Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Браніцька Тетяна Ромуальдівна. Формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах в позакласній роботі : Дис... канд. наук: 13. . - 2003.Анотація до роботи:

Браніцька Т.Р. Формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах у позакласній роботі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання музики і музичного виховання. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено проблемі формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах в умовах позакласної роботи. В ній визначено сутність, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості інтересу до музикування, виявлено особливості його прояву в ансамблі народних інструментів.

Розкрито можливості української народної музики як засобу формування інтересу до музикування молодших школярів.

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови і методику формування інтересу до музикування на народних інструментах учнів молодшого шкільного віку у процесі колективної музичної діяльності засобами народної музики, доведено важливість одержаних результатів для подальшого розвитку музично-естетичного виховання учнів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми формування у молодших школярів інтересу до музикування засобами народної музики, що виявляється у педагогічному обґрунтуванні його змісту і структурних компонентів, встановленні критеріїв та рівнів сформованості, визначенні педагогічних умов його розвитку в процесі музикування на народних інструментах.

Результати дослідження підтвердили ефективність запропонованої методики і дозволили зробити такі висновки:

1. В результаті теоретичного аналізу встановлено, що музичний інтерес виступає збуджувальною силою дієвості особистості, вибору її діяльності та вчинків у музичній сфері. Він представляє найважливіший мотив продуктивної діяльності дітей, за допомогою якого створюється сприятлива атмосфера навчання музики. Вплив змісту навчання на музичний інтерес учнів проходить не стихійно, а шляхом спеціального його конструювання в навчальному процесі.

2. Інтерес до музикування на народних інструментах - це вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення учнів до ансамблевої гри на народних інструментах, яке виражається потребою в естетичному збагаченні , творчій самореалізації на основі вивчення та виконання творів української народної музики. Виникаючи як проста зацікавленість, інтерес до музикування проходить довгий шлях становлення й розвитку, протягом якого набуває виразності, активності і мобільності. Він характеризується єдністю таких компонентів: емоційні реакції, музично-слухові уявлення, вольові зусилля, творча активність.

3. У дослідженні виявлено, що важливим чинником формування інтересу до музикування є створення ансамблів народних інструментів, де є умови для задоволення музичних потреб дітей, розкриття їх здібностей, глибокого розуміння народної музики і набуття початкових форм виконавства; значущим фактором формування інтересу до музикування є активне залучення учнів до вивчення української народної музики, яка є носієм історичних, загальнокультурних, художньо-естетичних і національних рис.

4. Провідними чинниками інтересу до музикування в умовах позакласної роботи є змістові параметри визначених компонентів, а саме: усвідомлене ставлення до музичної діяльності, якість музично-естетичних знань, обсяг виконавських умінь і навичок, відчуття характеру музики, естетичне задоволення від музикування, вміння подолати труднощі в музично-виконавській діяльності, прагнення ставити нові, більш складні цілі у опануванні музичних творів, ініціативність у роботі над музичними творами, здатність до слухового самоконтролю.

5. Відповідно до визначених критеріїв та показників в учнів були зафіксовані чотири рівні розвитку інтересу до музикування на народних інструментах: високий, достатній, середній, низький. В результаті проведення констатуючого експерименту було встановлено, що серед молодших школярів переважає середній рівень розвитку даного феномена.

6. На основі аналізу роботи різних дитячих народно-інструментальних ансамблів розроблено вимоги до їх організації, що передбачає дотримання певних педагогічних умов: зміни видів музичної діяльності, оптимальних співвідношень різних завдань, вибір та оновлення репертуару. Вільний вибір учнями музичної діяльності на початковому етапі навчання сприяє розвитку музично-слухових уявлень, набуттю музичного досвіду в галузі інструментального виконавства.

7. У дослідженні виділено й апробовано у різному поєднанні методи формування інтересу молодших школярів до музикування на народних інструментах як головні чинники музично-естетичного розвитку: дидактичні та сюжетно-рольові ігри, моделювання, індивідуальна, групова та колективна виконавська діяльність. Використання окремих методів та їх поєднання залежало від мети та змісту завдань. Педагогічними засадами їх ефективності виступають: визначення для кожного учня початкового рівня інтересу до музикування, рівня музичної активності після кожного етапу навчання, підбір навчально-педагогічного і художнього репертуару.

8. Розроблено та експериментально перевірено методику процесу формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах, що передбачала включення учнів у індивідуальні, групові і колективні форми роботи; використання системи спеціальних творчих завдань та дидактичних ігор, які впроваджувались у виконавську діяльність на всіх етапах навчання; створення ситуацій задоволення через залучення учнів у концертну діяльність.

9. Отримані в ході експериментального дослідження дані щодо основних параметрів інтересу до музикування засвідчують якісні зміни в рівнях його сформованості. Це проявляється у більш глибокому, повному і художньо-переконливому розкритті змісту музичних творів, а також зміною внутрішнього світу учнів, формуванні ціннісних якостей та властивостей характеру виконавця. Динаміка результативності отриманих даних показала ефективність методики формування інтересу до музикування в ансамблевій грі на народних інструментах як засобу естетичного і духовного збагачення молодших школярів в умовах позакласної роботи.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної проблеми. Подальшого вивчення вимагають питання екстраполяції висновків даної роботи на інші вікові групи учнів з урахуванням сучасних педагогічних технологій. На часі – розробка й впровадження індивідуальних моделей самовизначення дітей в галузі різних видів музичного мистецтва.

Публікації автора:

 1. Браніцька Т.Р. Активізація процесу музичного сприймання як засіб розвитку емоційно-пізнавального ставлення школярів до інструментального мистецтва. Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки. – Частина 2. – Ніжин, 1999. – c. 113-116.

 2. Браніцька Т.Р. До проблеми розвитку пізнавального інтересу молодших школярів у процесі занять в народно-інструментальному ансамблі. Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці. – 1999. – c. 211-214.

 3. Браніцька Т.Р. Формування активного ставлення молодших школярів до народного інструментального музикування. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 3. – Вінниця, 2000. – c. 79-81.

 4. Браніцька Т.Р. Інтерес до музикування на народних інструментах як педагогічна проблема. Теорія і методика мистецької освіти. Збірник наукових праць. Вип. 2. – К. – НПУ, 2001. – c.218-226.

 5. Браніцька Т.Р., Лебедєв В.К. Дидактичний принцип доступності в процесі навчання грі на кобзі (домрі). Методичні рекомендації. – Вінниця, 1995. – 14 c.

 6. Браніцька Т.Р. Організація занять на початковому етапі навчання гри на кобзі. Матеріали наукової конференції викладачів та студентів музично-педагогічного факультету. – Вінниця, 1995. – 17-18 c.

 7. Браніцька Т.Р., Лебедєв В.К. Музично-пізнавальна діяльність молодших школярів як засіб формування їх духовної культури. Матеріали наукової конференції викладачів та студентів музично-педагогічного факультету за 1995 рік. –Вінниця, 1996. – с.6-8.

 8. Браніцька Т.Р. Народно-інструментальна музика у розвитку пізнавального інтересу молодших школярів. Підготовка студентів музично-педагогічного факультету до навчальної та творчої роботи в школі / Методичні рекомендації. –Вінниця, 1997. – с. 50-51.

 9. Браніцька Т.Р. Народна музика у вихованні молодших школярів. Матеріали наукової конференції викладачів та студентів музично-педагогічного факультету. –Вінниця, 1997. – с. 30-32.

 10. Браніцька Т.Р. Про деякі особливості формування музично-пізнавальних інтересів молодших школярів в позанавчальний час. Підготовка студентів музично-педагогічного факультету ВДПУ імені М. Коцюбинського до навчально-виховної та творчої роботи в школі. Добірка статей. – Вінниця, 1998. – с. 15-18.

 11. Браніцька Т.Р., Лебедєв В.К. Розвиток пізнавального інтересу учнів на основі музично-слухових та ритмічних уявлень. Матеріали доповідей звітної наукової конференції викладачів та студентів музично-педагогічного факультету за 1998 рік. – Вінниця, 1998. – с. 59-61.

 12. Браніцька Т.Р. Програма “Гра на народних інструментах (кобза, домра, сопілка, скрипка)”. Програми курсів для спеціальності 7.02.04.11 “Музичне виховання”. ВДПІ. – Вінниця. – 1998. – c. 8-14.

 13. Браніцька Т.Р., Лебедєв В.К. Питання розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів у колективній музичній діяльності. Матеріали доповідей звітної наукової конференції викладачів та студентів музично-педагогічного факультету. – Вінниця, 1998. – с. 18-20.

 14. Браніцька Т.Р., Лебедєв В.К. З історії розвитку кобзарсько-лірницького мистецтва на Поділлі. Матеріали доповідей і повідомлення 19-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1999. – с. 74.