаний і гранулометричний склад руслових наносів. Формування руслового алювію залежить від гідравлічних, морфометричних та гідрологічних характеристик русел річок та їх типів, а також проходження активних руслоформуючих паводків.

 7. За результатами гідроморфологічної оцінки річок басейну Боржави встановлено, що для більшості водотоків її клас є «відмінним» (7 ділянок обстеження із 9) і лише в двох випадках він є «добрим». Найбільш негативні зміни стану характерні для заплави. Гідрологічні характеристики гідроморфологічного стану суттєво відрізняються: для 6 ділянок обстеження – «відмінний» клас, для 1 – «добрий», для 2 – «задовільний». Це пов’язано з одамбуванням русел річок Боржави та Іршави. Створена мережа ГММ басейну цієї річки налічує 18 ГМС. Оцінка річкового алювію засвідчила наявність як яскраво вираженого самовимощення, так і певну відсутність захисного шару донних наносів. Така ситуація доволі чітко обумовлена відповідними морфометричними, гідравлічними та гідроморфологічними параметрами русел досліджуваного річкового басейну.

 8. Серед заходів, спрямованих на збереження та покращення гідроморфологічного стану запропоновано два підходи. Для «відмінного» та «доброго» класу наведено обґрунтовані заходи з підтримки та збереження цих класів та недопущення їх погіршення. Для «задовільного» та гірших класів пропонуються заходи з відтворення або покращення гідроморфологічного стану річок.

Публікації автора:

Монографії:

 1. Планирование системы совместного управления водными ресурсами бассейна р. Припять / [Апацкий А. Н., Васенко А. Г., ... Ярошевич О. Є. и др.] // Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять / под. общ. ред. М. Ю. Калинина и А. Г. Ободовского — Минск : Белсэнс, 2003. — Гл. 9, [разд.] 9.4. — С. 263—269. (Особистий внесок автора — 20%, виділення основних проблем, розроблення питань використання водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу).

 2. Ободовський О.Г. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. — К. : Інтертехнодрук, 2006. — 70 с. (Особистий внесок автора — 45%, основні методологічні положення Водної Рамкової Директиви ЄС, розроблення типології річок басейну Верхньої Тиси, виконання експедиційних досліджень, уточнення протокольних аспектів методики гідроморфологічної оцінки річок).

Статті:

 1. Ободовський О. Г. Аналіз руслових процесів та рекомендації щодо управління русло-заплавним комплексом на передгірно-рівнинній ділянці Тиси / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, О. Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2005. — Т. 7. — С. 69—88. (Особистий внесок автора — 25%, здобувачем проведений відбір алювію та побудова кумулятивних кривих, розроблений та реалізований другий етап гідроморфологічного досліджень, пов’язаних з польовими роботами, розроблений ряд рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення управління русло-заплавним комплексом).

 2. Ободовський О. Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т. 11. — С. 37—45. (Особистий внесок автора — 40%, здобувачем уточнені підходи щодо виділення гідроморфологічних класів, оцінки параметрів гідрологічного режиму, реалізації цих положень на річках басейну Ужа).

 3. Коноваленко О. С. Застосування ГІС для проведення оцінки гідроморфологічної якості річок басейну Ужа / Коноваленко О. С., Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2007. — Т. 12. — С. 72—78. (Особистий внесок автора — 30%, здобувачем запропоновані основні блоки ГІС для басейну Ужа, проведено гідроморфологічну оцінку якості річок басейну).

 4. Результати аналізу гідроморфологічної якості річок екорегіону Карпат на прикладі басейну Ужа / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Коноваленко О. С., Розлач З. В., Ярошевич О. Є. [та ін. ] // Матеріали науково-практичної конференції "Вода і довкілля" V Міжнародного водного Форму "AQUA UKRAINE-2007" / М-во охорони навколиш. природ. середовища України [та ін.]. — К., 2007. — С. 12—17. (Особистий внесок автора — 20%, здобувачем уточнені та реалізовані основні методичні підходи щодо оцінки гідроморфологічного стану річок басейну Ужа).

 1. Ярошевич О. Є. Типологія річок басейну Тиси / О. Є. Ярошевич // Фізична географія і геоморфологія. — 2007. — Вип. 52. — С. 115—127.

 2. Ярошевич О. Є. Ідентифікація річкового басейну Тиси в межах України / Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2008. — Т. 14. — С. 55—61.

 3. Ободовський О. Г. Оцінка гідроморфологічного стану річок басейну Ужа за даними моніторингових досліджень та комплексу руслових розрахунків / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2008. — Т. 15. — С. 77—86. (Особистий внесок автора — 25%, виконана обробка матеріалів експедиційних досліджень та розроблена комплексна карта оцінки гідроморфологічного стану річок басейну Ужа).

Тези доповідей:

 1. Ободовський О. Проблеми управління водними ресурсами басейна Тиси / Ободовский О., Ярошевич О., Шумахер Н. // Матеріали науково-практичної конференції ІІІ Міжнародного водного форуму "АКВА Україна—2005" / М-во охорони навколиш. природ. середовища України [та ін.]. — К., 2005. — С. 74—76. (Особистий внесок автора — 30% — збір та обробка вихідної інформації, висвітлення ряду питань щодо управління водними ресурсами річок басейна Тиси).

 2. Ободовский О. Г., Типологія та методика гідроморфологічної оцінки якості річок басейну верхньої Тиси / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія : матеріали 3-ої Всеукр. наук. конф., 15—17 листоп., 2006, Київ / Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України [та ін.]. — К., 2006. — С. 17—18. ( Особистий внесок автора — 50% — розроблення типології річок басейну Тиси і деяких положень методики гідроморфологічної оцінки цих водотоків).

 3. Obodovsky O. Hydromorphological assessment of Tisza river quality within Ukraine / Obodovsky Olexandr, Iarochevitch Alexei // XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 28—31 August 2006, Beograde : сonference abstracts / National Committee of Serbia for the International Hydrological Programme of UNESCO [et al.]. — Beograde, 2006. — P. 109.

 4. Iarochevitch A. Flood risk assessment and management in Zakarpatska oblast, Ukraine / Iarochevitch Alexei // Achieving Technological Innovation in Flood Forecasting : International conference on Innovation, advances and implementation of flood forecasting technology, 17-19 October 2005, Troms : conference papers / FLOODMAN. — Troms, 2005. — P. 83.

 5. Iarochevitch A. Flood risk assessment and management in Ukrainian part of Tisza river basin / Iarochevitch Alexei // Beyond the River — Sharing benefits and responsibilities : World Water Week in Stockholm, 20—26 August 2006 : abstract volume / Stockholm International Water Institute. — Stockholm, 2006. — P. 337—338.