Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Окрепкий Роман Миколайович. Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів у нафтогазоносних регіонах України: дисертація канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003.Анотація до роботи:

Окрепкий Р.М. Геологічні умови формування важких високов’язких нафт і перспективи пошуків їх покладів у нафтогазоносних регіонах України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2003.

В роботі висвітлюються особливості геологічного розповсюдження, умови залягання та закономірності формування покладів важких високов`язких нафт (ВВВН), а також мальт, асфальтів, природних бітумів (ПБ), зокрема мальт і асфальтів. Дано наукове обгрунтування значних перспектив освоєння їх ресурсів у нафтогазоносних регіонах України як одного із значних додаткових джерел вуглеводневої сировини (ВВС). Показана багатоаспектність даної проблеми. В практичному плані, крім перспективно зростаючого значення ВВВН – ПБ як додаткового джерела ВВС, слід підкреслити роль їх скупчень як концентраторів різноманітних металів (від ванадію, нікелю, молібдену, ренію до золота та платиноїдів), а також як геоекологічних факторів. В теоретичному плані визначення природи та умов утворення ВВВН має особливе значення для пізнання закономірностей нафтидогенезу.

Сукупність отриманих результатів дозволяє зробити висновок про те, що геологічні умови нафтогазоносних регіонів України виключно сприятливі для формування крупних зон накопиченя ВВВН – ПБ. При належному ступені розвіданості цих зон і застосуванні сучасних методів розробки зосереджених в них покладів (поєднання буріння горизонтальних і бокових свердловин з різними фізичними та хімічними методами впливу на пласт) ВВВН-ПБ можуть стати важливим для нафтогазової промисловості України додатковим джерелом вуглеводневої сировини.

В дисертаційній роботі науково і практично обгрунтовано вирішення актуальної проблеми геології нафти та газу, яка пов”язана з прогнозуванням покладів ВВВН та генетично пов”язаних з ними ПБ у різновікових різнофаціальних комплексах нафтогазовидобувних регіонів України. Дослідження закономірностей формування ВВВН – ПБ у зв`язку з оцінкою перспектив пошуків і освоєння їх у нафтогазоносних регіонах України дозволили прийти до наступних висновків.

За генетичними, фізико-хімічними та технологічними властивостями ВВВН є проміжною ланкою між звичайними нафтами і ПБ. Нафтогазоносні регіони України характеризуються надзвичайно широким фазово-геохімічним діапазоном нафтидів (від сухих метанових газів, газоконденсатних і парогазових систем критичного стану до ВВВН, мальт, асфальтів тощо). Всі вони утворилися внаслідок єдиного за своєю природою процесу нафтидогенезу.

Поклади ВВВН – ПБ в Західному, Південному та особливо Східному регіонах залягають в дуже широкому стратиграфічному (докембрій – кайнозой) діапазоні, пов`язані з різноманітними тектонічними умовами, контролюються різними типами пасток.

ВВВН та їх похідні - мальти, асфальти тощо утворюються різними шляхами внаслідок різноманітних природних процесів, до яких належать:

а) фазово-сепараційні явища (втрата легких вуглеводневих фракцій на невеликих глибинах, в зонах виклинювання колекторів, тектонічних порушень та підвищеної тріщинуватості, під зональними та локальними покришками підвищеної порової проникності); б) гідрогеохімічне та біохімічне окислення нафт у зонах палео- або сучасного гіпергенезу; в) взаємодія нафтових і газоконденсатних систем під час багатофазової міграції (випадіння збагачених смолисто-асфальтеновими сполуками нафтидів у вигляді ВВВН і утворення облямівок газоконденсатних покладів).

Найбільш сприятливі умови для накопичення значних промислових скупчень ВВВН – ПБ притаманні перикратонним прогинам і западинам, що в першу чергу, стосується крайових частин докембрійських кратонів у зонах їх зчленування з рифтогенами та складчасто-орогенними спорудами. Саме тут здійснювалася взаємодія вищевказаних фазово-сепараційних, фазово-ретроградних та гіпергенних процесів з великими нафтовими палеопокладами в алювіально-дельтових і прибережно-морських відкладах.

Геологічні умови нафтогазоносних регіонів України сприятливі для формування значних зон нагромадження ВВВН – ПБ. На заході України це стосується зокрема Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину (пастки верхньоюрського рифогенно-карбонатного поясу) і Волино-Подільської нафтогазоносної області (рифогенні колектори верхнього силуру, кембрійські пісковики). У межах Азово-Чорноморського регіону до основних зон (ареалів) нагромадження ВВВН – ПБ відносяться Білоліський тектонічний блок Переддобрудзької нафтогазоносної області (середньопалеозойські карбонатні та сульфатно-карбонатні колектори) та Керченський півострів (піщані колектори майкопської серії). У ДДЗ та Донбасі основні перспективи пошуків ВВВН – ПБ пов`язані з нижньокам`яновугільними теригенними та карбонатними відкладами схилів Воронезького масиву та Українського щиту з суміжними частинами прибортових зон, північно-західної частини ДДЗ, а також окремих великих похованих палеоморфоструктур.

При належному ступені розвіданості найбільш перспективних зон і ділянок нафтогазоносних регіонів України та застосуванні сучасних методів розробки зосереджених у них покладів (поєднання буріння горизонтальних і бокових стовбурів свердловин із різними фізичними та хімічними методами впливу на пласт) ВВВН – ПБ можуть стати важливим для вітчизняної промисловості додатковим джерелом вуглеводневої сировини.