Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Демчучен Олександр Марчелович. Формування збройних сил Української Народної Республіки доби Директорії. : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Демчучен О.М. Формування збройних сил Української Народної Республіки доби Директорії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2009.

На основі аналізу історіографії, архівних джерел, опублікованих документів, мемуарної літератури та періодичних видань досліджено процес формування збройних сил УНР періоду Директорії.

Визначено основні чинники, які впливали на формування збройних сил УНР періоду Директорії; проаналізовано нормативну базу діяльності українських військ; вивчено організацію підготовки командних кадрів та особливості поповнення військ особовим складом; розкрито основні особливості створення органів управління та військових частин всіх родів військ Української армії, а саме: піхоти, кінноти, артилерії, технічних військ, авіації, броньових частин; вивчено заходи щодо створення національного військового флоту; визначено організацію забезпечення діяльності збройних сил УНР. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання результатів дослідження.

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та вирішене наукове завдання – на основі аналізу різнопланових джерел висвітлено процес формування збройних сил Української Народної Республіки в добу Директорії. В результаті автор прийшов до наступних висновків:

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених історії Української Народної Республіки доби Директорії, військове будівництво не знайшло всебічного висвітлення, а тема формування Українських збройних сил не була предметом спеціального дослідження у воєнній історіографії. Водночас з’ясовано, що вийшла низка наукових праць, автори яких розглядають українські збройні сили та їх окремі роди військ у боротьбі за утвердження відновленої УНР.

Встановлено, що формування збройних сил УНР, комплектування особовим складом, створення органів управління та постачання відбувалося в умовах внутрішньополітичного протистояння та протиборства із зовнішніми військовими силами. Антиукраїнська політика сусідніх держав спричинила зовнішньополітичну ізоляцію УНР, позбавила можливостей допомоги у формуванні війська. Директорія визнавала необхідність збройних сил для захисту самостійності УНР та оборони трудового народу. Однак серед її лідерів та впливових політичних партій пропонувалися різні підходи до створення республіканської армії. Впродовж грудня 1918 – січня 1919 рр. військо УНР формувалося на основі військових частин Гетьманату, що перейшли на бік Директорії, а також учасників протигетьманського повстання та завдяки мобілізаційним заходам. На цьому етапі при формуванні армії домінував “трудовий принцип“, який охопив не тільки армійські низи, а й вище військове керівництво.

Здійснювалася робота щодо створення вищих органів управління військами. У грудні 1918 – січні 1919 рр. розпочали функціонувати Військове міністерство УНР, штаб Армії УНР. Директорія призначила С. Петлюру Головним отаманом Республіканських військ. З об’єднанням армій УНР та УГА створювався об’єднаний Штаб Головного отамана, до якого на паритетних засадах входили офіцери обох армій. З метою координації зусиль державних і військових відомств створено Вищу Військову Раду. Запроваджена структура управління військами УНР відповідала характеру та особливостям ведення війни. Водночас встановлено, що несвоєчасне визначення функцій створених структур та призначення керівників негативно впливало на діяльність війська. На штабні посади призначалися генерали та офіцери, які підтримували Директорію і проявили себе у протигетьманській боротьбі.

У забезпеченні армії командним складом мали місце суттєві труднощі. Вони пов’язані з суб’єктивним ставленням до використання досвіду кваліфікованих фахівців, які служили в гетьманській армії та вкрай обмеженими можливостями підготувати власні старшинські кадри. Створені за рішенням Ради Міністрів від 5 січня 1919 р. військові навчальні заклади для підготовки старшинських кадрів за обмеженим терміном не виконали свого призначення. Військово-політична ситуація змушувала особовий склад старшинських шкіл брати участь у бойових діях. Через певні обставини Головний отаман призначав на командні посади багато осіб, які не мали фахової підготовки та бойового досвіду.

Доведено, що, починаючи з лютого 1919 р. стала проявлятися тенденція до суттєвого зменшення чисельності Армії УНР. Це обумовлювалося тим, що людський ресурс для поповнення армії суттєво скоротився через окупацію значної території України більшовиками та денікінцями. Значних втрат зазнала Українська армія в ході бойових дій. Непослідовна земельна політика Директорії обмежувала можливості селянства поповнювати армію. Республіканська влада не зуміла належною мірою забезпечити армію харчами, одягом, санітарно-медичним обслуговуванням. Не було створено на місцях надійного мобілізаційного апарату, який би займався поповненням військ. Боєздатність війська підривала отаманщина, яка часто не визнавала центрального військового керівництва і була схильна до анархії.

Українська армія складалася з родів військ, які мали у своєму складі тогочасні європейські армії. Найчисленнішою була піхота, яка становила основу Армії УНР протягом всього періоду її діяльності. Однак повністю заповнити штати піхотних частин не вдавалося через нестачу старшинського і рядового складу. Не вдалося реалізувати плани створення потужної кінноти через нестачу коней, кавалерійського знаряддя та фуражу. Важливим родом військ Армії УНР була її артилерія, однак створити потужні частини не вдалося через брак гармат та відсутність їх виробництва в УНР. У січні 1919 р. почалося формування інженерних військ, внаслідок чого були створені кілька інженерних і телеграфних сотень. Основу військово-повітряного флоту склали авіазагони, які перейшли на бік УНР під час протигетьманського повстання. Однак українська авіація не була численною і не проявляла належної бойової активності через нестачу пального, озброєння та підготовлених пілотів.

Для організації тилового забезпечення військ на всіх рівнях військового управління створювалися відповідні тилові установи. Проте ефективно діяти вони не могли, оскільки не мали у повному обсязі відповідних матеріальних ресурсів.

Впродовж формування та діяльності Армія УНР зазнавала організаційно-штатних змін. У грудні 1918 – квітні 1919 рр. армія складалася з армійських груп, які розташовувалися за територіальним принципом. Внаслідок реорганізації у квітні-травні 1919 р. створювалися дивізії з єдиною штатною структурою. З об’єднанням армій УНР та УГА вони поділялись на окремі оперативні групи. У першому Зимовому поході діяло чотири групи з власними штабами, застосовуючи партизанські форми та методи боротьби. У травні – серпні 1920 р. проведена чергова реорганізація армії, яка визначала дивізію як головну ланку тактичного рівня. Вперше в організаційно-штатну структуру дивізії вводилася запасна бригада, яка виконувала функцію підготовки поповнення. Запропонована організаційно-штатна структура стала суттєвим кроком у наближенні Української армії до зразків провідних європейських країн, зокрема Франції.

Результати дослідження, теоретичні висновки та узагальнення дають можливість сформувати практичні рекомендації.

Враховуючи, що сучасна Україна не входить до військових блоків та союзів, не має гарантій колективної безпеки, то слід приділити максимум уваги розвитку власних Збройних Сил та їх всебічного забезпечення.

В умовах прагнення України до інтеграції у євроатлантичні структури, в практиці сучасного військового будівництва варто враховувати історичний досвід переформування Армії УНР у 1920 р. до європейських зразків.

У процесі реформування системи військової освіти в Україні передбачити залучення до підготовки військових кадрів цивільних навчальних закладів.

Результати дослідження можна використати при підготовці науково-дослідних робіт, навчальних та методичних посібників, довідкових матеріалів, науково-популярних праць з воєнної історії.

Героїчні та разом з тим трагічні приклади звитяги військовиків Армії УНР рекомендуються для використання в процесі військово-патріотичного виховання молоді.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Демчучен О.М. Військове будівництво доби Директорії у працях сучасних українських істориків / Олександр Марчелович Демчучен // Воєнна історія. – 2006. – №1–3. – С. 55–61.

  2. Демчучен О.М. Українська піхота у боротьбі за державну незалежність УНР (1919 – 1920 рр.) / Олександр Марчелович Демчучен // Питання історії України. Збірник наукових статей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 55–59.

  3. Демчучен О.М. Нормативно-правова база розбудови армії УНР у добу Директорії / Олександр Марчелович Демчучен // Труди академії. – 2007. – № 5 (78). – С. 196–204.

  4. Демчучен О.М. Командування та органи управління Української армії періоду Директорії УНР (1918 – 1920 рр.) / Олександр Марчелович Демчучен // Воєнна історія. – 2009. – №1. – С. 23–34.

  5. Демчучен О.М. Інженерні війська та війська зв’язку Армії УНР доби Директорії / Олександр Марчелович Демчучен // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 48–51.

Опубліковані праці, які додатково відображають

наукові результати дисертації:

  1. Демчучен О.М. Спроба трансформації органів військового управління до європейських зразків у добу Директорії УНР / Олександр Марчелович Демчучен // Соціально-економічні, психологічні та історичні аспекти трансформації Збройних Сил України: матеріали всеармійської науково-практичної конференції. Київ, 6 листопада 2008 р. / Національна академія оборони України – К.: НАОУ, 2008. – С. 320–326.

  2. Демчучен О.М. Значення військових статутів і присяги в діяльності Української армії в період Директорії УНР / Олександр Марчелович Демчучен // Напрями удосконалення виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України: збірник наукових праць науково-практичної конференції. Київ, 19 квітня 2007 р. / Національна академія оборони України. – К.: НАОУ, 2007. – С. 39–42.

  3. Демчучен О.М. Особливості організації та бойового застосування кінноти Армії УНР в період Директорії / Олександр Марчелович Демчучен // Нове державницьке воскресіння України до 90-річчя проголошення УНР: збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, січень 2008 р. / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2008. – С. 443–453.

  4. Демчучен О.М. Дослідницькі розвідки щодо військового будівництва доби Директорії УНР / Олександр Марчелович Демчучен // Філософсько-методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних Сил України до професійної армії: матеріали всеармійської науково-практичної конференції. Київ, 29 травня 2008 р. / Національна академія оборони України – К.: НАОУ, 2008. – С. 16–21.