Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Терещук Оксана Степанівна. Географічні засади оптимізації геоекологічного стану природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району : Дис... канд. наук: 11.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Терещук О.С. Географічні засади оптимізації геоекологічного стану природно-господарських систем Нововолинського гірничо-промислового району. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2008.

Обґрунтовано наукові засади досліджень геоекологічного стану природно-господарських систем вуглевидобувних районів, що дозволило розробити алгоритм досліджень, удосконалити існуючу концепцію ПГС та програму їхнього моніторингу. З’ясовано особливості природних і соціально-економічних умов та ландшафтної організації Нововолинського ГПР, які утворилися в умовах ліквідації нерентабельних шахт. Здійснено покомпонентне та ландшафтно-екологічне оцінювання сучасного геоеко-логічного стану природно-господарських систем досліджуваного реґіону у масштабі 1 : 25 000 і для ключової ділянки “Нововолинськ” у масштабі 1 : 5 000 та складено серію цифрових ландшафтно-екологічних моделей. Розроблено конструктивно-географічні пропозиції з оптимізації стану навколишнього природного середовища та удосконалення існуючої системи моніторингових спостережень у реґіоні.

1. Геоекологічні дослідження вуглевидобувних районів повинні базуватися на концепціях ландшафтознавства та його прикладних напрямів, перш за все, конструктивного та екологічного ландшафтознавства і здійснюватися за єдиною програмою, методикою та відповідними алгоритмами.

2. Науково-методологічною основою для вивчення геоекологічних проблем вуглевидобувних районів вважаємо такі основні підходи як геосистемний, геоекологічний, басейновий, ландшафтний і геоінформаційний. Особливу увагу у роботі приділено аналізу складових ландшафтного підходу: загальноландшафтного, антрополандшафтного, геотехносистемного, природно-техносистемного та антропоекосистемного. Інтегрування існуючих підходів дозволило розробити алгоритм геоекологічних досліджень, удосконалити існуючу концепцію ПГС та програму їхнього моніторингу.

3. Ландшафтне вивчення геоекологічних проблем районів розроблення покладів кам’яного вугілля передбачає використання різних підходів і методів, серед яких найважливішими є ландшафтно-динамічний, ландшафтно-геохімічний і ландшафтно-біоценотичний. Найбільше уваги необхідно приділяти оцінюванню антропогенної трансформованості ПГС та інтенсивності прояву небезпечних природно-антропогенних процесів.

4. Природні і соціально-економічні умови Нововолинського ГПР відіграють важливу, часом навіть визначальну, роль у формуванні сучасної геоекологічної ситуації реґіону. Специфічне їхнє поєднання зумовило просторову диференціацію екологічної напруги та різну інтенсивність прояву негативних природно-антропогенних процесів. Також виявлено, що на екологічний стан довкілля району, окрім підприємств вугільної промисловості, суттєвий вплив мають такі господарські чинники, як сільськогосподарське використання земель, будівництво, транспортне навантаження тощо.

5. Встановлено, що геоекологічний стан природно-господарських систем Нововолинського ГПР на сьогодні залишається напруженим. Ситуація ускладнилася після ліквідації більшості нерентабельних шахт району. Особливу небезпеку для життєдіяльності людини становлять процеси деформації земної поверхні (75,0 %), затоплення і підтоплення будівель, доріг і комунікацій (14,0–15,5 %), забруднення поверхневих, ґрунтових і підземних вод, ґрунтового покриву та продуктів харчування токсичними елементами і радіонуклідами.

6. Дослідження екологічного стану геологічного і повітряного середовища, поверхневих і підземних вод, ґрунтового і рослинного покриву у реґіоні свідчить, ці компоненти сильно трансформовані і забруднені. За окремими хімічними елементами виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин у поверхневих (у 5,3 рази), ґрунтових (у 6,9 рази) і підземних (у 36,0 разів) водах та ґрунтах (у 20,2 рази). Наприклад, безпосередньо біля породних відвалів спостерігають такий валовий вміст міді, нікелю і хрому, який перевищує допустимі норми у 3–5 разів. Фонові значення гамма-потужності є також високими (0,10–0,12 мкЗв/год). Ліквідація більшості шахт району сприяла зменшенню обсягів забруднення природного середовища, однак викликала активізацію негативних природно-антропогенних процесів, особливо підтоплення і заболочення земель.

7. Згідно з результатами детальних геоекологічних досліджень на ключовій ділянці “Нововолинськ” (масштаб 1 : 5 000), на антропогенно трансформовані геосистеми припадає 4,5 % від загальної площі ділянки. Значну частку займають надзвичайно (1,3 %) і дуже сильно (15,9 %) модифіковані ландшафтні системи. Проте найбільші площі ключової ділянки (42,3 %), які переважно зайняті ріллею, зазнали середнього ступеня трансформаційних змін.

8. На основі власних геоекологічних досліджень та аналізу фондових, статистичних і літературних матеріалів нами запропоновано шляхи оптимізації геоекологічного стану ПГС Нововолинського ГПР. Особлива увага звернута на обґрунтування схеми оптимізації існуючої геоекологічної моніторингової мережі та програми моніторингу, що сприятиме реалізації завдань екологічної реабілітації досліджуваного реґіону. Головними складовими елементами оптимізованої схеми геоекологічного моніторингу виступатимуть існуюча мережа моніторингу поверхневих і підземних вод, ґрунтів, а також пропоновані нами три спостережні станції та понад 20 нових постів і пунктів геоекологічних спостережень.

Публікації автора:

  1. Терещук О.С. Геоекологічний моніторинг Нововолинського гірничопромислового району / О.С. Терещук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2005. – № 1(7). – С. 195–204.

  2. Терещук О.С. Трансформація природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району в умовах реструкту-ризації вугільної промисловості / О.С. Терещук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – Вип. 17. – С. 137–148.

  3. Терещук О.С. Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище Нововолинського гірничопромислового району / О.С. Терещук // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – 2007. – Вип. 34. – С. 279–285.

  1. Терещук О.С. Мисливська фауна Волинської області та її моніторинг / О.С. Терещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2005. – Вип. 8. – С. 56–64.

  2. Koval’chuk I. Optymalizacja rozwoju przyrodniczo-antropogenicznych procesуw w granicach Nowowoіyсskiego rejonu gуrniczo-przemysіowego / Ivan Koval’chuk, Yevhen Ivanov, Oksana Tereshchuk // Moїliwoci miкdzynarodowej wspуіpracy w dziedzinie ochrony rodowiska i wdraїania zrуwnowaїonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007–2013): мonografia pod red. K. Giordano i P. Legutko-Kobus. – Lublin, 2007. – S. 181–197. (Особистий внесок – розробка схеми оптимізації розвитку природно-антропогенних процесів).

  3. Ivanov Y. Koniecznoж udoskonalenia struktury planowania przestrzennego Lwowsko-Woіyсskiego Zagікbia Wкgla Kamiennego w warunkach zamkniкcia nierentownych kopalс / Yevhen Ivanov, Ivan Koval’chuk, Oksana Tereshchuk // Planowanie przestrzenne – szanse i zagroїenia spoіeczno-rodowiskowe: мonografia pod red. S. Kozіowskiego i P. Legutko-Kobus. – Lublin, 2007. – S. 452–466. (Особистий внесок – створення ландшафтної карти та обґрунтування ландшафтно-екологічної ситуації в межах Нововолинського гірничопромислового району).

  4. Іванов Є.А. Зміна геоекологічного стану природно-господарських систем Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну у зв’язку із закриттям нерентабельних шахт / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, О.C. Терещук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць. – Луцьк: ВДУ ім. Л. Українки, 2006. – № 3. – С. 42–55. (Особистий внесок – аналіз геоекологічного стану природно-господарських систем досліджуваного району).

  5. Терещук О.С. Сучасний геоекологічний стан природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району / О.С. Терещук // Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення: мат-ли Другої міжнарод. наук.-практ. конф. – (АР Крим, Коктебель, 24-28 вересня 2007 р.) – К.: НПЦ „Екологія. Наука. Техніка”, 2007. – С.41–42.

  6. Іванов Є.А. Необхідність вдосконалення структури територіального планування Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну в умовах закриття нерентабельних шахт / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, О.С. Терещук // Територіальне планування, шанси і загрози у суспільному та навколишньому середовищі: мат-ли IV міжнарод. наук. конф. – (Люблін, 15–16 березня 2007 р.) – Л.: ЛКУ, 2007. – С.14. (Особистий внесок – розробка схеми територіального планування Нововолинського гірничопромислового району).