Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Яворська Вікторія Володимирівна. Геодемографічні процеси і геодемографічна ситуація в регіоні Українського Причорномор'я: дисертація канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. , табл.Анотація до роботи:

Яворська В.В. Геодемографчні процеси і геодемогафічна ситуація в регіоні Українського Причорномор`я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Одеський національний університет ім.. І.І.Мечникова.

В дисертації введено поняття геодемографічний процес, розроблені і сформульовані основні концептуальні положення категорії геодемографічний процес, науково-методичні підходи до його аналізу в взаємозв`язку з різними впливовими факторами соціального, економічного, етно-національного, розселенського, екологічного характеру, виділені і охарактеризовані типи і підтипи геодемографічних процесів стосовно регіону Українського Причорномор`я з позицій підходу соціально-географічної науки.

На основі розроблених автором дисертації методичних підходів проведено інтегральне геодемографічне районування, в результаті якого в межах регіону УП виділені і охарактеризовані геодемографічні зони і підзони, окремі ареали. Зроблена прогнозна оцінка розвитку населення на ближчу перспективу.

1. В результаті проведених досліджень введено поняття ГДП, розроблені і сформульовані основні положення концепції геодемогравфічного процесу. Вони збагачують уявлення про особливості геодемографічного розвитку населення, вносять певний вклад в розвиток територіальних основ суспільної географії.

2. Розроблена методика аналізу і виділення типів і підтипів ГДП. Зроблений аналіз просторової диференціації виділених автором типів і підтипів ГДП показав, що існують суттєві територіальні відмінності, зумовлені місцевими внутрішніми і зовнішніми факторами. Це має як теоретичне так і практичне значення. Воно може бути використаним при розробці пріоритетів соціально-демографіного розвитку регіону УП,

3. Демографічна проблема, демографічна криза в нашій країні, в т.ч. в регіоні Українського Причорномор`я не має в сучасний період простого рішення. Це комплексна соціально-демографічна проблема, яка не може бути вирішеною лише за допомогою вже давно відомих, здебільшого декларативних заходів демографічної політики. До цього часу ще не повністю розроблені теоретичні, концептуальні положення про оптимальний режим відтворення населення в умовах сучасних ринкових реформ, наступає такий момент, коли виникає негайна необхідність розробки науково-обгрунтованих шляхів розвитку і вдосконалення всіх форм життєдіяльності населення і перш за все його соціально-економічної діяльності.

4. В специфіці геодемографічного процесу УП своєрідну роль відіграє таке територіальне утворення як Приморська смуга, де системно поєднуються багатофакторні структурні компоненти промислової, транспортної, рекреаційної, прибережної морської та океанічної діяльності. Високий рівень її урбанізації, її аттрактивність на протязі тривалого періоду, виникнення тут цілої низки “молодих” за своєю віковою структурою населення міст різного рангу людності сприяло формуванню в її межах більш сприятливої демовітворювальної ситуації. Ця обстановка і в сучасний кризовий період має певний вплив на хід геодемографічного процесу в Приморській смузі, на формування більш сприятливих, менш депресивних умов геодемографічного розвитку.

5. На основі розроблених автором методичних підходів і застосування комплексного аналізу множини демографічних індикаторів по 63-х адміністративних районах вперше за останні 10 - 12 років було здійснено геодемографічне районування території УП.

6. Аналіз траєкторії геодемографічного процесу і стану геодемографічної ситуації в регіоні Українського Причорномор`я на зламі століття дає підстави стверджувати, що суто демографічні аспекти відтворення населення вже не відіграють провідної ролі в формуванні чисельності населення і трудових ресурсів. Це стосується навіть багатонаціональних за складом населення розселенських зон межиріччя Дністра і Дунаю. Зокрема, розробка конкретних заходів демографічної політики вимагає певного переміщення акценту із області етно-національних пріоритетів в бік вирішення проблем соціально-економічного розвитку.

7. Результати наукового дослідження, комплексного аналізу геодемографічного процесу і геодемографічної ситуації в регіоні Українського Причорномор`я мають певне теоретичне і практичне значення.

Теоретичне значення полягає в розробці концепції геодемографічного процесу, науково-методичних підходів щодо виділення його типів і підтипів, поглиблено наукове обґрунтування категорії геодемографічної ситуації тощо.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що положення роботи можуть бути використані як методична база для обґрунтовування основних засад демографічної політики на регіональному і мікро регіональному рівнях .

Основні положення дисертації викладені у публікаціях

1. Яворська В.В. Геодемографічний процес в соціально-економіко-географічних дослідженнях: концептуальний погляд (на прикладі УП) // Географія і сучасність. Зб. наук. праць. НПУ ім. М.П.Драгоманова.. - К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова , 1999. - Вип. 2.- С.13-17. – 0,25 д.а.

2. Яворська В.В. Етнонаціональній склад населення Українського Причорномор’я (на прикладі Одеської області) // Географія і сучасність. Зб.наук. праць. НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова , 1999. - Вип. 2. – С. 51-56 – 0,3 д.а.

3. Яворська В.В. Сучасні геодемографічні процеси Миколаївської області // Географія і сучасність. Зб. наук. праць. НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2000. - Вип.3. – С. 208-214 – 0,4д.а.

4. Яворська В.В. Демографічна ситуація в регіоні Придунав`я // Географічні проблеми розвитку півдня України у ХХІ столітті. Зб.наук.праць. - Одеса-Мелітополь. 2000. – Т.2. -С.12-17- 0,3 д.а.

5. Яворська. В.В. Основні методологічні підходи до вивчення геодемографічного процесу // Географічна наука і Україна. Зб. наук. праць. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С.24 – 0,05 д.а.

6. Топчієв О.Г., Куделіна С.Б., Яворська В.В. Геодемографічний процес: зміст і функції поняття // Український. географічний журнал, 2000.- №2 – С. 25-27-0,2 д.а. Особистий внесок Яворської В.В.: розроблена методика типізації ГДП – 0,15 д.а.

7. Куделіна С.Б., Яворська В.В. Територіальна організація обласної системи розселення, екологічна ситуація: взаємодія сучасний стан (на прикладі Одеської області) //Сучасна географія та навколишне природне середовище . науково-практична конференція. Зб. наук. праць.- Вінниця: Вид-во Рекламна Агенція “Стар трек” –1999. – С. 84-85 – 0,2д.а. Особистий внесок Яворської В.В.: оцінені взаємозв`язки демографічних і розселенських процесів – 0,1д.а.

8. Одеська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Відповід. ред. Т.В. Погурельська. – К.: ТОВ “Видавництво “Мапа”, 2002. – 20 с. – 1,25 д.а. Особистий внесок Яворської В.В. – розроблені картограми: загальна характеристика населення області та етно-національного складу –0,1д.а.

9. Куделіна С.Б., Мірошниченко О.А., Уголік К.В., Хомич Л.В., Яворська В.В. Прибрежна зона Одеської області: рівень антропогенного навантаження та екологічний стан // Экологические проблемы Черного моря: Сб. научн. статей.– Одесса: ОЦНТЭИ 1999.-С.122-125 –0,2 д.а. Особистий внесок Яворської В.В.: дана характеристика демографічної ситуації в приморській смузі – 0,1 д.а.

10. Яворська В.В. Статево-вікова структура населення як фактор геодемографічного процесу // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть” – К.: ВЦ “Київський університет”. 2000. – С.50-52 – 0,1д.а.

11. Топчієв О.Г., Куделіна С.Б., ХомичЛ.В., Яворська В.В. Становлення регіональної політики в Україні: напрямки і пріоритети соціально-економічного розвитку Українського Причорномор`я// Четвертий міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26-29 серпня 1999р. Доповіді та повідомлення. Південь України. Одеса – Одеса: АстроПринт, 1999 - .С.184-192 – 0,5 д.а. Особистий внесок автора обґрунтовано вплив соціально-економічних та демографічних факторів на формування регіональної політики регіону УП – 0,2 д.а.

12. Яворська В.В. Значення статево-вікової структури, та її вплив на геодемографічні процеси // Матеріали всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції ”Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні” – Тернопіль. – 2000. –С. 90-93 – 0,2 д.а.

13. Куделіна С.Б., Мірошниченко О.А., Уголік К.В., Яворська В.В. Сучасні екологічні проблеми Одещини // Экологические проблемы городов и рекреационных зон: Сб. научн.ст. – Одесса: ОЦНТЭИ - 1999. – С.62-67 – 0,3 д.а. Особистий внесок Яворської В.В.: наголошується зв`язок концепції ГДП з екологічними проблемами – 0,1 д.а.