Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Хомин Володимир Романович. Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно- західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км : Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 168арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 146-168.Анотація до роботи:

Хомин В.Р. Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах
5-8 км. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – Геологія нафти і газу. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню геологічної будови та нафтогазоносності Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину, із родовищ якої ведеться основний видобуток нафти в Передкарпатській нафтогазоносній області.

Створена модель геологічної будови центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км.

Встановлені кореляційні залежності між пластовими температурами, тисками та глибиною залягання продуктивних горизонтів центральної і північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони. Обґрунтовано термобаричні умови у надрах досліджуваної території на глибинах до 8 км і можливість існування нафтогазових покладів на вказаних глибинах.

Виділено та обґрунтовано першочергові нафтогазоперспективні об’єкти для проведення детальних геолого-геофізичних робіт і параметричного буріння у межах досліджуваної території.

Розробки здобувача спрямовані на вирішення нагальної проблеми України – нарощування ресурсної бази вуглеводнів.

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано та практично вирішено актуальну проблему геології нафти і газу, пов’язану з встановленням геологічної будови на глибинах 5-8 км та перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів центральної і північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.

Науково-теоретичне значення проведених досліджень полягає в такому.

Використання геогустинного моделювання в комплексі з іншими геофізичними даними (переважно сейсмічними дослідженнями) та результатів буріння глибоких і надглибоких свердловин дозволило створити наближені до реальних геологічні моделі глибинної будови Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину, що підвищує якість прогнозу нафтогазоносності.

За результатами опрацювання та аналізу глибинної геологічної будови центральної і північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину в межах Долинського нафтогазопромислового району, крім ІІ-ІІІ ярусів складок, наявність яких доведена бурінням, нами виділяється ІV ярус складок, який ще не розкритий бурінням. У Бориславському перерізі уточнено положення передових складок третього ярусу, фронтальна частина яких (за нашими даними) насунута дещо північно-східніше в порівнянні з існуючими побудовами. Виявлені особливості зміни колекторських властивостей гірських порід на великих глибинах. Показано, що на глибинах понад 5 км переважає порово-тріщинний тип колектору.

За результатами геолого-статистичного моделювання встановлені кореляційні залежності початкових пластових тисків і температур з глибиною, а також за даними геолого-геохімічних, гідрогеохімічних, термобарометричних, палінологічних та інших досліджень обґрунтована можливість існування нафтогазових покладів у глибокозанурених горизонтах центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.

Розроблено принципову модель характеру нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину, на якій відображено особливості зміни з глибиною колекторських властивостей порід, термобаричних умов та нафтогазоносності надр досліджуваної території.

Проведені дослідження дозволили виділити об’єкти для постановки першочергових пошукових робіт: структури нижніх (третього і четвертого) ярусів складок у Долинському перерізі та третій структурно-тектонічний ярус у Бориславському перерізі. Підтверджується необхідність буріння свердловини 2-Довголука. Перспективними для постановки детальних сейсмічних робіт, а в подальшому і буріння надглибоких свердловин, є глибинні складки в районах Добромиль-Стрільбичі, Таняви-Смолянки та Вигода-Витвиці.

Практичне впровадження проведених досліджень надає можливість:

– обґрунтувати та виділити першочергові напрями проведення деталізаційних геолого-геофізичних робіт у глибокозанурених горизонтах досліджуваної території з постановкою параметричного буріння;

– підвищити геологічну результативність та ефективність геологорозвідувальних робіт;

– наростити вуглеводневу ресурсну базу Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину за рахунок відкриття нових покладів та дорозвідки відкритих родовищ.

Публікації автора:

1. Мончак Л.С., Маєвський Б.Й., Хомин В.Р. Нові дані щодо глибинної геологічної будови та перспектив нафтогазоносності центральної частини Передкарпатського прогину // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – № 3. – С. 39-41. (Особистий внесок – ідея розроблення нової глибинної геологічної будови центральної частини Передкарпатського прогину, формування висновків, 65 %)

2. Хомин В.Р. Особливості термобаричних умов та нафтогазоносності надр Передкарпатського прогину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. –
№ 2 (7). – С. 49-54.

3. Маєвський Б.Й., Хомин В.Р. Геодинамічні умови формування і розповсюдження рудо-нафтогазоносності в Карпатському регіоні // Розвідка та розробка нафтових і газових
родовищ. – 2003. – № 3 (8). – С. 90-96. (Особистий внесок – встановлення умов формування та зв’язку між рудоносністю та нафтогазоносністю в Карпатському регіоні в цілому та в межах Передкарпатського прогину зокрема, 75 %)

4. Хомин В.Р. Особливості зміни ємнісно-фільтраційних і термобаричних параметрів з глибиною залягання нафтогазоперспективних горизонтів Бориславсько-Покутської зони // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 4 (9). – С. 118-121.

5. Маєвський Б.Й., Манюк М.І., Хомин В.Р., Храбатинко І.В. Особливості формування і розташування покладів нафти в Передкарпатському нафтогазоносному районі // Тези доп. наук.-практ. конф. “Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень” (Чернігів, лютий 2001 р.). – Чернігів. – 2001. – С. 168-170. (Особистий внесок – обґрунтування можливості формування нафтових і газових покладів на великих глибинах у Передкарпатському прогині, 35 %)

6. Маєвський Б.Й., Ляху М.В., Манюк М.І., Хомин В.Р. До питання регіонального та локального прогнозу нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Карпатського регіону // Тези доповідей Міжнар. наук. конф. “Геологія горючих копалин України”. – Львів. – 2001. –
С. 150-151. (Особистий внесок – локальний прогноз нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Передкарпатського прогину, 30 %)

7. Хомин В.Р. Геолого-статистичне моделювання термобаричних умов глибокозанурених горизонтів // Тезисы докл. V Междунар. конф. “Крым-2003”. Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона (пгт. Гурзуф, 8-13 сентября 2003 г.). – Сімферополь. – 2003. – С. 82-83.