Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології


Ключко Дмитро Євгенійович. Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення : Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 191-203.Анотація до роботи:

Ключко Д.Є. Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення . Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. - Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.- Харків, 2005.

У дисертації здійснено комплексний аналіз складної, пов’язаної з історичним минулим, геополітичної ситуації України. Розроблено та обґрунтовано згідно з геополітичними засадами та зовнішньополітичними реаліями рекомендації щодо пошуку шляхів набуття нашою державою європейської ідентичності, прилучення українського суспільства до європейських цивілізаційних стандартів, визначення суб’єктності країни в умовах глобалізаційних геостратегічних конфігурацій “центр-периферія”. Для аналізу стану й оцінки можливостей та визначення ролі суб’єктів геополітики застосовані категорії “геополітична напруга”, “геополітична парадигма” та “геополітична перевага”, на основі яких визначається здатність держав здійснювати той чи інший вид геостратегії. Дослідження концепції національних інтересів України дозволило сформулювати авторське бачення цієї проблеми та запропонувати їхнє нове тлумачення. Зосереджено увагу на ролі національної еліти та державної бюрократії у здійсненні геостратегічних стосунків України, викладено авторську точку зору на необхідність здійснення політичної реформи в Україні.

Звернуто увагу українського політикуму щодо можливої втрати в умовах глобалізації основоположних принципів держави – суверенітету, суверенної рівності, національної ідентичності. Запропоновано, як фактор розв’язання геостратегічної дилеми України, задіяти парадигму “транзитивної держави” Ж.Готтмана.

Запропоновано нове бачення ролі України в геостратегічних процесах як ініціатора створення кадастру злочинів, що будуть підпадати під визначення “тероризм”. Рекомендовано для успішної інтеграції України у євроатлантичні структури здійснити адаптацію технічного, тактичного та оперативного рівнів безпеки України до стандартів ЄС та НАТО.

Звернуто увагу на необхідність технічної оперативно тактичної сумісності системи безпеки України з відповідною системою Євроатлантичного Альянсу.

На основі джерельної бази та сучасних геополітичних досліджень у дисертації здійснено теоретико-методологічне узагальнення й практичне вирішення поставлених завдань, серед яких чільне місце посідають обґрунтування методології та сучасних парадигм дослідження геостратегічних процесів і політичних інститутів, що здійснюють їх у внутрішній і зовнішній політиці з метою забезпечення національних інтересів України.

З огляду на мету й завдання дисертаційного дослідження отримані такі висновки.

1. У дослідженнях з геополітики слід виходити з положення, що політика детермінована перш за все економічними, цивілізаційними та воєнно-стратегічними, а не географічними чинниками. Таким чином, геополітику слід розглянути не як стан, в якому перебувають її суб’єкти, а як процес, як дію та взаємодію між суб’єктами геополітики перш за все державами. Уперше ставиться питання про необхідність подолання застарілих уявлень про геополітику, дослідження якої здійснювались на основі географічних чинників (простір, територія).

2. Традиційні потрактування геополітичних суперечностей “талассократія – теллурократія” мають бути перенесені на суперечності, властиві сучасному глобалізованому світові - “центр – периферія”, “націодержава – транснаціональні корпорації (ТНК), “неурядові міжнародні інституції”.

3. Коливання України в межах геостратегічної дилеми “Захід – Євразія”, “ЄС – Росія” та історичної інерції поділу України на центри геополітичного тяжіння “Західна Україна – Східна Україна”, загрожує територіальній цілісності нашої країни. До того ж можливе реформування унітарного державного устрою країни на федеративний слід розглядати лише теоретично. У практичному ж сенсі ставити питання про заміну унітарної держави на федеративну сьогодні є передчасним.

4. Започатковано і введено в науковий обіг нову категорію геополітики “космократія”. Доведено, що в умовах інформаційного суспільства категорії “космократія” та “інфократія” є базовими для геостратегії сучасних держав. Саме контроль та володіння космічним та інформаційним простором світу є вирішальними ресурсними чинниками для здійснення світової гегемонії та пануванні над світом.

5. Скореговано формулу Маккіндера-Спікмена: “хто контролює Євразію, той контролює світ...”. Суть корекції полягає в тому, що той, хто володіє могутньою економікою, домінує в Космосі, володіє ракетно-ядерною зброєю та засобами її доставки, здатний здійснювати контроль за інформаційним простором, національними політичними елітами та державною бюрократією інших держав, той і володітиме світом.

6. Обґрунтовано тезу щодо контролю за політичним простором будь-якої країни через контроль за її політичними інститутами, політичною елітою та національною бюрократією, які власне формулюють і артикулюють національні інтереси держави та суспільства. Таким чином, контроль за політичними інститутами, політичною елітою і бюрократією є найбільш цивілізованою формою експансіонізму з боку могутніх держав. Засторогою проти цього може бути здійснення політичної реформи на принципах європейської демократії.

7. Внесено пропозицію щодо нових тлумачень змісту національних інтересів країни. Їх слід розглядати як державні інтереси, або ж через дихотомію національно-державні інтереси. Зазначено, що за умов глобалізації національні інтереси країни мають бути взаємоузгоджені з інтеграційними процесами глобалізованого світу. А відтак Україна може бути вимушена поступитися деякими ознаками суверенітету (суверенна рівність, суверенне право тощо).

8. Внесено пропозицію та подано її обґрунтування щодо необхідності розглядати геополітику та її функцію – геостратегію як політологічну дисципліну. Вивчення та дослідження цієї категорії повинно здійснюватись не географічними, а суспільствознавчими науками, котрі так чи інакше об’єктом дослідження мають проблеми зовнішньополітичної діяльності держави.

9. У дисертації презентовано та обґрунтовано тезу про здатність держави здійснювати ту чи іншу форму геостратегії, залежно від політичної системи суспільства та його політичних інститутів; особливостей політичного процесу, що відбувається в країні за умов модернізації; політичного режиму. Крім того, геостратегічні процеси держави залежать від її геополітичної динаміки та геостратегічної напруги.

10. Рекомендовано зовнішньополітичним відомствам України звернутись до ООН з ініціативою створення Єдиного світового реєстру (кадастру) злочинів, що можуть бути кваліфіковані як тероризм та міжнародний тероризм. Це дасть можливість уникнути різниці в підходах кожною країною до потрактувань розуміння цього ганебного для міжнародної спільноти явища.

Публікації автора:

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Ключко Д.Є. Геополітичний вибір сучасної України як проблема// Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна. Питання політології. - Харків, 2000.- № 470.- С.92-100.

2. Ключко Д.Є. Украина в процессе трансформации глобальной системы международных отношений// Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна. Філософія, політологія, соціологія. - Харків, 2000.- № 487.- С.92-100.

3. Ключко Д.Є. Геостратегія та національно-державний інтерес як категорії геополітики// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Питання політології. - Харків, 2001.- № 518.- С.160-164.

4. Ключко Д.Є. Геостратегічні виміри національної безпеки та інститути її забезпечення в Україні// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Питання політології. - Харків, 2002.- № 555.- С.104-110.

5. Ключко Д.Є. Проблема національного суверенітету за умов глобалізації (геополітичний аспект)// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Питання політології. - Харків, 2003.- № 592.- С.306-315.

6. Ключко Д.Є. Україна в геополітичній динаміці ЄС та Росії// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Питання політології. - Харків, 2004.- № 643.- C.36-44

А н о т а ц і я