Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Шпортун Оксана Миколаївна. Формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя музыки посредством народнопесенного творчества : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009.

Дисертація присвячена проблемі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості. Виокремленні, обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови ефективного формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики. Визначені критерії та рівні сформованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики.

У роботі доведено, що впровадження методики формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості на основі поетапної її реалізації за аналітико-рефлексивним, творчо-пошуковим та етапом творчої самореалізації сприяє позитивним змінам у рівнях сформованості індивідуального стилю професійної діяльності в майбутнього вчителя музики.

.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Шпортун О.М. Морально-естетичне виховання молоді засобами музичного фольклору (на прикладах фольклору Поділля) / О.М. Шпортун // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського: зб. наук. пр. Сер. Педагогка і психологія. – Вінниця, 2003. – Вип.8. – С. 73 – 74.

2. Шпортун О.М. Історична героїко-патріотична пісенна творчість та її виховне значення у підготовці студентів ВНЗ / О. М. Шпортун // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. - Умань, 2005. – Ч.2. – С. 259 – 265.

3. Шпортун О.М. Народнопісенна лірика як реалістичне відтворення загальнолюдських переживань / О.М. Шпортун // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 9. – С. 112 – 115.

4. Шпортун О.М. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя музики засобами українського народного фольклору / О.М. Шпортун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К.; Вінниця, 2005. – Вип 8. – С. 517 – 519.

5. Шпортун О.М. Особливості формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики / О.М.Шпортун // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. наук. пр. Сер. Педагогка і психологія. – Ялта, 2006. – Вип. 12., ч.2 – С. 136– 142.

6. Шпортун О.М. Народнопісенна творчість у формуванні професійної майстерності майбутнього вчителя музики / О.М. Шпортун //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 35. – С. 179 - 184.

7. Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості / О. М. Шпортун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К.; Вінниця, 2007. – Вип 15. – С. 427 - 476.

8. Шпортун О.М. Сутність і структура індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики / О. М. Шпортун // Наук. праці Донецького нац. техн. ун-ту: зб. наук. пр. Сер. Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк, 2007. – Вип.1. – С. 129 – 136.

9. Шпортун О.М. Українська народнопісенна творчість у формуванні індивідуального стилю професійної діяльності вчителя музики / О.М. Шпортун //Педагогічний процес: теорія і практика. Сер. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 2. - С. 233 - 241.

10. Шпортун О.М. Особливості професійної діяльності вчителя музики національної загальноосвітньої школи / О.М.Шпортун // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. - №3. - С. 129 - 138.

Матеріали наукових конференцій:

11. Шпортун О.М. Використання сопілки в музично-виховній роботі з молодшими школярами / О.М. Шпортун // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Науковий потенціал світу 2004 (1-15 листопада 2004р.) – м. Дніпропетровськ, 2004. – С. 10-12.

12. Шпортун О.М. Сутність і структура індивідуального стилю мистецько-педагогічної діяльності / О.М. Шпортун // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару «ІV Педагогічні читання О.П. Рудницької» (30 листопада 2006р.) – К., - 2006. – С. 23 – 26.

13. Шпортун О.М. Пісенно-обрядовий фольклор та його виховне значення / О.М. Шпортун // Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання: зб. наук пр. муз.-пед. ф-ту Вінницького держ. пед. ун-ту Імені Михайла Коцюбинського – Вінниця, 2007. – Вип. 3. – С. 30 -32.

14. Шпортун О.М. Типологія індивідуальних стилів діяльності вчителя музики національної школи / О.М. Шпортун // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Культура, мистецтво та освіта в умовах глобалізації: проблеми і перспективи розвитку»., 29-31 жовтня 2007р. – Вінниця., 2007. – С.12-15.

15. Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості / О.М. Шпортун // – О., 2007. - № 3/4 – С. 56 – 60.

16. Шпортун О.М. Українська народнопісенна творчість як чинник формування індивідуального стилю професійної діяльності вчителя музики / О.М. Шпортун // Матеріали V педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької (6-7 грудня. 2007р.) – К., - 2007 – C. 36 - 38.

17. Шпортун О.М. Робота із самодіяльним хоровим колективом / О.М. Шпортун // Роль добровільних студентських об'єднань у формуванні гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціальноактивної і національно-свідомої особистості: метод. посіб. Вінницького держ. пед. ун-ту ім.. Михайла Коцюбинського. – В., 2008. - С. 93 – 98.

18. Шпортун О.М. Педагогічна діагностика рівнів сформованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики / О.М. Шпортун // Теоретичні та методичні засади непереривної мистецької освіти: зб. матеріалів наук. методол. семінару /Інститут педагогіки і психології профосвіти. – К., 2006. – С. 100 – 102.