Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Побуцький Семен Омелянович. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Побуцький С. О. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії Наук України (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2008.

У дисертації досліджується процес політично-релігійної централізації середньовічного Галича як фактор, що зумовив формування політично-ідеологічних передумов виникнення у XIV столітті Галицької митрополії. Визначається релігійно-світоглядна ідеологія Галицького і Галицько-Волинського князівств крізь призму феодальної роздробленості Київської Русі та політичної і релігійної централізації Галича. Розглядається внутрішньополітичне і зовнішньополітичне життя Галицького й Галицько-Волинського князівств та їхній вплив на виникнення Галицької митрополії. Під цим кутом досліджуються засоби й методи боротьби за вплив на теренах Східної Європи між Константинопольським патріархатом і папським престолом у світлі їхнього релігійно-ідеологічного протистояння з використанням при цьому впливу на світську й духовну владу в Галичині та Волині впродовж ХІІ – XV століть. Поява Галицької митрополії на початку XIV століття зумовлена передусім збігом політичних та релігійно-ідеологічних інтересів світських володарів Галицько-Волинського князівства та Константинопольського патріархату в цей період. Сама ж Галицька митрополія розглядається крізь призму боротьби за релігійно-ідеологічний вплив на Галицько-Волинські землі між світськими й духовними володарями – носіями східного і західного християнських обрядів. Досліджується роль Галицької митрополії в політично-релігійному житті Центрально-Східної Європи в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть.

Публікації автора:

  1. Побуцький С. Галицька митрополія у контексті міждержавних і міжконфесійних відносин першої половини XIV століття / Побуцький С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск 9(22). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2006. – С. 31–42.

  2. Побуцький С. Галицька митрополія у XIV столітті: джерела до вивчення / Побуцький С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск №7(20). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2005. – С.33–43.

  3. Побуцький С. Галицько-Волинська держава першої половини ХІІІ століття у контексті політично-ідеологічних передумов виникнення Галицької митрополії / Побуцький С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск №8(21). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2006. – С. 38–47.

  4. Побуцький С. Галицька митрополія XIV століття в інтерпретації українських і російських дослідників / Побуцький С. // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2007 – 2008. – №8 – 9. – С. 433–439.

  5. Побуцький С. Галицька митрополія у контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV — XV століть / Побуцький С. : матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції [«Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи»], (Галич, 4 — 6 листопада 2004 року). – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич»,2004. – С. 160–162.

  6. Побуцький С. Значення Галицької митрополії в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV століття / Побуцький С. : матеріали міжнародної наукової конференції [«Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу»]. – Івано-Франківськ – Галич,2006. – С. 163–168.

  7. Побуцький С. «Житіє святого Петра»: спроба джерелознавчого аналізу / Побуцький С. : матеріали науково-практичної конференції [«Успенський собор Галича. Минуле і сучасність»], (Галич, 14 жовтня 2005 року). – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич»,2005. – С. 61–74.

  8. Побуцький С. Роль Галицької митрополії у релігійному і політичному житті Галичини у контексті міждержавних і міжконфесійних відносин другої половини XIV – початку XV століть / Побуцький С. // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.-Вип. І: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем ; [За ред. А.Колодного (гол. ред.), О. Реєнта, П.Яроцького, Л.Филипович, С.Кияка]. – Івано-Франківськ – Київ,2008. – С. 107–116.