Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Мальчикова Дар'я Сергіївна. Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області): дисертація канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський національний ун-т ім. Іллі Мечникова. - О., 2003.Анотація до роботи:

Мальчикова Д.С. Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2003.

В дисертаційній роботі наведено теоретичне і методологічне обґрунтування впровадження комплексного географічного підходу в практику ведення кадастру сільськогосподарських земель Півдня України. Запропоновані напрямки розширення і доповнення сучасної методологічної бази землеоцінювальних робіт: 1) проведення кадастрового районування на агроландшафтній основі; 2) перехід від агровиробничих груп ґрунтів як об’єктів кадастрової оцінки до сільськогосподарських типів земель; 3) обґрунтування полікритеріальної системи показників кадастрової оцінки сільськогосподарських земель на противагу існуючому монокритеріальному підходу з метою більш повного врахування регіональних і локальних особливостей і умов ведення сільськогосподарського виробництва.

На сучасному етапі різні галузі науки мають вагомі досягнення в розробці земельно-кадастрової справи, обґрунтуванні організації території та раціонального природокористування. У дисертації наведене теоретичне узагальнення методологічних проблем і методичних принципів інвентаризації та оцінки різноякісних сільськогосподарських земель в системі ЗК України і представлене нове розв’язання наукового завдання впровадження комплексного географічного підходу в практику кадастру сільськогосподарських земель Південного регіону. В результаті проведених досліджень сформульовано такі висновки:

1. Специфіка природних та господарських умов різних регіонів України визначає особливості функціонування регіональних агроландшафтних систем і використання земель. Землеоцінювальні роботи в умовах реформування земельних відносин повинні проводитись з врахуванням регіональних і локальних особливостей землекористування, що не тільки підвищить їх об’єктивність, а й може стати одним з факторів економічного стимулювання сільських товаровиробників, оскільки розмір земельного податку визначається залежно від якості та особливостей використання конкретної земельної ділянки. В основу розробки і ведення ЗК мають бути покладені дослідження регіональних особливостей землекористування і методологічні засади, засновані на комплексному географічному підході. Це дозволить більш досконало вирішити коло складних і проблемних питань кадастру сільськогосподарських земель.

2. Сільськогосподарська типологія земель може сприяти не тільки вирішенню питання об’єкта землеоцінювальних робіт. Типи земель можна розглядати як операційні територіальні одиниці – основу елементарного облаштування агроландшафтів. Їх застосування дозволить диференціювати використання орних земель в залежності від рельєфу, ґрунтів та екологічних умов, диференціювати відведення ґрунтів для несільськогосподарських потреб і для потреб формування регіональної та локальної систем екологічних мереж.

При цьому необхідно акцентувати, що контурна організація агроландшафту має стати видом природокористування, що дозволяє через систему взаємопов’язаних прийомів адаптувати територію до різних економічних та екологічних умов.

3. Агроландшафтне кадастрове районування найбільш повно відповідає вимогам та змісту ЗК. Зважаючи на наявність детальної характеристики екологічних особливостей земель та розвитку процесів деградації, розроблене районування не тільки сприятиме проведенню землеоцінювальних робіт, а й може стати основою розробки регіональних програм ведення сільського господарства та здійснення заходів по захисту земель від процесів деградації.

4. В умовах переходу до ринкових відносин опрацьований методичний підхід комплексної еколого-економічної оцінки різних категорій земель за полікритеріальною системою дасть змогу більш широко враховувати регіональні та локальні особливості землекористування, дозволить здійснювати диференційований підхід до таких стрижневих проблем як визначення ціни на землю, земельного податку, допоможе аналізувати ефективність меліоративних заходів як на рівні окремих господарств, так і на регіональному рівні.

5. Апробація запропонованих методологічних розробок і методичних принципів впровадження комплексного географічного підходу в практику ведення ЗК Херсонської області дозволила: 1) провести коригування схеми кадастрового районування території Херсонської області на агроландшафтній основі з врахуванням екологічного стану; 2) розробити пропозиції щодо вдосконалення методики економічної оцінки зрошуваних земель в регіональних умовах Херсонської області. Ці розробки повністю готові до використання в практиці ЗК області при проведенні заходів щодо захисту земель від процесів деградації та під час розробки методичних підходів оцінки різних категорій земель.

Публікації автора:

Статті:

 1. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Географічні засади розроблення і ведення кадастру сільськогосподарських земель // Укр. геогр. журнал. – 2002. – № 3. – С. 38-44

 2. Мальчикова Д.С. Теоретичні засади кадастрового внутріобласного районування як основи землеоцінних робіт // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова, 2001. – Вип.6 – С.62-69

 3. Мальчикова Д.С. Проблеми і перспективи використання зрошуваних земель Херсонської області // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова, 2002. – Вип.7 – С. 138-145

 4. Мальчикова Д.С. Методологічні засади економічної оцінки сільськогосподарських земель Півдня України // Культура народов Причерноморья. – 2002. –№30 – С. 43-47

 5. Мальчикова Д.С. Економічна оцінка рекреаційного та сільськогосподарського використання приморсько-степової зони в межах Херсонської області. // Географічні проблеми розвитку півдня України у ХХІ столітті. Зб. наук. праць. – Одеса-Мелітополь: Вид-во “Мелітополь”, 2000.– Частина 2.– С.64-66.

 6. Мальчикова Д.С. Сучасний земельний кадастр: зміст, функції, призначення // Аспірантський колоквіум. Зб. матеріалів. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – С.72 – 77

 7. Мальчикова Д.С., Кучерява О.П. Особливості природокористування на Півдні України: регіональні проблеми розвитку // Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С.186-189

 8. Мальчикова Д.С. Вивчення студентами теми “Кадастрова оцінка земель” // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 28. – С. 110 - 113

Тези доповідей:

 1. Мальчикова Д.С. Шляхи підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу південного регіону України // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи вирішення. Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 березня 2002 року). – К.: “Стафед-2”, 2002. – С. 54-55

 2. Мальчикова Д.С. Проблемні питання економічної оцінки зрошуваних земель // Перспектива – 4. Зб. тез та повідомлень студентської наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного факультету ХДАУ (Херсон, 4 квітня 2002 року). – Херсон: Ред.-вид. центр “Колос” ХДАУ, 2002. – С. 26-29

 3. Мальчикова Д.С., Беспалова Н. Порівняльний аналіз розселення в районах богарного і зрошувального землеробства Херсонської області // Перспектива – 4. Зб. тез та повідомлень студентської наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного факультету ХДАУ (Херсон, 4 квітня 2002 року). – Херсон: Ред.-вид. центр “Колос” ХДАУ, 2002. – С. 15-19

 4. Мальчикова Д.С. Вплив екологічного стану земель на їх економічну оцінку в умовах Херсонської області // Екологія Херсонщини – учора, сьогодні, завтра. Тези наук.-практ. конф. (Херсон, 22 жовтня 2002 року). – Херсон, 2002. – С. 28-30

 5. Мальчикова Д.С., Няйкало Т.М. Особливості впливу антропогенного фактору на берегову зону Дніпровсько-Каркінітської берегової області Чорного моря // Еколого-натуралістична творчість. Наук.-метод. Вісник №1. Тези наук.-практ. конф. “Україна на межі тисячоліть. Погляд у майбутнє”. – К.: УДЕНЦ, 2001. – С. 104 –105