Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Теорія та історія культури


44. Ревенко Наталя Валеріївна. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття): дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004.Анотація до роботи:

Ревенко Н.В. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-і роки ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – Теорія і історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2004.

Вперше у вітчизняному музикознавстві досліджено фортепіанну творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України 80-90-х років ХХ століття.

В плані культурологічних, мистецтвознавчих, музично-теоретичних підходів запропоновано сучасне концептуальне осмислення українського фортепіанного репертуару даного періоду, вироблено типологію парадигм творчості по змісту їх образно-концептуальної, жанрово-формотворчої та техніко-стилістичної виразності форм. На цій основі проаналізовано процеси розвитку та оновлення образу фортепіано у національній мистецькій, духовній та культурній спадщині.

Зазначено, що фортепіанна творчість українських композиторів 80-90-х років становить якісно новий етап розвитку, на якому формуються нові системи культурологічних, мистецтвознавчих інтерпретацій, ціннісних орієнтацій та нове розуміння образу інструменту.

Публікації автора:

1. Ревенко Н.В. До проблеми викладання сучасної музики у вузах культури і мистецтв (на прикладі аналізу фортепіанних творів українських композиторів) / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 4 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2001. – 150с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 125-129.

2. Ревенко Н.В. Програмні цикли в українській фортепіанній музиці: нові образно-семантичні аспекти / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 5 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2001. – 142с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 74-82.

3. Ревенко Н.В. Український музичний авангард: тенденції розвитку (на прикладі фортепіанних творів) / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 7 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2003. – 118 с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 101-105.

4. Ревенко Н.В. Неокласична тенденція в українській фортепіанній музиці як одна з художніх моделей національної культури // Питання культури Півдня України: Зб. статей. – Вип. 2. – Миколаїв, 2001. – С.171-176.

5. Ревенко Н.В. Значення фортепіанної творчості українських композиторів для формування духовного світу студентів // Матеріали ХХІІІ наукової конференції професорсько-викладацького складу МФ КДУКІМ “Проблеми розвитку духовного світу особистості в культурному соціумі Півдня України”. – Миколаїв, 1998. – С.112-115.

6. Ревенко Н.В. Проблеми виховання обдарованої молоді засобами сучасної музики українських композиторів // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Система розвитку творчих здібностей обдарованої особистості”. – Харків, 2000. – С.77-79.