Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Коник Дмитро Леонідович. Формування зв'язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. — К., 2006. — 213арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 205-213.Анотація до роботи:

Коник Д.Л. Формування зв’язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2007.

У дисертації аналізується розвиток зв’язків із громадськістю як фактор громадянського суспільства, досліджуються сутнісні характеристики комунікацій із громадськістю, розглядаються неурядові організації як суб’єкт зв’язків із громадськістю. Узагальнюються результати досліджень цієї проблематики в Україні, аналізуються емпіричні дані проведеного експертного опитування. Виділені причини залучення PR-фахівців до діяльності неурядових організацій. Визначена ступінь необхідності PR-технології для зовнішнього та внутрішнього розвитку неурядових організацій. Виявлений рівень розповсюдження моделей комунікаційних зв’язків із громадськістю в неурядових організаціях.

Публікації автора:

  1. Коник Д.Л. Концептуальні засади формування та функціонування інституту соціальної реклами в організаціях третього сектора // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 47. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – С. 213-224.

  2. Коник Д. Комунікаційні моделі оптимізації соціальних ризиків (PR-технології) // Чорнобиль і соціум. – Вип. 10. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – С. 95-108.

  3. Коник Д.Л. Третій сектор та соціальні практики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2005. – № 4 (32). – С. 38-45.

  4. Коник Д. Соціальна реклама в організаціях третього сектора // Соціальна реклама в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали конференції. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – С. 77-81.