Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Колодій Іванна Володимирівна. Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну: Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Український держ. геологорозвідувальний ін-т. Львівське відділення. - Л., 2002. - 253арк. - Бібліогр.: арк. 240-253.Анотація до роботи:

Колодій І.В. Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну.—Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17—геологія нафти і газу. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2003.

З‘ясовані гідрогеохімічні, газогеохімічні та геотермобаричні умовини АПВНБ, зв‘язки між інґредієнтами макро- і мікрохімічного складу підземних вод; умовини формування специфічних слабко мінералізованих конден-саційних вод газоконденсатних покладів. Обґрунтовані гідрогеохімічна і газогеохімічна зональність, схема формування підземних вод різних генетичних типів та модель утворення покладів газу, основними процесами якої є генерація газопарових систем у високотемпературних зонах, їх субвертикальна міграція і утворення покладів не раніше пізнього міоцену. На підставі особливостей підземних вод, просторово пов‘язаних з покладами газу, запропоновані гідрогеологічні ознаки газонафтоносності надр АПВНБ за складом і пружністю ВРГ, мікроелементами і мікрокомпонентами вод.

В дисертації на основі комплексного аналізу геолого-гідрогеологічних і газогеохімічних даних на прикладі АПВНБ вирішена наукова і практична задача геології нафти і газу — формування і розміщення газових і газоконденсатних родовищ.

З метою вирішення важливої теоретичної і практичної проблеми геології нафти і газу – формування ГР і ГКР створена геолого-гідрогеологічна модель цього процесу, яка дозволяє прогнозувати особливості їх розміщення і збереження.

Встановлено, що гідрогеохімічна зональність АПВНБ нижче майкопського ВК є інверсійною: середні і слабкі солянки ХМ і ХК типів заміняються менш мінералізованими, серед яких води ГКН та СН, що зумовлене літологічними особливостями, геотемпературними умовинами та газоносністю розрізу.

Газогеохімічна зональність полягає у послідовній зміні знизу вверх по розрізу жирних, з (С12+<50) та середньої жирності (С12+ 50-400) газів сухими (С12+ 400-10000) та суперсухими (С12>10000), що відбиває диференціацію складу газів при їх міграції.

В підошві газоконденсатних покладів сформувалися суміші вод первинного фону з водами, які конденсувалися при остиганні в пастках газопарових систем, на що вказує низька, до 10 г/л, мінералізація, відносна збагаченість НСО3 і деякими МЕ.

На більшій частині АПВНБ розташовані сучасні елізійні ПВНС з НГПТ, коефіцієнти гідростатичності яких Кгплуг зростають з глибиною та наближенням до Одесько-Джанкойського рифтогена.

Акумуляції вуглеводневих газів в палеоценовому ВК передувала їх субвертикальна міграція з високотемпературних (250-300оС) джерел утворення, що відбулася не раніше пізньоміоценового часу. Міграція ВВ реалізувалася в гомогенній парогазовій фазі, сеґрегація якої на газову і рідинну (водну) фази відбулася, головним чином, в пастках при остиганні суміші.

Гідрогеохімічні, газогідрогеохімічні, геотермічні і гідродинамічні особливості АПВНБ можуть бути використані як ознаки локальної газоносності надр.

Публікації автора:

1. І.В.Колодій. Конденсаційні води Голицинського родовища (північно-західний шельф Чорного моря) // Геологія і геохімія горючих копалин, 1998.— №2(103).– С.36-41

2. В.В.Колодій, М.В.Лебединець, І.В.Колодій. Водорозчинені ґази Північно-Причорноморського водонапірного нафтоґазоносного басейну // Розвідка і розробка нафтових і ґазових родовищ, 1999.–№36. Том 1. Серія: геологія і розвідка нафтових і ґазових родовищ. Розвідувальна і промислова геофізика. Івано-Франківськ, 1999.–С.3-11 (Особистий внесок–опрацювання матеріалів і висновки стосовно акваторії басейну).

3. В.В.Колодій, М.В.Лебединець, І.В.Колодій. Геотермобаричні умови Північнопричорноморського водонапірного нафтоґазоносного басейну // Геологія і геохімія горючих копалин, 2000.–№1.—C. 72-82 (Особистий внесок–опрацювання геотермічних карт-зрізів і висновки).

4. В.В.Колодій, М.В.Лебединець, І.В.Колодій. Гідрогеохімічна характеристика Північнопричорноморського водонапірного басейну // Геологія і геохімія горючих копалин, 2000.–№2.— C. 54-67 (Особистий внесок–методика обробки і систематизація гідрогеохімічних даних).

  1. І.В.Колодій. Гідрогеологічні особливості Голицинського і Штормового газоконденсатних родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря // Геологія і геохімія горючих копалин, 2001.–№ 4 – С.29-37.

  2. В.В.Колодій, М.В.Лебединець, І.В.Колодій. Геобаричні умови Північно-Причорноморського водонапірного басейну // Сб. научн. трудов Национальной горной академии Украины.—№ 6. Том 4. Бурение скважин, гидрогеология и экология.—Днепропетровск, 1999.—С.139-142 (Особистий внесок–розрахунки геобаричних характеристик, коефіцієнтів, складання геобаричних карт).

  3. М.І.Павлюк, О.З.Савчак, І.В.Колодій. Проблема класифікації нафтоґазоносних пасток (на прикладі Азово-Чорноморського шельфу) // Нафта і газ України-96. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 14-16 травня 1996 р.). Т.1- геологія нафти і газу. С.227 (Особистий внесок–класифікування нафтогазоносних пасток північно-західного шельфу).

8. Kolodiy V.V., Zabigailo V.Yu., Boiko G.Yu., Kolodiy I.V. Pecularities of the structure and oil-gas bearing of the North-Western part of the Ukrainian Black Sea offshore // Proceedings of the 2nd International Symposium of Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of Black Sea Area / 22-24 September 1996. Sile-Istanbul, Turkey. Turkish Assoc. of Petroleum Geologists, Special Publication 4.—P. 233-236 (Особистий внесок–з’ясування гідрогеологічних умовин шельфу).

9. В.В.Колодій, М.В.Лебединець, І.В.Колодій. Водорозчинені ґази північно-західного шельфу Чорного моря // Нафта і ґаз України-2000. Зб.наук.праць. Матер. 6-ої міжнар.науково-практичної конференції “Нафта і ґаз України-2000” Т.1. Івано-Франківськ, 2000.— С. 230 – 231 (Особистий внесок–встановлення газогеохімічної зональності шельфу).

10. В.В.Колодій, І.В.Колодій, М.В.Лебединець. Гідрогеологічні умови формування ґазових родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря // Материалы Международной конференции. Крым, Гурзуф, 5-8 сентября. Симферополь, 2000.— С.120 – 121 (Особистий внесок–аналіз умовин формування Голицинського і Штормового ГКР).

11. В.В.Колодій, І.В.Колодій. Зв‘язок нафтогазоносності з гідрогеохімічною зональністю акваторійної частини Північнопричорноморського водонапірного басейну // Материалы конференции.Крым, Гурзуф, 17-21 сентября. Симферополь, 2001. — С. 72-74 (Особистий внесок–обгрунтування гідрогеохімічної зональності).

12. І.В.Колодій Мікроелементи в підземних водах акваторійної частини Північнопричорноморського нафтогазоносного водонапірного басейну // Материалы конференции. Крым, Гурзуф, 17-21 сентября. Симферополь, 2001.— С.74-75.

13. В.В.Колодій, І.В.Колодій, М.В.Лебединець. Гідрогеологічні умови формування газових родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря ( в межах Північнопричорноморського водонапірного басейну) // Материалы конференции. Крым, Симферополь, 2001. — С. 91-94 (Особистий внесок–встановлена на Штормовому ГКР наявність конденсаційних вод, з’ясовані умови їх формування).

14. В.В.Колодій, І.В.Колодій. Гідрогеологічні і гідрогеохімічні умови нафтогазоносних водонапірних басейнів і систем // Геологія горючих копалин України. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 13-15 листопада 2001 р.). — Львів, 2001.— С.115—117 (Особистий внесок–опрацювання матеріалу по акваторії Північнопричорноморського ВНБ).

15. І.В.Колодій. Гідрогеохімічні особливості Голицинського газоконденсатного родовища // Матеріали молодіжної наукової конференції “Наука про Землю-2001”. Львів, 19-31 жовтня 2001 р.– Львів, ЛНУ ім. Івана Франка.—2001.—С. 64-65

16. В.В.Колодій, І.В.Колодій. Модель формування газових родовищ в акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну // Тезисы докладов на ІV Международной конференции “Крым-2002”. Симферополь, 2002.—С. 89-90 (Особистий внесок–зроблені розрахунки часу існування Штормового ГКР).

17. І.В.Колодій. Природа і умовини формування підземних вод акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну // Тезисы докладов на ІV Международной конференции “Крым-2002”. Симферополь, 2002.— С. 91-92.