Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Гритчук Галина Василівна. Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Гритчук Г. В. Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2008.

У дисертаційному дослідженні розглядається проблема впливу гендерних уявлень на формування стилю життя в юності (гендерний аспект). Розглядаються теоретико-методологічні засади вивчення проблеми стилю життя особистості, дається психологічне визначення феномену стилю життя і його характеристик. Розкриваються структурно-змістові характеристики стилю життя, виокремлюються його типи. У роботі аналізується психологічні механізми формування гендерних уявлень, розкривається роль гендерних уявлень у формуванні життєвого стилю в юності.

Визначено гендерну специфіку змістових характеристик стилю життя у юнацькому віці. Представлено порівняльний аналіз структурно-змістових характеристик чоловіків та жінок у юнацькому віці. Запропоновано якісну та кількісну процедури діагностування гендерних уявлень та їх інтеріоризацію у структури «Я-особистості». На основі запропонованої процедури досліджено гендерні уявлення молодих людей та доведено їх вплив на формування індивідуального стилю життя в юності.

Проведене теоретико-емпіричне дослідження гендерних уявлень як чинника формування індивідуального життєвого стилю в юності вказує на актуальність та значущість цієї проблеми. Результати теоретичного аналізу наукової літератури свідчать, що психологічна стать є важливим фактором, який визначає життєздійснення особистості.

У сучасних соціально-психологічних дослідженнях життєвого шляху приділяється увага ролі психологічної статі. Однак, акцент робиться на гендерних відмінностях життєздійснення, і недостатньо вивченими залишаються питання стилю життя, його змістових характеристик і факторів, що впливають на своєрідність стилю взаємодії із життєвими ситуаціями.

 1. Аналіз наукової літератури з проблеми формування індивідуального життєвого стилю особистості свідчить про те, що він визначається стилем особистості. Стиль особистості розглядається як інтегральна формально-динамічна характеристика, яка стосується різних рівнів організації індивідуальності: 1) системи суб’єктивних значень; 2) суб’єкт-об’єктного балансу; 3) когнітивних параметрів; 4) видів поведінки та діяльності; 5) модусу життєдіяльності (стиль життя).

 2. Стиль життя особистості зумовлюється з одного боку, різними параметрами індивідуальності, а з іншого – способами взаємодії з життєвими ситуаціями, ситуативними змінними. Важливими характеристиками, що визначають зовнішню успішність життя з її об’єктивними досягненнями та внутрішньою задоволеністю є: прагнення до самоактуалізації, переживання осмисленості життя, наявність системи ціннісних, життєвих орієнтацій, що зумовлюють суб’єктний чи об’єктний спосіб взаємодії індивіда з життєвими ситуаціями, стиль життя; наявність життєвих цілей, які визначають спрямованість життя; локус контролю, адаптивні стратегії поведінки, поведінковий репертуар.

 3. В залежності від системи змістових характеристик є суб’єктний та об’єктний стиль життя особистості. Суб’єктний стиль життя характеризується внутрішнім локусом контролю, адаптивністю (активною або пасивною), наявністю системи усвідомлених цілей, високим прагненням до самоактуалізації. Об’єктний – зовнішнім локусом контролю, пасивною адаптацією чи дезадаптацією, наявністю абстрактних цілей, появою тенденції прагнення до самоактуалізації або її відсутність.

 4. У юнацькому віці важливим фактором, що впливає на стиль життя індивіда є його гендерна ідентичність, яка формується в процесі соціалізації.
  Є три групи факторів, що визначають статеву соціалізацію: мега-, мезо-, мікросередовища. Основними механізмами формування гендерної ідентичності є інтеріоризація гендерних уявлень, стереотипів, що засвоюються і стають структурами «Я» особистості, її ідентичності. Гендерні уявлення визначаються соціальними стереотипами, стосовно того, якими повинні бути жінки та чоловіки, закріплюють основні відмінності між ними.

 5. Існує гендерна специфіка стилю життя у юнацькому віці. Основними змістовими характеристиками стилю життя юнаків є: прагнення до самоактуалізації, що проявляється в усвідомленому, рефлексивному ставленні до себе; наявність соціально-професійно орієнтованих стратегій поведінки, що можуть бути як адаптивними, так і дезадаптивними; система усвідомлених життєвих цілей, соціально-професійного спрямування. Ключовими змістовими характеристиками стилю життя дівчат є: потреба в самоактуалізації, що проявляється в прагненні до незалежності, самостійності та активності; наявність особистісно-рефлексивних стратегій поведінки; система усвідомлених цілей, що стосуються міжособистісних взаємин.

 6. Юнацький вік характеризується андрогінністю гендерних уявлень, що мають статеву своєрідність. Андрогінні уявлення дівчат характеризуються спрямованістю на сімейно-побутову сферу, юнаків – соціально-професійну. Гендерна ідентичність дівчат в юнацькі роки характеризується більшою диференційованістю, ніж у юнаків. У юнаків гендерні уявлення не відповідають змістовим характеристикам ідентичності, що свідчить про більшу стереотипність таких уявлень. Гендерна ідентичність юнаків відображає спрямованість особистості на професійну діяльність, матеріальний успіх, соціальні контакти; у дівчат – на інтимно-особистісне спілкування, виконання сімейно-побутових ролей та соціальну саморелізацію.

 7. Суб’єктний стиль життя характерний більшою мірою для осіб з андрогінним типом гендерних уявлень, як юнаків так і дівчат. Об’єктний – корелює з недиференційованим типом уявленнь та частково з феменінним у дівчат. Для осіб з андрогінними уявленнями характерними є: адаптивні стратегії поведінки (відмінність між юнаками і дівчатами проявляється у видах життєвих стратегій та їхньому спрямуванні на внутрішній чи зовнішній світ); високе прагнення до самоактуалізації (відмінність між юнаками та дівчатами в ознаках за якими молоді люди прагнуть до самоактуалізації); високий рівень усвідомлення життєвих цілей (гендерна специфіка у актуальності сфер реалізації життєвих цілей); наявність суб’єктних життєвих орієнтацій. Об’єктний стиль життя більш характерний для осіб з недиференційованими уявленнями та частково з феменінними у дівчат. У них переважають: дезадаптивні стратегії поведінки, наявність тенденції прагнення до самоактуалізації, абстрактні життєві цілі, об’єктні життєві орієнтації.

В цілому, отримані результати доводять існування впливу гендерних уявлень на формування індивідуального життєвого стилю в юності, які визначають суб’єктну або об’єктну його особливість.

Проведене дослідження не дає вичерпної відповіді на всі питання, що пов’язані з проблемою гендерної специфіки формування стилю життя особистості. Подальшими напрямками роботи мають стати дослідження особливостей змістових характеристик стилю життя на різних вікових етапах, особливо у дитячі роки. Перспективним видається також дослідження інших чинників, що можуть визначати змістові характеристики стилю життя особистості. Необхідною є розробка та впровадження соціально-психологічних технологій реконструкції непродуктивних, дисгармонійних стилів життя.

Публікації автора:

 1. Гритчук Г. В. Індивідуальний життєвий стиль як проблема у психологічній науці / Г. В. Гритчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – № 10(34). – С. 45 – 53.

 2. Гритчук Г. В. Особливості ціннісно-смислового компоненту життєвого стилю особистості в юності / Г. В. Гритчук // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України : зб. текстів виступів на Міжнародній науково-практичній конференції “ Генеза буття особистості ” / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 140 – 148.

 3. Гритчук Г. В. Особливості сприйняття психологічного часу в юності / Г. В. Гритчук // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. Т. VIII, част. 8. – С. 51 – 59.

 4. Гритчук Г. В. До проблеми стилю життя особистості у психології : теоретичний аналіз / Г. В. Гритчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 20(44). – С. 8 – 16.

 1. Гритчук Г. В. Тодорів Л. Д., Гендерні уявлення у структурі ідентичності в юності / 2 авт. Г. В. Гритчук, Л. Д. Тодорів // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 148 – 156.

 2. Гритчук Г. В. Психологічні механізми формування гендерних уявлень особистості : теоретичний аспект / Г. В. Гритчук // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології
  ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2008. Т. Х, Част. 1. – С. 108 – 120.

 3. Гритчук Г. В. Гендерні особливості індивідуального життєвого стилю в юності / Г. В. Гритчук // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України : матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції “ Соціалізація особистості в умовах системних змін : теоретичні та прикладні проблеми ” / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2008. Т. Х, Част. 2. – С. 161 – 167.