Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Звіряка Олександр Миколайович. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок. : Дис... канд. наук: 24.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Звіряка Олександр Миколайович. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація; Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2009 рік.

Дисертація присвячена проблемі гідрокінезотерапії в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок. Уперше науково обґрунтовано, розроблено та апробовано методику гідрокінезотерапії у програмі фізичної реабілітації із застосуванням авторського гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою і моноластів для хворих після переломів кісточок. Її особливістю
було виконання таких фізичних вправ: автопасивних, активних полегшених
за допомогою гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою, активних з використанням моноластів, тракції; застосування гідромасажу у ванні “Релакс” і дозованої ходьби у басейні з різним рівнем занурення.

Результати впровадження методики гідрокінезотерапії в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок підтверджують її переваги над загальноприйнятими. У хворих, які займалися за методикою автора, раніше зникли болі, набряки, повніше відновилася амплітуда рухів, сила м’язів, опороздатність, якість ходьби та рідше спостерігалися ускладнення, що дозволило скоротити терміни непрацездатності на 17,3±2,5 дня (р<0,05 – 0,001).

1. Аналіз та узагальнення літератури засвідчили, що переломи кісточок гомілки належать до найбільш розповсюджених травм опорно-рухового апарату. Репозицію кісткових відламків проводять переважно оперативним шляхом з подальшою тривалою іммобілізацією, що викликає значні ускладнення і наслідки, які нерідко призводять до інвалідності. Одним з основних чинників, який підвищує якість лікування і зменшує небажані наслідки травми, є фізична реабілітація. Незважаючи на безумовно позитивний ефект від застосування різних засобів фізичної реабілітації, не завжди вдається досягти бажаного результату. Тому модернізація програм фізичної реабілітації і пошук нових її методів є актуальними. Дієвим засобом у попередженні і ліквідації морфофункціональних порушень є гідрокінезотерапія. Результати її підвищуються за умови використання, портативних механотерапевтичних пристроїв, однак технологічні параметри і режими роботи цих пристроїв не завжди дозволяють діяти диференційовано та виконувати рухи у площинах, які біомеханічно властиві гомілковостопному і піднадп’ятковому суглобам.

2. Встановлено, що у хворих після металоостеосинтезу переломів кісточок спостерігаються значні ушкодження м’язових і суглобово-зв’язкових тканин, порушення крово- і лімфообігу, які відображають: сильні болі і набряки оперованого сегмента нижньої кінцівки; суттєві зниження рухових можливостей за всіма завданнями шкали СOVS; обмеження амплітуди згинання – розгинання у травмованому гомілковостопному суглобі до 21,68±0,73% від норми та відсутність рухів у фронтальній площині; порушення температурних процесів у вигляді гіпертермічної термоасиметріїї між сегментами здорової та оперованої кінцівок, температурний градієнт якої у місці перелому склав 2,8±0,11С; зменшення моменту сили м’язів-розгиначів стопи оперованої кінцівки на 32,74±1,97%, згиначів стопи – на 34,81±2,06%, аддукторів стопи – на 41,66±2,41%, абдукторів стопи – на 39,95±2,55% порівняно з моментом сили м’язів здорової ноги.

3. Програму фізичної реабілітації для хворих після переломів кісточок ми модернізували, враховуючи характер травми, оперативного втручання, клінічного перебігу післяопераційного періоду, вік і стать хворих, використання різних форм і методів ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії, ортопедичних засобів та авторської методики гідрокінезотерапії із застосуванням сконструйованих гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою і моноластів, які дозволяють диференційовано впливати на м’язово-суглобовий апарат гомілковостопного зчленування. Її особливістю було виконання таких фізичних вправ: автопасивних, активних полегшених за допомогою гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою, активних з використанням моноластів, тракції; застосування гідромасажу у ванні “Релакс” і дозованої ходьби у басейні з різним рівнем занурення.

4. Встановлено, що під впливом розробленої авторської методики гідрокінезотерапії у програмі фізичної реабілітації із застосуванням гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою та моноластів у хворих основної групи відбулися більш виражені, порівняно з хворими групи порівняння, позитивні зміни: легкі больові відчуття за шкалою VAS виникали під час тривалої ходьби або обтяжень у 15 хворих (51,72±6,61%) основної групи, тоді як у групі порівняння на них скаржився 21 хворий (75,0±5,73%); різниця обводових розмірів між оперованою і здоровою кінцівкою на рівні сегмента ГСС становила 0,4±0,04 см, нижньої третини гомілки – 0,3±0,03 см, середньої третини гомілки – -0,17±0,03 см, а у хворих групи порівняння – відповідно 1±0,04, 0,8±0,03 та -0,74±0,03 см, що вказує на факт більшого зменшення набряків і гіпотрофії м’язів у перших, ніж у других (р<0,001); сумарні показники тестувань рухових можливостей за шкалою СOVS в основній групі становили 82,96±0,03 бала, що вище, ніж у групі порівняння – 80,42±0,24 бала (р<0,001), причому у перших швидше та якісніше відновився стереотип правильної ходьби, зникла потреба в користуванні допоміжними засобами опори під час пересування, а у других показники ходьби на швидкість і витривалість були меншими, ніж у хворих основної групи.

5. Амплітуда активних рухів у гомілковостопному і піднадп’ятковому суглобах оперованої кінцівки наблизилася до норми в обох групах, однак кількість хворих основної групи, яким удалося до кінця курсу реабілітації практично повністю відновити рухливість, була у 1,2 рази більшою, ніж у групі порівняння.
У перших обсяг рухів згинання становив 88,07±1,89% від норми, розгинання – 95,23±2,47%, інверсії – 92,24±1,2%, еверсії – 92,69±2,5%; у других – відповідно 82,29±1,82, 79,25±2,31, 81,8±1,96 та 70,79±3,92% від норми.

6. Моніторинг показників температурного градієнта показав нормалізацію температурних процесів на тильній поверхні стопи оперованої кінцівки у хворих обох груп і не виявив достовірної різниці цих показників. Однак температурний градієнт термоасиметрії між сегментами здорової та оперованої кінцівок у хворих основної групи в місці перелому становив 0,08±0,02С, у середній третині
гомілки – 0,05±0,02С; у хворих групи порівняння – відповідно 0,55±0,05 та
-0,33±0,05С, де різниця показників статистично достовірна (р<0,001). Це свідчить про кращий стан трофічних і регенеративних процесів у хворих основної групи.

7. Загальний приріст моментів сили окремих груп м’язів у хворих основної групи становив для м’язів-розгиначів стопи 6,4±0,23 Нм, м’язів-згиначів стопи – 6,03±0,34 Нм, м’язів-аддукторів стопи – 5,93±0,27 Нм, м’язів-абдукторів стопи – 4,65±0,3 Нм, що наблизилося до показників сили здорової кінцівки. Не такий значний загальний приріст моментів сили м’язів був у хворих групи порівняння, де він склав для м’язів-розгиначів стопи 3,31±0,16 Нм, м’язів-згиначів стопи – 4,89±0,21 Нм, м’язів-аддукторів стопи – 3,06±0,15 Нм та м’язів-абдукторів стопи – 3,81±0,17 Нм, що вказує на меншу ефективність загальноприйнятої методики гідрокінезотерапії.

8. Порівняльний аналіз проведених досліджень в основній групі і групі порівняння показав, що авторська методика гідрокінезотерапії у програмі фізичної реабілітації із застосуванням гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою та моноластів для хворих після переломів кісточок має певні переваги над загальноприйнятими. У хворих основної групи раніше зникали біль, набряки, повніше відновилася амплітуда рухів, сила м’язів, опороздатність, якість ходьби та рідше спостерігалися ускладнення. Все це дозволило зменшити терміни непрацездатності на 17,3±2,5 дня і раніше розпочати професійну діяльність. Ефективність запропонованої методики гідрокінезотерапії і позитивні результати апробації на практиці дозволяють рекомендувати її до використання в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок.

Проведене дослідження не претендує на вичерпне висвітлення всіх аспектів фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок. Подальшого вивчення потребує така проблема, як застосування гідрокінезотерапії в системі фізичної реабілітації хворих, які мають ускладнення і не досягли бажаних результатів комплексного лікування після ушкоджень гомілковостопного суглоба.

Публікації автора:

1. Корж Ю. М. Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури : навч. посіб. для студ. спец. “Фіз. реабілітація” / Юрій Миколайович Корж, Олександр Миколайович Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 184 с.

2. Корж Ю. М. Основи лікувальної фізичної культури : метод. рек. для студ. спец. “Фіз. реабілітація” / Юрій Миколайович Корж, Олександр Миколайович Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 75 с.

3. Звіряка О. Фізична реабілітація з використанням гідрокінезотерапії при ушкодженнях гомілковостопного суглоба та стопи / Олександр Звіряка // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 1. – С. 161 – 164.

4. Звіряка О. Лікувальна фізична культура у системі фізичної реабілітації хворих з переломами кісточок в іммобілізаційному періоді / Олександр Звіряка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4. – С. 132 – 135.

5. Звіряка О. Методика гідрокінезотерапії з використанням сконструйованого гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою при переломах кісточок / Олександр Звіряка, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 155 – 160.

6. Звіряка О. Гідрокінезотерапія у процесі відновлення сили й амплітуди рухів після металоостеосинтезу переломів кісточок / Олександр Звіряка, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі
фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 92 – 98.

7. Звіряка О. М. Застосування засобів фізичної реабілітації при ушкодженнях гомілковостопного суглоба у спортсменів / О. М. Звіряка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. /
за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 4. – С. 50 – 52.

8. Звіряка О. Програма фізичної реабілітації для хворих після переломів кісточок / Олександр Звіряка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 2. – С. 65 – 68.

9. Звіряка О. М. Динаміка тестування рухових навичок хворих після металоостеосинтезу переломів кісточок під час застосування гідрокінезотерапії в системі фізичної реабілітації / О. М. Звіряка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 285 – 288.

10. Боженко О. В. Роль тренувальних устілок в зміцненні м’язів і зв’язок ресорно-опорного поздовжнього склепіння стопи / О. В. Боженко, О. М. Звіряка // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. – Суми, 2005. – С. 48 – 51.

11. Звіряка О. М. Сучасний дизайн технічних засобів фізичної реабілітації стоп / О. М. Звіряка, О. В. Боженко // Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації : матеріали І Сумської обл. наук. конф. – Суми, 2005. – С. 36 – 40.

12. Особливості фізіологічних і біомеханічних процесів, що відбуваються при реабілітації деформацій стоп тренувально-деторсійними устілками / О. В. Боженко, В. А. Поплавський, А. М. Дрьомов, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації : матеріали І Сумської обл. наук.
конф. – Суми, 2005. – С. 31 – 35.

13. Звіряка О. М. Застосування механотерапевтичного пристрою при постіммобілізаційних контрактурах гомілковостопного суглоба / О. М. Звіряка,
І. А. Лазарев, О. І. Баяндіна // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія : [додаток до журналу] : матеріали ІІІ Нац. конгр. фізіотерапевтів та курортологів “Медична реабілітація – сучасна система відновлення здоров’я”. – К., 2006. – № 3. – С. 241 – 242.

14. Звиряка А. Н. Использование ортопедической обуви и устройств в комплексе ЛФК при восстановлении функций голеностопного сустава /
А. Н. Звиряка // РАСМИРБИ : материалы Пятой междунар. науч. конф. студ. и молодых ученых “Актуальные вопросы спортивной медицины, ЛФК, физиотерапии и курортологии”. – М., 2006. – № 2 (19). Спец. вып. – С. 19.

15. Мухин В. Н. Гидрокинезотерапия в системе оздоровительной физической культуры / В. Н. Мухин, А. Н. Звиряка // Формирование здорового образа жизни, организация физкультурно-оздоровительной работы с населением : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29 – 30 марта 2007 г., Витебск. – Витебск, 2007. –
С. 96 – 97.

16. Пат. № u 2005 10951, МПК7 А 63 В 23/04, А 61 F 5/00. Пристрій для розробляння гомілковостопного суглоба / Звіряка О. М., Лазарев І. А. – № 15513 ; заявл. 21.11.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7.

17. Пат. № u 2008 00863, МПК (2006) А 63 В 31/00, А 61 F 5/00. Моноласт для реабілітації гомілковостопного суглоба / Звіряка О. М., Мухін В. М., Боженко О. В. – № 33413 ; заявл. 24.01.08 ; опубл. 25.06.08, Бюл. № 12.

18. Пат. № u 2008 00865, МПК (2006) А 63 В 31/00, А 61 F 5/00. Моноласт для реабілітації гомілковостопного суглоба / Звіряка О. М., Мухін В. М.,
Боженко О. В. – № 33414 ; заявл. 24.01.08 ; опубл. 25.06.08, Бюл. № 12.