Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Стрикаленко Євгеній Андрійович. Генетичні маркери в індивідуальному прогнозі розвитку рухових здібностей людини : дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Херсонський держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 173арк. — Бібліогр.: арк. 145-167.Анотація до роботи:

Стрикаленко Є.А. Генетичні маркери в індивідуальному прогнозі розвитку рухових здібностей людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізичне виховання, фізична культура різних груп населення. – Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 2005.

Дисертація присвячена питанням індивідуального прогнозу розвитку рухових здібностей людини за допомогою генетичних маркерів.

У дисертаційному дослідженні проведений детальний аналіз літератури з питань спортивного відбору та застосування методу генетичних маркерів. Доведено, що одними з таких маркерів є групи крові системи АВ0 та особливості будови шкіряних візерунків пальців та долонь рук.

У роботі зроблено експериментальне обґрунтування доцільності використання методу генетичних маркерів у вирішені проблеми індивідуального прогнозу розвитку рухових здібностей людини. Наведені результати дослідження взаємозв’язку між групами крові системи АВ0 та рівнем розвитку рухових здібностей людини. Визначені закономірності фенотипічного прояву груп крові у спортсменів високої кваліфікації.

Дослідженні особливості будови шкіряних візерунків пальців та долонь рук спортсменів високого класу та проведено порівняння з дерматогліфічними ознаками людей загальної популяції.

Сформовано систему індивідуального прогнозу розвитку рухових здібностей людини за допомогою комплексу серологічних та дерматогліфічних генетичних маркерів, які дозволяють здійснювати орієнтацію дітей та підлітків на певні види рухової діяльності та до занять певними групами видів спорту.

 1. Аналіз наукової та науково-методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів дає підстави стверджувати: в системі спортивного відбору перспективним напрямком є генетичний відбір з використанням генетичних маркерів, за допомогою яких можливо здійснювати прогнозування особливостей розвитку морфофункціональних ознак, рухових здібностей, психічних особливостей людини. Вивчення спеціальної літератури дозволило стверджувати, що особливості будови шкіряних візерунків пальців та долонь, групи крові системи АВ0 є генетичними маркерами за допомогою яких можна здійснювати індивідуальний прогноз розвитку рухових здібностей людини. Дослідженнями взаємозв’язку між дерматогліфічними та серологічними генетичними ознаками займались вчені, але отримані результати були фрагментарні або неоднозначні.

 2. Експериментально визначено, що взаємозв’язок між групами крові та рівнем розвитку рухових здібностей людини спостерігається лише тоді, коли є жорстка генетична обумовленість їх в розвитку.

 3. Визначено серологічні генетичні маркери розвитку рухових здібностей:

а) генетичним маркером здатності до занять видами спорту, де необхідний високий рівень розвитку загальної витривалості, є ІІ(А) група крові системи АВ0;

б) маркером схильності до значного розвитку координаційних здібностей та перспективу в складно-координаційних видах спорту є особи з ІІІ (В) та IV (АВ) групами крові системи АВ0;

в) серологічним маркером в системі індивідуального прогнозування схильності до розвитку гнучкості є ІІ (А) група крові;

г) генетичним маркером схильності до високого прояву розвитку швидкісних здібностей у юнаків є І (0) група крові, для дівчат в якості прогнозу значного розвитку даної здібності виступає ІІ (А) та ІІІ (В) групи крові;

д) маркером схильності до занять видами спорту, де визначальним є комплекс рухових здібностей в змінюваних ситуаціях визначено ІІІ (В) групу крові.

 1. Найбільш інформативними генетичними маркерами розвитку рухових здібностей людини є комплекс пальцевих дерматогліфів:

а) тип узору пальця завиток, більша кількість гребінців на третіх пальцях двох рук, більша сума гребінців на правій руці, значніші показники TRC та Ft є маркерами схильності до значного розвитку комплексу рухових здібностей, які визначають найвищі досягнення в спортивних єдиноборствах;

б) петлевий узор пальця генетичний маркер схильності до значного розвитку витривалості, а відповідно і до занять видами спорту де необхідний значний прояв даної рухової здібності;

в) кількість гребінців на других пальцях двох рук менш ніж 16 прогнозує високу схильність до розвитку координаційних здібностей.

 1. Прогностичність долонних дерматогліфів визначається комплексом наступних ознак:

а) долонний кут dat правої руки та лівої руки більш ніж 58–59, довжина між пальцевим трирадіусом с та осьовим трирадіусом t більш ніж 85–88 мм для чоловіків та 78 мм для жінок є маркером схильності до спортивної діяльності;

б) довжина між пальцевими трирадіусами ad більш ніж 59 мм, як на правій так і на лівій руці є маркер схильності до занять видами спорту де необхідний значний прояв витривалості;

в) схильність до значного прояву комплексу рухових здібностей, які визначають успішну діяльність в спортивній боротьбі та спортивних іграх, може прогнозуватись за допомогою наступних долонних дерматогліфічних маркерів: відстань між трирадіусами ad 59 мм й більше для групи єдиноборців та 58 мм й більше для представників спортивних ігор, кількість гребінців між пальцевими трирадіусами bc, як на правій так і на лівій руці – більш ніж 26–27 гребінців;

г) кут atd менш ніж 37 на правій руці та менш ніж 39 на лівій руці свідчить про здатність до високого розвитку психомоторних здібностей.

 1. Серологічні та дерматогліфічні маркери доцільно використовувати на різних етапах відбору в системі прогнозування індивідуального розвитку здібностей людини, які визначають успіх в обраній сфері рухливої діяльності. Запропонована система визначення схильності до певних видів рухової діяльності дозволяє скласти об’єктивні уявлення про потенційні можливості дітей.

Публікації автора:

 1. Стрикаленко Є.А., Маляренко І.В. Діагностика спортивної обдарованості // Навчально-методичні рекомендації для магістрантів факультету фізичного виховання та спорту VVI курсів спеціальності 8.01.01.03.”ПМСО. Фізична культура”. – Херсон: ХДУ, 2004. – 33 с.

 2. Стрикаленко Є.А. Індивідуальний прогноз розвитку рухових здібностей за допомогою серологічних генетичних маркерів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. Львів: ЛДІФК, 2003. Т. 2. С. 393 397.

 3. Стрикаленко Е.А. Серологические генетические маркеры при отборе в спортивные секции // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. Харків, ХДАДМ (ХХПІ), 2003. №13. С. 84 88.

 4. Стрикаленко Є.А. Взаємозв’язок між рівнем розвитку рухових здібностей людини та серологічними генетичними маркерами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. Львів: ЛДІФК, 2004. Т. 2. С. 340 344.

 5. Стрикаленко Є.А., Сергієнко Л.П. Прогнозування розвитку координаційних здібностей дітей за генетичними маркерами груп крові // Спортивний вісник придніпровя: Наук.- теор. журнал. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2004. №6. С. 75 77.

 6. Стрикаленко Є.А. Прогнозування розвитку рухових здібностей людини за допомогою дерматогліфічних генетичних маркерів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. №7. С. 115 117.

 7. Стрикаленко Є.А. Особенности отбора юных спортсменов // Педагогічні науки. Херсон: ХДПУ, 2002. Випуск ХХІХ С. 176178.

 8. Стрикаленко Є.А., Сергієнко Л.П. Групи крові і фізичний розвиток особистості // Реалізації здорового способу життя сучасні підходи: Матеріали ІІ Міжнар. конф. Дрогобич, 2003. С. 149 157.

 9. Стрикаленко Є., Сергієнко Л. генетическое прогнозирование развития двигательных способностей: группы крови у спортсменов высокого класса // Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. Херсон: ХДУ, 2003. С. 24 27.

 10. Стрикаленко Є.А., Сергієнко Л.П. Прогнозирование развития способности к выносливости у детей по генетическим маркерам групп крови // Адаптаційні можливості дітей та молоді: Міжнар. наук-практ. конф. Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2004. С. 196 199.

 11. Стрикаленко Є.А., Сергієнко Л.П. Особливості дерматогліфіки рук у гребців та стрільців // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали V Всеукр. наук-практ. конф. Суми: СумДПУ ім А.С. Макаренка, 2005. С. 413 420.

 12. Стрикаленко Е.А., Сергиенко Л.П. Дерматоглифика рук у спортсменов высокой квалификации // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Тези доп. ІХ міжнародного наукового конгресу. К.: Олімпійська література, 2005. С. 724.

 13. Стрикаленко Е.А., Сергиенко Л.П. Генетические технологии прогнозирования предрасположенности детей к занятиям спортом // Спорт и здоровье: Второй междунар. конгресс. СПбГАФК им. Лесгафта, 2005. С. 218 219.

 14. Стрикаленко Є., Соловюк Ю. Прогноз розвитку координаційних здібностей за допомогою дерматогліфічних генетичних маркерів // Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали ІІІ Всеукр. наук-практ. конф. Херсон: ХДУ, 2005. С. 41 44.

 15. Strikalenko E.A., Serhiynko L.P., Serhiynko L.I. Blood groups and physical development of a person // New ideas in sport sciences, Poland Warsaw, 2003. P. 229 231.

 16. Strikalenko E., Serhiynko L. Blood groups in the system of prognosis of children’s predisposition to the sports activity // Sport kinetics, Poland Leszno, 2003. P. 125.

 17. Strikalenko E.A., Serhiynko L.P., Serhiynko L.I. The dermatoglyphic peculiarities of elite athletes’ hands // Scientific fundaments of human movement and sport practice, Italy Bologna, 2005. P. 529 532.