Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Гоенага Ганна Юріївна. Гендерні особливості довільного та мимовільного запам'ятовування художнього та науково-популярного тексту студентами : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 233арк. — Бібліогр.: арк. 159-172.Анотація до роботи:

Гоенага Г.Ю. Гендерні особливості довільного та мимовільного запам’ятовування художнього та науково-популярного тексту студентами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007.

Дисертаційна робота містить дослідження гендерних особливостей запам’ятовування текстового матеріалу, що виявляється в розкритті специфіки відтворення художнього та науково-популярного текстів чоловіками та жінками з урахуванням їх гендерно-рольових характеристик при довільному і мимовільному запам’ятовуванні. Використовування кількісних і якісних методів аналізу дозволило показати, що запам’ятовування текстів чоловіками та жінками має деякі кількісні і якісні відмінності. Причому ці відмінності мають певну специфіку залежно від змісту та форми тексту, що запам’ятовується (художній, емоційно та гендерно забарвлений чи науково-популярний), виду запам’ятовування (довільне чи мимовільне). Показано, що існують деякі особливості запам’ятовування залежно від гендерно-рольових особливостей (рівня маскулінності/фемінінності) особистості. Висвітлено розбіжності в співвідношенні довільного і мимовільного запам’ятовування у чоловіків та жінок та специфіка цього співвідношення залежно від типу тексту, його змісту. Проаналізовано причини виявлених відмінностей.

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми гендерних особливостей запам’ятовування. На підставі аналізу даних, отриманих в експериментальному дослідженні довільного і мимовільного запам'ятовування художнього та науково-популярного тексту чоловіками і жінками студентського віку, зроблено наступні висновки.

1. Існують як спільні риси, так і відмінності в запам’ятовуванні художнього і науково-популярного тексту чоловіками і жінками. Щодо спільних рис було виявлено, що продуктивність довільного та мимовільного запам’ятовування інформації, що містить основний зміст текстів, однакова у чоловіків та жінок. Щодо запам’ятовування другорядної інформації, були виявлені певні відмінності. В художньому тексті при обох видах запам’ятовування жінки продуктивніше, ніж чоловіки запам’ятовують другорядні аспекти тексту, які пов’язані з міжособистісними стосунками та внутрішнім світом героїв, стосуються подробиць зовнішньої обстановки. В науково-популярному тексті кількісних відмінностей в запам’ятовуванні другорядних аспектів тексту не виявлено, але існують відмінності в особливостях відтворення фактичної інформації. І довільно, і мимовільно чоловіки порівняно з жінками більш узагальнено запам’ятовують фактичну інформацію. В пам’яті жінок така інформація представлена більш конкретно, містить більше деталей, прикладів.

2. У чоловіків з різними гендерними ролями продуктивність як довільного, так і мимовільного запам’ятовування основної інформації однакова. Разом з тим існують розбіжності в запам’ятовуванні другорядних аспектів тексту. Найбільша різниця виявилася між запам’ятовуванням чоловіків маскулінного і фемінінного типів. Характеристики запам’ятовування чоловіків фемінінного типу подібні до аналогічних у жінок. У жінок з різними гендерними ролями існують кількісні розбіжності в продуктивності запам’ятовування художнього тексту. Довільне запам’ятовування основної інформації найефективніше у жінок андрогінного та недиференційованого типів, тобто при відносно рівному співвідношенні традиційно чоловічих та жіночих характеристик. Мимовільне запам’ятовування найбільш продуктивне у жінок фемінінного типу завдяки більш ефективному запам’ятовуванню другорядної інформації.

3. Продуктивність довільного запам’ятовування науково-популярного тексту у чоловіків з різними гендерними ролями однакова. Щодо мимовільного запам’ятовування, то у чоловіків андрогінного та недиференційованого типів запам’ятовування фактичної інформації продуктивніше. Виявлено розбіжності в продуктивності довільного запам’ятовування основної інформації науково-популярного тексту у жінок з різними гендерними ролями. Найбільші відмінності виявилися між групами жінок маскулінного і фемінінного типів: запам’ятовування основної інформації маскулінними жінками є найбільш, а фемінінними найменш ефективним. Продуктивність мимовільного запам’ятовування основної інформації у жінок з різними гендерними ролями однакова. Жінки маскулінного і андрогінного типів більш продуктивно відтворюють фактичну інформацію науково-популярного тексту як при довільному, так і при мимовільному запам’ятовуванні.

4. Порівняння запам’ятовування художнього та науково-популярного тексту чоловіками та жінками показало, що при мимовільному запам’ятовуванні художнього тексту порівняно з довільним виявляється значно більше відмінностей між усіма порівнюваними групами, а при запам’ятовуванні науково-популярного тексту спостерігається протилежна тенденція. У чоловіків мнемічна мета підвищує продуктивність запам’ятовування як художнього, так і науково-популярного тексту. У жінок мнемічна мета більшою мірою підвищує продуктивність запам’ятовування науково-популярного тексту і меншою мірою художнього. Мимовільне запам’ятовування жінками подробиць, деталей має власну специфіку – продуктивніше запам’ятовуються ті подробиці, що пов’язані з людьми та їхними стосунками. Це найбільш характерно для жінок фемінінного та недиференційованого типів.

5. Відмінності в довільному та мимовільному запам’ятовуванні і художнього, і науково-популярного тексту, які були виявлені при порівнянні даних чоловіків і жінок з однаковими гендерно-рольовими характеристиками, за характером повторюють відмінності, виявлені між групою чоловіків і групою жінок без урахування їх гендерно-рольових характеристик.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми; її вивчення може здійснюватися у кількох напрямках. Перший – вивчення зв'язку гендерних особливостей з такими видами пам'яті, як повсякденна, автобіографічна. Другий напрямок – дослідження зв'язку пам'яті з іншими характеристиками особистості: віковими, культурними, етнічними тощо. На нашу думку, дослідження зв'язку цих характеристик і пам'яті слід проводити стосовно тих видів пам'яті, які більш тісно пов'язані з особистістю.

Публікації автора:

1. Иванова Е.Ф., Гоэнага А.Ю. Гендерный аспект в современных исследованиях памяти // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія психологія. – 2003. – № 599. – С. 123-124. (Дисертантом самостійно узагальнені дані з українськомовних та російськомовних літературних джерел, узагальнення літературних даних, які опубліковані на іноземній мові було проведено сумісно з співавтором).

2. Гоэнага А.Ю. Гендерные особенности воспроизведения художественного текста // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія психологія. – 2005. – № 653. – С. 54-57.

3. Гоенага Г.Ю. Гендерні відмінності в запам'ятовуванні художнього тексту // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія психологія. – 2005. – Вип.15, Ч.I. – С. 28-38.

4. Гоенага Г.Ю. Гендерні особливості запам’ятовування текстів // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К.: Главник. – 2005. – Вип. 26. – Т. 1. – С. 374 – 378.

5. Гоэнага А.Ю. Гендерные особенности воспроизведения художественного текста // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта, 2005”. – Т. 51. – Дніпропетровськ: Наука і освіта – 2005. – С. 12-15

6. Гоенага Г.Ю. Деякі особливості довільного та мимовільного запам’ятовування художнього тексту // Молодь і поступ біології: Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Львів: СПОЛОМ. – 2005. – С. 191-192.

7. Гоэнага А.Ю. Гендерные особенности воспроизведения текста // Вектори психології: Збірник наукових праць студентів та аспірантів факультету психології. – Вип. 2. – Харків.: ХНУ. – 2005. – С. 8-12.